fbpx

La Vila Joiosa aprova subvencions per a entitats esportives locals

L'Ajuntament de la Vila Joiosa ha aprovat la línia 1 de subvencions per a entitats esportives locals corresponent a l'exercici 2021.

El Ajuntament de la Vila Joiosa, a través de la Regidoria d'Esports, ha aprovat, via decret d'Ajuntament, la línia 1 de subvencions de l'Ajuntament per a entitats esportives locals corresponent a l'exercicis de 2021. Ho fa dins de l' marco de l'pressupost municipal. Esta línia de subvencions a la promoció i foment de l'esport local ascendeix als 255.200 euros.

El Pla Estratègic de Subvencions per a l'esport local recull les subvencions en matèria esportiva que té previst concedir l'Ajuntament de la Vila. A la recent línies econòmiques d'ajuts de 255.200,00 euros aprovada esta setmana, se li sumaran posteriorment les línies de ajudes a esportistes individuals (5.000,00 €). també les ajudes per a esports d'equip categoria absoluta o sènior (38.000,00 €). I les subvencions per a la realització d'esdeveniments esportius al municipi, (12.000,00 €). A més, les bases que regeixen l'atorgament de estes ajudes permeten garantir a l'Consistori uns principis de publicitat del municipi, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació en l'esport.

L'Alcalde de la Vila Joiosa, Andreu Verdú, Assegura que este pla d'ajudes esportives beneficia els clubs i esportistes vilers "a afrontar des d'una posició econòmica més solvent seus diferent disciplines esportives". A més, ajuda a "preservar i expandir els valors esportius igualitaris, saludables i d'oci actiu en la societat vilera". Per a l'edil d'Esports, José Ramón Uclés, "la finalitat de les bases és contribuir a l'foment de la pràctica esportiva a la Vila Joiosa. I ajudant a sufragar part de les despeses derivades per al desenvolupament de les competicions o programes que fomentin l'esport ".

Podran sol·licitar la subvenció les entitats esportives, sense ànim de lucre, que compleixin els requisits establerts en les bases. I que disposin de domicili fiscal de el club a la Vila Joiosa. Les bases aprovades estableixen com a despeses subvencionables les que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada. Els resultin estrictament necessaris, i es realitzin en el termini establert per a l'execució de el projecte.

En tot cas, la subvenció no podrà superar en cap cas el 50% de l'pressupost total de l'pressupost anual de club. Per això és indispensable que els clubs sol·licitants aportin l'acta on s'aproven els pressupostos de el club en el moment de la justificació de la subvenció. La subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes o altres ingressos d'organismes o institucions públiques o privades, per a la mateixa activitat. Això sí, sempre que no se superi entre totes el cost derivat de l'activitat.

Com sol·licitar la subvenció

El termini per presentar les sol·licituds a què es refereix esta convocatòria serà de 10 dies naturals. Comptats a partir de l'endemà de la seua publicació al Butlletí Oficial de la Província (http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2021/08/06_148/2021_008968.pdf). Les sol·licituds es formalitzaran d'acord amb els documents annexos de les presents bases. Es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament de la Vila Joiosa a través de la seu electrònica https://sede.villajoyosa.com

La concessió de la subvenció es realitzarà en règim concurrència competitiva mitjançant convocatòria i procediment selectiu únic. I es resoldrà amb la suma de punts totals per mèrits. La resolució de les concessions es publicarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de la Vila Joiosa, a la pàgina web municipal. I serà difosa a les xarxes socials municipals i en base de dades nacional de subvencions.

Per a qualsevol dubte es pot contactar via telefònica amb la regidoria d'esports al telèfon 96 650 84.

articles relacionats

CatalanSpanish