Notícies d'Alacant i província

divendres, 31 març 2023

Els joves de Sant Joan ja poden sol·licitar el Bono Jove Lloguer

S'ha obert el termini per sol·licitar el Bono Jove Lloguer que ha convocat la Conselleria d'Habitatge de la Generalitat Valenciana.

S'ha obert el termini per sol·licitar el Bono Joven Lloguer que ha convocat la Conselleria dHabitatge de la Generalitat Valenciana. Este ajut es podrà sol·licitar fins al 31 doctubre de 2022.

- Publicitat -

Servirà per ajudar persones joves, arrendatàries o cessionàries amb escassos mitjans econòmics, a pagar el lloguer del seu habitatge o habitació habitual i permanent que es trobe al territori de la Comunitat Valenciana. Se subvencionen les mensualitats pagades des de l'1 de gener del 2022 fins al 31 de desembre del 2023.

El regidor d'Habitatge, JAVIER SÁNCHEZ (PSOE),” va remarcar la importància que el municipi que Sant Joan comença a tramitar de manera immediata este bo, amb els importants beneficis que això comporta per a la joventut de Sant Joan, quant a immediatesa i façalitat a l'hora de tramitar este ajut.”

- Publicitat -

L'Oficina Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, integrada a la Xarxa Xaloc de la Generalitat Valenciana per apropar les ajudes autonòmiques als veïns, està preparada per rebre els joves menors de 35 anys que vulguin sol·licitar l'ajuda de manera presencial i reuneixin els requisits següents:

 • Totes les persones físiques més grans que tinguin menys de 36 anys.
 • Posseir la nacionalitat espanyola, o la de la Unió Europea. En el cas de les persones estrangeres no comunitàries, hauran de tenir residència regular a Espanya.
 • Tenir un contracte d'arrendament o cessió d'ús de l'habitatge o habitació, o estar en condicions de subscriure'n un, en este cas s'haurà de subscriure en el termini màxim de 2 mesos des que es concedeix l'ajut.
 • L'habitatge o habitació haurà de constituir la residència habitual i permanent acreditada mitjançant certificat o volant d'empadronament.
 • El lloguer ha de ser igual o menor de 600 euros mensuals, en cas d'habitació ha de ser igual o menor a 300 euros mensuals.

Els sol·licitants hauran de sol·licitar cita a l'Oficina Municipal d'Habitatge i recopilar els documents següents:

 • Còpia completa del contracte d'arrendament, formalitzat de conformitat amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, o de cessió d'ús de l'habitatge, en vigor; o còpia del contracte de lloguer o ús de l'habitació, si escau. En tots els casos, el document haurà de ser signat per la part arrendadora i arrendatària a totes les seues pàgines amb menció expressa de l'import del lloguer o preu de cessió, la referència cadastral, així com el mitjà i la forma de pagament a la persona arrendadora o cessionària . En cas que hi haja més d'un contracte consecutiu en el període subvencionable, s'hi aportaran tots.

En cas que la persona sol·licitant no disposés de contracte d'arrendament s'haurà de formalitzar i aportar a l'administració en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la concessió de l'ajut.

 • En cas de lloguer d'habitació, Nota simple expedida pel Registre de la Propietat acreditativa de la propietat i descripció de l'habitatge on consti el nombre d'habitacions existents.
 • Certificat col·lectiu o Volant únic d'empadronament en què constin, a data de la sol·licitud, les persones que tenen el domicili habitual i permanent a l'habitatge objecte d'arrendament o cessió o on s'ubiqui l'habitació objecte d'arrendament o cessió. El document haurà de ser únic per habitatge, incloent-hi totes les persones que hi figurin empadronades a la data de la sol·licitud, i serà de necessària aportació pel peticionari de l'ajuda.

Per al cas d'arrendament o cessió d'ús d'habitació, cal aportar certificat que acrediti l'empadronament del titular del contracte a l'habitatge de què forma part l'habitació amb data anterior o simultània a la sol·licitud de l'ajut.

 • Documentació acreditativa del pagament de la renda de lloguer corresponents a les mensualitats de lloguer abonades amb posterioritat a 1 de gener de 2022 fins a la data en què se sol·licita lajuda.
 • Informe de vida laboral.
 • Únicament en cas de ser nou perceptor d'ajudes de la Generalitat o canvi de número de compte bancari, haurà de presentar l'imprès de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte en què es farà l'ingrés de les ajudes.
 • Annexos I, II i III.