Notícies d'Alacant i província

dissabte, 1 abril 2023

Sanitat anuncia incentius de fins a 10.000 euros anuals per a les places de difícil cobertura

L'ocupació d'estes places tindrà una compensació en la retribució, la carrera professional, els processos selectius i les activitats formatives.

El conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez, ha anunciat durant la seua compareixença a les Corts que “els facultatius, que ocupin una plaça considerada de difícil cobertura al sistema sanitari públic, rebran un incentiu de fins a 10.000 euros anuals, el doble del que estava previst inicialment”. 

- Publicitat -

En este sentit, tal com ha assenyalat el titular de Sanitat “demà està previst que s'aprovi al Ple del Consell el nou Decret que regular l'ocupació de les places de difícil cobertura i que recull els incentius, laborals i retributius, que es contemplen per als professionals”. Per tant, “l'objectiu és que les properes setmanes entri ja en vigor”, ha afegit.  

El Decret recull el procediment per a la declaració de places de difícil cobertura dins del sistema sanitari públic i els efectes incentivadors en funció del lloc. A més, regula els acords d'aliances estratègiques que s'establiran entre els diferents departaments de salut per poder desenvolupar projectes de gestió compartida, així com la prestació voluntària de guàrdies o atenció continuada. 

- Publicitat -

Desta manera, làmbit daplicació del Decret serà tant a Atenció Primària com a Atenció Hospitalària. La finalitat és cobrir les necessitats assistencials i oferir un accés equitatiu a les prestacions sanitàries independentment del lloc on es resideixi.

Per això, a través d'estes mesures, es pretén enfortir aquells centres de salut i consultoris dels municipis de l'interior, i determinats serveis assistencials dels hospitals allunyats dels principals nuclis urbans, que presenten falta de determinats professionals per cobrir la demanda assistencial. 

Segons ha indicat el conseller de Sanitat “amb este conjunt de mesures el que pretenem és oferir més avantatges als professionalss, no només de caràcter retributiu, sinó que hi haurà una compensació quant a la carrera professional, en els processos selectius, activitats formatives i en l'opció de perllongar la permanència al servei actiu”. 

A més, segons ha manifestat Mínguez “crearem una sinergia entre els departaments de salut, a través d'aliances estratègiques. La finalitat és cobrir l'atenció sanitària a qualsevol lloc, per tant, a través d'estes aliances els facultatius que ho desitgin de forma voluntària podran realitzar tanta jornada ordinària com guàrdies en altres departaments de salut”. 

Així mateix, “estes aliances estratègiques permetran establir una col·laboració entre els professionals a les zones assistencials. D'esta manera, seran els serveis assistencials els que es desplacin i acostin l'atenció sanitària al lloc del pacient, per la qual cosa rebran una compensació retributiva, tant a Primària com a Hospitalària”. 

Incentiu de 10.000 euros als facultatius que ocupin una plaça de difícil cobertura 

Es considerarà plaça de difícil cobertura aquella que, després d'esgotar tots els procediments de selecció, romangui vacant durant tres mesos continuats en els darrers 12 mesos. A més, les d'aquelles categories de professionals en què el nombre d'inscripcions a borsa siga insuficient per cobrir la prestació assistencial, o les que l'òrgan competent en assistència sanitària determini que és necessària per cobrir la demanda assistencial. 

Els professionals que ocupin una plaça considerada de difícil cobertura rebran una incentivació retributiva de 10.000 euros anuals en el cas de categories del grup A1, 6.500 euros anuals en el Grup A2, 4.000 euros anuals en el Grup C1, 3.000 euros anuals en el Grup C2 i 2.000 euros anuals en altres agrupacions professionals.  

Així mateix, l'ocupació d'una d'estes places oferirà al professional avantatges en els mèrits a tenir en compte a la fase de concurs dels processos selectius ia la borsa docupació temporal. A més, el personal resident es podrà inscriure tres mesos abans de finalitzar el programa formatiu, sempre que tingui informe favorable de la Unitat Docent. 

D'altra banda, l'oratge de permanència en un lloc declarat de difícil cobertura es valorarà favorablement per al reconeixement de la carrera i desenvolupament professional. Així mateix, els professionals tindran prioritat a lhora de participar en activitats formatives relacionades amb la seua activitat, així com en projectes de recerca. I finalment, es valorarà també a la sol·licitud per a la prolongació de la permanència en el servei actiu. 

100% de retribució addicional en jornada complementària per suport a un altre departament de salut  

L'aliança estratègica o projectes de gestió compartits entre departaments o centres sanitaris permetrà compartir entre ells activitats assistencials, investigadores, docents i ús de la tecnologia per a la gestió eficient dels recursos disponibles, tant humans com materials.  

estes aliances tindran una vigència de dos anys, prorrogables anualment segons les necessitats. En este sentit, contempla una retribució addicional per a aquells professionals que han de desplaçar-se a exercir la seua feina al departament o centre sanitari que necessita suport. La prestació del servei es durà a terme de manera voluntària.   

D'esta manera, els professionals que es desplacin en jornada ordinària a reforçar l'atenció sanitària en un altre departament de salut en percebran una retribució addicional del 50% del cost per hora, i en jornada complementària percebran la retribució addicional del 100%, és a dir el doble del que es percep

Així mateix, les categories de personal mèdic i d'infermeria poden fer guàrdies o atenció continuada, de forma voluntària, en un altre departament de salut. Esta possibilitat està contemplada en el cas de no haver-hi personal suficient, a través dels procediments de cobertura establerts.

A més, no podrà limitar el descans mínim entre jornades de treball i no superar el màxim de 48 hores setmanals de temps de treball en còmput anual.