Notícies d'Alacant i província

divendres, 19 abril 2024

Últims tràmits per a l'Estació Intermodal i el Parc Central que serà el més gran d'Alacant

El projecte resultant aposta per la transveritat als recorreguts entre els carrers i barris de l'entorn, de manera que es configuri un parc permeable de 156.000 metres quadrats.

La regidoria d'Urbanisme, mitjançant l'Oficina del Pla General, ha resolt sotmetre informació pública pel termini addicional de vint dies hàbils el Pla Especial del futur Parc Central i Estació Intermodal.

Este tràmit administratiu es refereix a l'ordenació estructural adaptada al Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (TRLOTUP), en haver introduït en la proposta canvis que es consideren substancials ja que després de la seua aprovació inicial el 2015 hi havia informes sectorials desfavorables que han estat esmenats en este mandat.

Els resultats d'este treball, en la darrera fase d'elaboració, són els que han permès donar encaix a la reformulació de l'ordenació estructural de l'OI/2 en confirmar que el conjunt d'estes condicions i modificacions tenen cabuda a l'àmbit dels terrenys d'Adif.

En esta etapa del desenvolupament del projecte es compleixen tres objectius bàsics, segons ha destacat el regidor d'Urbanisme, Adrián Santos Pérez, “d'una banda, se separa l'ordenació estructural, que és la que s'exposa, de la detallada, que quedarà exclusivament a mà municipals. De l'altra, s'esmenen totes les al·legacions dels informes sectorials negatius presentats per diferents organismes després de la seua aprovació inicial el març del 2015 i, finalment, es marquen les condicions urbanístiques de la futura Estació Intermodal”.

El projecte resultant aposta per la transveritat als recorreguts entre els carrers i barris de l'entorn, de manera que es configuri un parc permeable de 156.000 metres quadrats per als desplaçaments de vianants entre zones que han estat separades per les vies del ferrocarril. L'objectiu és l'extensió de la superfície de zona verda fins a les proximitats de l'Estació Intermodal, de manera que es configuri un parc en continuïtat sense intercalar-se volums per a la promoció d'habitatges fins als voltants de l'avinguda de Salafalta.

Condicions d'ordenació de l'estació intermodal

Amb este document es posa les condicions de la futura Estació Intermodal que permet lús del sòl per a oficines, hoteler i comercial en totes les seues modalitats, exceptuant lactivitat comercial dús alimentari superior a 400 m², mentre que prohibeix lús residencial.

L'edificabilitat màxima és de 68.000 m2t podent variar fins al 10% de les mateixes, a l'alça oa la baixa, sense superar mai l'edificabilitat comercial que es considera màxima. Al sector hoteler un màxim de 11.000 m2t, per a oficines es contemplen 10.000 m2t, mentre que per a ús comercial es destinen 25.000 m2t. Quedarà una reserva per a ús ferroviari de 22.000 m2t.

Un altre dels èxits del futur projecte passa per permetre la permeabilitat transversal de l'àmbit mitjançant la unió de vianants i/o viària dels barris de San Blas i Alipark, i la permeabilitat longitudinal de l'àmbit mitjançant la unió de vianants i/o viària del parc lineal previst a l'ordenació de l'OI/2 amb la ciutat consolidada (Avinguda de Salafalta), de manera que el parc urbà puga connectar amb l'àmbit més pròxim al centre urbà, a l'est del sector.

També aborda la solució per a la facena urbana del barri de Sant Blai cap a l'àmbit d'estudi, en concret la que ofereixen les del darrere de les parcel·les del carrer Bono Guarner, actualment constituïda per mitgeres i parcel·les semiconsolidades.

Es tracta de permetre el desenvolupament d'una nova Estació Intermodal de transports que tingui en compte les condicions que Adif i Adif Alta Velocitat tinguen planificades per continuar amb el projecte d'accés d'Alta Velocitat a Alacant, així com amb totes les necessitats municipals, prestant especial atenció a la seua accessibilitat (per a vianants, trànsit rodat, emergències, etc.), a la dotació d'aparcament ia la preservació d'elements de valor com l'edifici de l'estació.

També es tindran en compte les condicions que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana tingui planificades per continuar amb el traçat de la línia 1 de FGV-TRAM, la possibilitat d'implantar l'estació d'autobusos d'Alacant, o en cas que això no fos possible tècnicament , altres alternatives de connexió com a intercanviadors etc.

La millora de la intermodalitat entre els diferents modes de transport que conflueixen a l'àmbit. La preservació dels béns amb valor patrimonial existents, recollits al Catàleg inclòs al mateix Pla Especial, valorant les diferents possibilitats que puguen existir per al seu ús i ubicació.

Després de l'exposició pública, es donarà resposta a les possibles al·legacions que es pogueren presentar, per passar a aprovació al Ple municipal i traslladar a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Transports.

Paral·lelament, s'està redactant la part detallada que s'està desenvolupant per part d'un equip multidisciplinari que inclou les consideracions que, sobri la futura Estació Intermodal, aportin les administracions conformen la societat Avant. Per llançar esta part del projecte, l'edil Adrián Santos Pérez ha recordat que “precisarà del suport dels grups amb representació al Ple municipal”.

El compromís compartit per la Conselleria de Política Territorial i l'Ajuntament d'Alacant és que esta nova ordenació estructural de l'OI/2 que empara la prolongació del Parc Central fins a la intermodal puga quedar aprovada a la darrera reunió de la Comissió Territorial d'Urbanisme d'esta legislatura, que estaria programada per al mes dabril.