Notícies d'Alacant i província

dijous, 22 febrer 2024

Elx adjudica el projecte d'urbanització i reparcel·lació de l'ampliació del Parc Empresarial

L'empresa "Consultors Associats Enginyeria i Urbanisme SLP" serà l'encarregada de desenvolupar la feina per un import de 426.679 euros i un termini d'execució de 12 mesos

L'Ajuntament d'Elx, a través de l'empresa municipal PIMESA, ha adjudicat a l'empresa "Consultors Associats Enginyeria i Urbanisme, SLP" el projecte de reparcel·lació de l'actuació integrada del sector E-49 del Pla General d'Elx, que correspon a la ampliació del Parc Empresarial en uns 600.000 metres quadrats, durant la reunió del consell d'administració de la mercantil esmentada que es va celebrar esta setmana. 

Així mateix, l'adjudicatària, triada entre un total de quatre empreses per presentar l'oferta econòmicament més avantatjosa en haver obtingut la major puntuació a la classificació final, també haurà d'establir la direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut dels treballs d'urbanització, connexions exteriors i rehabilitació edificatòria, tal com consta al plec de condicions aprovat el passat 28 de març. 

“Consultors Associats Enginyeria i Urbanisme SLP”, que també va aconseguir la major puntuació a la part tècnica, té ara un termini de deu dies per presentar la documentació i cal esperar 15 dies per formalitzar el contracte, ja que és un procediment harmonitzat subjecte a recurs especial. 

La proposta econòmica acceptada per a ladjudicació ha estat de 426.679,45 euros (IVA no inclòs) amb una baixa del 24,98% sobri el pressupost base de licitació. 

L´alcalde d´Elx, Carlos González, ha destacat que "esta adjudicació suposa un decisiu pas endavant en el desenvolupament de l´ampliació del parc, un procés que exigeix ​​una complexa tramitació urbanística, però que ja comença a veure la llum". 

El pla parcial del nou sector E49 va ser aprovat pel ple municipal a la sessió ordinària del passat mes de novembre i estableix tant al nord com al sud del Parc Empresarial de Torrellano dos zones edificables i un ús terciari a la zona sud-oest, garantint d'esta forma la diversificació dels usos i la implantació dels serveis necessaris. "Esta oferta de sòl industrial serà clau per a la implantació d´empreses al nostre municipi que contribuiran decisivament a la creació de llocs de treball, a la diversificació econòmica i al desenvolupament industrial", ha explicat el responsable de l´Equip de Govern Municipal. 

Per a este any, els pressupostos de PIMESA compten amb 4,7 milions d'euros destinats a l'adquisició de sòl necessari perquè l'ampliació siga una realitat. 

Els treballs objecte del contracte es desenvoluparan en les fases següents: 

▪ Redacció i elaboració del Programa d‟Actuació Integrada 

▪ Redacció del Projecte de Reparcel·lació 

▪ Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut durant l'execució de les obris. 

Entre els projectes a redactar s'hi inclouen tots els necessaris per executar les obris de connexió i integració de la urbanització amb la 

xarxa viària i amb les infraestructures d'energia, de comunicacions i de serveis públics, així com el de rehabilitació o construcció de l'edificació inclosa a l'àmbit de sector, denominada Casa de la Mina o Torre d'Ibarra, que figura incorporada a la Relació de Conjunts i Elements Protegits del Camp, del Pla Especial de Protecció d'Edificis i Conjunts del Terme Municipal d'Elx (element núm. 37) del Pla General d'Elx, amb un grau de protecció ambiental. A més, en cas de resultar necessària l'expropiació de terrenys per al desenvolupament de l'actuació urbanística, l'adjudicatari haurà de redactar els projectes corresponents. 

Queda inclosa en l'abast de la prestació l'assistència tècnica i jurídica necessària per a l'elaboració i la tramitació de tots els projectes fins a la seua aprovació definitiva, inscripció registral de la reparcel·lació i aprovació de la seua liquidació definitiva, comprenent la resolució de tot tipus d'al·legacions i recursos en via administrativa. 

terminis 

En el termini màxim de 12 mesos l'empresa adjudicatària haurà de tindre la redacció i l'elaboració del Programa d'Actuació Integrada, que inclou els projectes d'urbanització i reparcel·lació.