Notícies d'Alacant i província

dissabte, 30 setembre 2023

Anunci de dissolució i liquidació d'Iulia, S. COOP. AND.

DONYA MARIA MIRACLE MINGOT SELLÉS en qualitat d'Administradora Única de l'Entitat TÈXTIL MASMOD, COOP.V., amb domicili al Carrer Jilguero, núm. 19, Alacant, i amb CIF F42590844, per mitjà de la present i com millor procedeixi en dret,

comunica

CERTIFICA que el dia 5 de març 2022, es va procedir a la celebració d'Assemblea General Extraordinària, al domicili social, convocada a este efecte, segons els requisits exigits a l'art. 34 de la Llei de Societats Cooperatives Andaluses, en primera convocatòria, amb l'assistència de les dos persones sòcies tenint la cooperativa un total de dos persones sòcies, a les 10:00h hores, prenent-se per unanimitat els acords següents:

PRIMER: S'acorda per unanimitat la dissolució i la liquidació simultània de la societat, de conformitat amb l'article 36 Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Atès que concorren els requisits exigits per adoptar l'acord de dissolució i de liquidació de forma simultània, en virtut del que estableix l'art. 81 l'òrgan d'administració presenta la proposta de dissolució i liquidació, així com del projecte de distribució de l'haver social i del balanç final de liquidació.

SEGON: Es procedeix a l'aprovació per unanimitat del balanç final de liquidació, i el projecte de distribució de l'haver social. El balanç de liquidació són cinc-cents euros.

Balanç final de liquidació

Projecte de distribució de l'haver social

Igualment es va indicar per part de la Sra. Administradora, que a la data actual:

  1. No hi ha deutes socials ni persones creditores, ja que la cooperativa no ha iniciat lactivitat.
  • D'acord amb el balanç final presentat en este mateix punt, es reintegraran, per parts iguals, a les persones sòcies les aportacions al capital social conforme a l'article 61 de la vigent Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

Capital subscrit desemborsat: 12.787,12€ Reintegrament a cadascuna de les persones sòcies: 3.196,78€

TERCER: S'acorda el cessament en el càrrec de la totalitat dels membres de l'òrgan d'administració, com a conseqüència de l'acord de dissolució adoptat per l'entitat, i el càrrec queda en funcions fins al tancament registral de la societat cooperativa.

DONYA MARIA MIRACLE MINGOT SELLÉS amb càrrec d'administradora única.

QUART: Sol·licitud de cancel·lació de seients referents a la societat liquidada al Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

Atès que concorren els requisits exigits per la vigent Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i el seu Reglament de desenvolupament per adoptar l'acord de dissolució i de liquidació de forma conjunta, en quedar finalitzades les operacions de liquidació i distribuït haver social, d'acord amb el que disposa en estes disposicions, queden facultats per sol·licitar, de forma indistinta o solidària, qualsevol dels socis liquidadors designats, la cancel·lació dels assentaments referents a la societat liquidada al Registre de Cooperatives Andaluses.

Per tot això i en virtut del que antecedeix, SOL·LICITA

Que es tingui per formulat ANUNCI, de la Dissolució i Liquidació de TÈXTIL MASMOD, COOP. V., als efectes registrals establerts a la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i la resta de normativa aplicable.

Administradora única

Signat: DONYA MARIA MIRACLE MINGOT SELLÉS.