Notícies d'Alacant i província

dissabte, 2 desembre 2023

13 M/€ per a la Vega Baixa i Crevillent per a les actuacions necessàries davant la problemàtica de les pluges torrencials

El Consell destina esta partida per emprendre les obris necessàries en un termini màxim de 30 mesos des de la seua resolució.

El Consell ha aprovat el decret llei pel qual s'estableixen les bases reguladores i concessió directa d'ajudes per a actuacions de competència local als municipis de la Vega Baixa del Segura i Crevillent a fi de façalitar la inversió d'actuacions urbanes sostenibles.

Esta mesura s'emmarca dins del Pla Vega Renhace, impulsat per la Generalitat per fer front a la emergència climàtica i per promoure la reactivació econòmica de la comarca.

L'import global màxim de les ajudes ascendeix a 13.560.000 euros a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat, sense perjudici del possible cofinançament amb fons procedents de l'Estat o la Unió Europea, que puguen donar lloc a la corresponent modificació de crèdit.

S'ha inclòs al municipi de Crevillent que, a pesar de no estar a la comarca del Baix Segura del Segura, va patir igualment inundacions i greus perjudicis a la DANA de 2019, alhora que limita amb cinc municipis de la comarca: Albatera, Catral, Sant Isidre, Callosa de Segura i Dolores.

En concret, estes ajudes estan destinades als municipis de la Vega Baixa del Segura i Crevillent perquè, de forma immediata, puguen emprendre les obris necessàries i mitigar les conseqüències de nous episodis de pluges torrencials, incloent la neteja mitjançant extracció de canyes, fang, pedres, sorres, etc. de la desembocadura dels rius, canals, etc., així com contribuir a la millora ambiental i els seus entorns.

Complementàriament es pretén que serveixin de mecanisme per generar ocupació per pal·liar els greus efectes socioeconòmics de la COVID-19 persistents a la comarca, així com la crisi per la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, reflectits a les estadístiques oficials de desocupació.

Entitats beneficiàries

seran beneficiaris de les subvencions directes els ajuntaments de Orihuela (1.323.998 euros), Torrevieja (450.000 euros), Almoradí (536.002 euros), Dolores (450.000 euros), Callosa del Segura (450.000 euros), Formentera del Segura (450.000 euros), Catral (450.000 euros), Rojales (450.000 euros) ), Rafal (450.000 euros), Guardamar del Segura (450.000 euros), Daya Nova (450.000 euros), Cox (450.000 euros) i Albatera (450.000 euros).

El resta de consistoris són Algorfa (450.000 euros), Benejúzar (450.000 euros), Benferri (450.000 euros), Benijófar (450.000 euros), Bigastre (450.000 euros), Daya Vella (450.000 euros) Granja de Rocamora (450.000 , Montesinos (450.000 euros), Pilar de la Foradada (400.000 euros), Redován (400.000 euros), Sant Isidre (450.000 euros), Sant Miquel de Salines (450.000 euros) i Crevillent (450.000 euros).

Per a la distribució de les ajudes s'han tingut en compte criteris de població municipal (10%), criteris econòmics (30%) que es divideixen en riscos econòmics per inundació actual segons usos del sòl i nivells de perillositat significatius i riscos econòmics per inundació potencial i qualificació del planejament municipal.

També s'han considerat criteris socials (45%), que inclou la població afectada, equipaments estratègics afectats i infraestructures lineals (carreteres) afectades. Finalment, s'han valorat criteris mediambientals (15%) com ara Béns d'Interès Cultural (BICs), estacions depuradores d'aigües residuals o benzineres, entre d'altres.

El import assignat per la Generalitat a cada municipi beneficiari sufragarà, com a màxim, el 100% del cost total de lactuació a desenvolupar. Els municipis beneficiaris destinaran limport íntegre de lajuda al pagament de les actuacions corresponents.

A més, la participació en este pla d'ajuts requerirà la presentació, en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta norma al DOGC, de la resolució o acord de l'òrgan municipal competent, que haurà d'incloure la voluntat de acceptar l'ajut, juntament amb una memòria de les actuacions que seran objecte de la subvenció que hauran d'estar incloses al pla director de lluita contra les inundacions i actuacions urbanes sostenibles.

Els ajuntaments beneficiaris hauran de creure estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició de comptes davant de la Sindicatura de Comptes.

També s'eximeix els ajuntaments d'estar al corrent dels seus obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i de ser deutors per reintegrament davant de l'Administració.

La ordenació i instrucció de les ajudes directes que preveu este decret llei correspondrà a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, a través de la seua Subsecretaria.

  • Termini dexecució de les actuacions

Les obris corresponents a les actuacions finançades amb càrrec a este programa hauran de realitzar-se al termini màxim de 30 mesos des de la data de la resolució de concessió de lajuda.

Així mateix, les ajudes concedides no necessiten ser notificades a la Comissió Europea, ja que no reuneixen els requisits del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, atès que les destinatàries directes són entitats locals que exerceixen poders públics i tenen caràcter dadministració pública.

Finalment, el termini màxim de justificació de les subvencions serà de tres mesos, a comptar de la data de finalització de lactivitat subvencionada.