Notícies d'Alacant i província

dilluns, 20 març 2023

Elx adjudica el projecte d'urbanització i reparcel·lació de l'ampliació del Parc Empresarial

L'empresa "Consultors Associats Enginyeria i Urbanisme SLP" serà l'encarregada de desenvolupar la feina per un import de 426.679 euros i un termini d'execució de 12 mesos

L'Ajuntament d'Elx, a través de l'empresa municipal PIMESA, ha adjudicat a l'empresa "Consultors Associats Enginyeria i Urbanisme, SLP" el projecte de reparcel·lació de l'actuació integrada del sector E-49 del Pla General d'Elx, que correspon a la ampliació del Parc Empresarial en uns 600.000 metres quadrats, durant la reunió del consell d'administració de la mercantil esmentada que es va celebrar esta setmana. 

- Publicitat -

Així mateix, l'adjudicatària, triada entre un total de quatre empreses per presentar l'oferta econòmicament més avantatjosa en haver obtingut la major puntuació a la classificació final, també haurà d'establir la direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut dels treballs d'urbanització, connexions exteriors i rehabilitació edificatòria, tal com consta al plec de condicions aprovat el passat 28 de març. 

“Consultors Associats Enginyeria i Urbanisme SLP”, que també va aconseguir la major puntuació a la part tècnica, té ara un termini de deu dies per presentar la documentació i cal esperar 15 dies per formalitzar el contracte, ja que és un procediment harmonitzat subjecte a recurs especial. 

- Publicitat -

La proposta econòmica acceptada per a ladjudicació ha estat de 426.679,45 euros (IVA no inclòs) amb una baixa del 24,98% sobre el pressupost base de licitació. 

L´alcalde d´Elx, Carlos González, ha destacat que "esta adjudicació suposa un decisiu pas endavant en el desenvolupament de l´ampliació del parc, un procés que exigeix ​​una complexa tramitació urbanística, però que ja comença a veure la llum". 

El pla parcial del nou sector E49 va ser aprovat pel ple municipal a la sessió ordinària del passat mes de novembre i estableix tant al nord com al sud del Parc Empresarial de Torrellano dos zones edificables i un ús terciari a la zona sud-oest, garantint d'esta forma la diversificació dels usos i la implantació dels serveis necessaris. "Esta oferta de sòl industrial serà clau per a la implantació d´empreses al nostre municipi que contribuiran decisivament a la creació de llocs de treball, a la diversificació econòmica i al desenvolupament industrial", ha explicat el responsable de l´Equip de Govern Municipal. 

Per a este any, els pressupostos de PIMESA compten amb 4,7 milions d'euros destinats a l'adquisició de sòl necessari perquè l'ampliació siga una realitat. 

Els treballs objecte del contracte es desenvoluparan en les fases següents: 

▪ Redacció i elaboració del Programa d‟Actuació Integrada 

▪ Redacció del Projecte de Reparcel·lació 

▪ Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut durant l'execució de les obres. 

Entre els projectes a redactar s'hi inclouen tots els necessaris per executar les obres de connexió i integració de la urbanització amb la 

xarxa viària i amb les infraestructures d'energia, de comunicacions i de serveis públics, així com el de rehabilitació o construcció de l'edificació inclosa a l'àmbit de sector, denominada Casa de la Mina o Torre d'Ibarra, que figura incorporada a la Relació de Conjunts i Elements Protegits del Camp, del Pla Especial de Protecció d'Edificis i Conjunts del Terme Municipal d'Elx (element núm. 37) del Pla General d'Elx, amb un grau de protecció ambiental. A més, en cas de resultar necessària l'expropiació de terrenys per al desenvolupament de l'actuació urbanística, l'adjudicatari haurà de redactar els projectes corresponents. 

Queda inclosa en l'abast de la prestació l'assistència tècnica i jurídica necessària per a l'elaboració i la tramitació de tots els projectes fins a la seua aprovació definitiva, inscripció registral de la reparcel·lació i aprovació de la seua liquidació definitiva, comprenent la resolució de tot tipus d'al·legacions i recursos en via administrativa. 

terminis 

En el termini màxim de 12 mesos l'empresa adjudicatària haurà de tenir la redacció i l'elaboració del Programa d'Actuació Integrada, que inclou els projectes d'urbanització i reparcel·lació.