Notícies d'Alacant i província

divendres, 12 abril 2024

Aprovat el decret que desenvolupa la Llei de Memòria Democràtica i per a la Convivència

S'engega un Cens de víctimes de la guerra, la dictadura franquista i la transició de la Comunitat Valenciana.

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es desenvolupa la Llei 14/2017 de Memòria Democràtica i per a la Convivència de la Comunitat Valenciana.

El decret del Consell s'estructura en 57 articles, distribuïts en 13 capítols. El capítol I conté les disposicions generals en les quals es determina lobjecte i làmbit daplicació, fent una menció expressa al reconeixement de la memòria democràtica de les dones.

En este sentit, el text normatiu recull que la Generalitat adoptarà les mesures necessàries per reparar les formes especials de repressió o violència de qualsevol tipus patida per les dones a conseqüència de la seua activitat pública, política o intel·lectual, durant la guerra i la dictadura fins a la promulgació de la Constitució de 1978, o com a mares, companyes o filles de persones represaliades o assassinades, i les que van patir privació de llibertat o altres penes a conseqüència dels delictes d'adulteri i d'interrupció voluntària de l'embaràs.

Alhora, assenyala que la Generalitat determinarà les accions oportunes per a la difusió i coneixement de les limitacions i discriminacions educatives, econòmiques, socials i culturals que les dones van suportar específicament durant la guerra i la dictadura, a fi de la seua reparació i el reconeixement de aquelles que les van patir.

Cens de víctimes

El capítol II crea i regula el Cens de víctimes de la guerra, la dictadura franquista i la transició de la Comunitat Valenciana, amb una referència especial a la confecció d'un cens de nadons i menors sostrets donats en adopció sense autorització dels progenitors, durant la guerra, la dictadura franquista i la transició.

Tal com recull el decret, la informació d'este Cens permetrà l'obtenció de les dades necessàries per restablir els vincles familiars per al retrobament de les persones afectades, i per poder accedir a les mesures de reconeixement i reparació previstes a la llei i així com la investigació i el coneixement de la veritat sobri estes delictes. Amb esta finalitat s'han d'adoptar mesures per coordinar el cens de nadons i menors sostrets amb els altres censos de les comunitats autònomes i de l'Estat.

Mapa de fosses i identificació de víctimes

El capítol III preveu les disposicions generals sobri actuacions de recerca, localització, exhumació i identificació de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura.

En este sentit, es fa una menció especial a les víctimes de la Vall de Cuelgamuros i s'assenyala que es prestarà el suport necessari a les iniciatives d'exhumació i trasllat de les víctimes valencianes que van ser il·legalment i clandestinament inhumades sense autorització, i, en molts casos , sense coneixement de les seues famílies.

El capítol IV es refereix a l'elaboració i l'actualització del Mapa de Foses de la Comunitat Valenciana. S'estableix que les fosses incloses en este mapa tindran la consideració de llocs de la Memòria de la Comunitat Valenciana.

Al capítol V es recull les normes dels diferents procediments dirigits a la investigació, localització, exhumació i identificació. A més, contempla la creació d'un Registre de víctimes desaparegudes, així com l'elaboració d'un Pla Valencià d'Exhumacions en què es determinaran amb caràcter anual les actuacions prioritàries relatives a l'exhumació de les víctimes desaparegudes, a partir de la informació continguda al Mapa de Foses, les fosses intervingudes i les fosses que es projectin intervenir per altres Administracions públiques i entitats memorialistes i familiars de víctimes, així com atesa la viabilitat tècnica i econòmica de les intervencions.

El capítol VI tracta de la identificació i del Banc de Dades d'ADN. El decret recull l'elaboració d'un Pla Valencià d'Identificació de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista que inclou les persones afectades per la sostracció de nadons i menors. Pel que fa al Banc de Dades d'ADN, contindrà una base de dades dels perfils genètics obtinguts a partir de les restes exhumades de les persones desaparegudes durant la guerra i la dictadura franquista i una base de dades dels perfils genètics dels seus familiars. persones desaparegudes que així ho requereixin.

Igualment en el cas de nadons i menors sostrets recollirà una base de dades de perfils genètics de les mares biològiques i altres familiars així com de les persones adoptades que ho sol·licitin.

Xarxa d'oficines d'assistència a les víctimes

El capítol VII es refereix a la dignificació de les fosses comunes mitjançant la seua senyalització com a Llocs i Itineraris de la Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana. El capítol VIII regula la posada en coneixement de les forces i cossos de seguretat, la Fiscalia i els òrgans judicials de l'existència d'indicis de la comissió de delictes i atenció a les víctimes amb la creació i la regulació de la Xarxa d'Oficines de la Generalitat d'assistència a les víctimes.

El text normatiu desenvolupa al capítol IX els articles de la llei sobri el moviment memorialista. El capítol X aborda la documentació relativa a la memòria democràtica valenciana amb la regulació del dret d'accés als documents i arxius i la creació d'un Fons Documental de Memòria Democràtica Valenciana per a la investigació històrica, la cerca i l'accés a fonts noves.

Llocs i itineraris de la memòria

El decret regula en el capítol XI els Llocs i Itineraris de la memòria democràtica valenciana i el contingut del seu Catàleg així com la creació de la Xarxa d'espais de la memòria democràtica valenciana on s'inclouran tots aquells espais, immobles o paratges amb valors històrics o simbòlics que serveixin com a espais de transmissió de la memòria democràtica, compten o no amb protecció memorialista, com una manera d'integrar i posar en valor la memòria democràtica valenciana a través de la recuperació, la senyalització i la difusió del patrimoni memorial del període 1931-1982.

El capítol XII desenvolupa els preceptes de la llei sobri investigació, ensenyament i divulgació, promovent seccions museístiques, centres dinterpretació i exposicions en els mots gestionats per la Generalitat. Alhora, s'impulsarà el manteniment de sèries documentals sobri memòria democràtica valenciana al Sistema d'Arxius Valencians ia les Biblioteques del Sistema Bibliotecari Valencià. En matèria densenyament, simpulsarà el programa Escoles amb Memòria.

Finalment, el capítol XIII regula els elements contraris a la memòria democràtica defineix l'abast del Catàleg de Vestigis de la Guerra Civil i el franquisme i preveu el procediment per a la retirada voluntària dels elements contraris a la memòria democràtica per part dels ajuntaments i en cas de no retirada, la iniciació d'un procediment d'ofici per la Generalitat, així com el destí i custòdia dels vestigis retirats .

Comissió de la Veritat

El decret que desenvolupa la Llei de Memòria Democràtica i per a la Convivència de la Comunitat Valenciana contempla a la seua disposició addicional primera la creació d'una Comissió de la Veritat d'àmbit autonòmic per restablir la veritat històrica, jurídica i institucional sobri els fets esdevinguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.

La convocatòria, l'organització, l'estructura i el funcionament es realitzarà a través d'una ordre de la Conselleria de Qualitat Democràtica en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor del Decret esmentat.