Notícies d'Alacant i província

diumenge, 26 març 2023

Obert el termini l'adjudicació de llocs vacants al nou Mercat Municipal de Mutxamel

Les persones interessades tenen fins al 17 de febrer per lliurar propostes per alguna de les 10 parades que estan per adjudicar.

Nou pas endavant per a l'obertura del nou mercat municipal de Mutxamel. Des del 30 de gener fins al 17 de febrer està obert el termini de presentació d'ofertes per a l'adjudicació de concessions d'ocupació de llocs vacants de venda en esta nova instal·lació, l'obra de la qual està acabada, amb els llocs adaptats a cadascun dels productes que es posaran a la venda, així com ja s'ha fet la retolació de les dependències.

- Publicitat -

Amb esta adjudicació ixen a licitació els deu llocs de venda del nou Mercat Municipal que estan vacants, amb la finalitat i l'obligació de destinar-lo a la venda al detall d'articles per als quals estigua autoritzat. A esta nova instal·lació comercial es traslladaran sis llocs que funcionen al mercat actual, per la qual cosa les parades de la nova instal·lació comercial són de 16 negocis diferents.

Els llocs que ixen a licitació estan compresos en lots, que són els següents:

  1. Lot 1 Lloc núm. 1 Menjars preparats per emportar
  2. Lot 2 Lloc núm. 3 Envinagrats i conserves
  3. Lot 3 Lloc núm. 4 Carnisseria
  4. Lot 4 Lloc núm. 5 Fruits secs, fruites deshidratades i llaminadures
  5. Lot 5 Lloc núm. 7 Salaons i conserves
  6. Lot 6 Lloc núm. 8 Productes ecològics, locals, km 0 i delicatessen
  7. Lot 7 Lloc núm. 9 Cellers i begudes
  8. Lot 8 Lloc núm. 10 Herboristeria i dietètica
  9. Lot 9 Lloc núm. 11 Flors i plantes
  10. 10.Lot 10 Lloc núm. 14 Fruteria autòctona i internacional
- Publicitat -

La concessió comprèn la prestació del servei de mercat als llocs objecte de licitació. La concessió s'efectuarà individualment per a cada lloc, i no podrà ser la mateixa persona natural o jurídica, adjudicatària de més d'un lloc que conformen una unitat comercial, per la qual cosa els licitadors hauran d'indicar el lot a què concorren.

Entre els criteris dadjudicació es valorarà lexperiència, els serveis complementaris, els premis, la formació i la contractació de nous treballadors.

Termini de la concessió

La durada de la concessió objecte de contracte serà de 25 anys conforme al que assenyala el Plec de Condicions Tècniques i terminis màxims assenyalats a l'article 93.3 de la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques.

Les proposicions (instàncies i documentació necessària) per prendre part al concurs d'adjudicació, es presentaran en sobre tancat si es realitza en mode presencial o en arxiu electrònic si es presenta a través de la plataforma i que alhora contindrà dos sobres o arxius amb un Sobre A (amb la documentació administrativa i la declaració responsable del licitador segons model i annex I Plec prescripcions tècniques) i el Sobre B (amb la proposició).

Els licitadors presentaran en un sobre diferent la proposició que contingui l'oferta a valorar d'acord amb els criteris d'adjudicació assenyalats al plec de clàusules administratives d'acord amb el model assenyalat i acompanyada dels documents requerits a la clàusula 4a i Annex II del Plec de Condicions tècniques.

Tant el plec de prescripcions tècniques com el plec de clàusules administratives estan publicats a la pàgina web municipal de Mutxamel i al Perfil de Contractant amb què compta l'Ajuntament de Mutxamel a la Plataforma de Contractes del Sector Públic.

Les proposicions dels interessats seran secretes i la seua presentació presumeix l'acceptació incondicionada pel licitador del contingut de la totalitat de les condicions tècniques i de les clàusules administratives particulars incloses als plecs que regeixen esta convocatòria.