Notícies d'Alacant i província

dimecres, 21 febrer 2024

Anunci d'absorció de Pintor Aparicio SL (absorbida) per Renbonal SL (absorbent)

En compliment del que estableix l'article 43.1 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobri modificacions estructurals de les societats mercantils, es posa en públic coneixement que les Juntes Generals Extraordinàries i Universals de socis de les mercantils RENBONAL SL i PINTOR APARICIO SL, han acordat, en data 3 de juliol de 2023, la fusió de les companyies indicades mitjançant l'absorció de PINTOR APARICIO SL per RENBONAL SL, amb la consegüent dissolució sense liquidació de l'absorbida, amb extinció per tant d'aquella, transmetent en bloc el seu patrimoni a la societat absorbent, que ampliarà el seu capital social, i que adquirirà a títol universal per successió universal els drets i les obligacions de la societat absorbida.

Els acords de fusió han estat adoptats sobri la base del projecte de fusió redactat conjuntament pels administradors de les societats intervinents en la fusió i dipositat al Registre Mercantil d'Alacant.

Es fa constar el dret que assisteix els socis i els creditors de les societats que participen en la fusió a obtindre el text íntegre dels acords adoptats i dels balanços de fusió aprovats, així com el dret dels creditors de cadascuna de les societats a oposar-se a la fusió, en els termes previstos a l'article 44 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobri modificacions estructurals de les societats mercantils, durant el termini d'un mes, comptat a partir de la data de publicació del darrer anunci de fusió.

A Alacant, 3 de juliol de 2023.- Administradors Mancomunats, Rafael Bonmati Sempere i Víctor Soro Bonmati.