Notícies d'Alacant i província

dissabte, 30 setembre 2023

Nou revés judicial per a l'Ajuntament de Torrevieja

L'Ajuntament haurà de tornar a prop d'un milió d'euros de plusvàlua per prescripció de l'termini d'abonament de l'impost.

L'Ajuntament d' Torrevieja haurà de tornar 976.399'83 euros abonats en concepte de quotes de plusvàlua a les firmes i particulars que en el seu dia van vendre la "famosa" finca d'Almoradí a Hernández Mateo quan era alcalde de Torrevieja, Per 180.000 euros i que va ser venuda posteriorment per 5'4 milions d'euros. El motiu pel qual s'ha de realitzar este abonament és perquè s'ha sobripassat àmpliament el termini prescrit de quatre anys, segons consta en la sentència recollit en la Sentència 206/17 de el Jutjat Contenciós Administratiu d'Elx.

- Publicitat -

L'alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, ha explicat este matí en roda de premsa que l'Ajuntament no va practicar dins el termini legalment establert per a això les preceptives liquidacions de l'Impost sobri el Valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU) en ocasió de l'pagament de l'preu just expropiatori de la parcel·la situada entre la variant de la CN332, les velles vies de Renfe, el canal de les salines i el carrer Diego Ramírez Pastor.

Dolón ha dit que este milió d'euros se suma als 14 milions d'euros que l'Ajuntament va pagar l'any 2013 per l'expropiació de la referida parcel·la, més un altre milió per interessos de demora, el que ascendeix a la quantitat total de 16 milions d' euros per una parcel·la que en gran part de la seua superfície està afectada per les servituds de carreteres, costes i RENFE a l'trobar delimitada (en el seu contorn) per sòls que alberguen o albergar infraestructures bàsiques. (Sòl escolar, dotacional docent 1.061 metres quadrats i dotacional de parcs i jardins 14.035 metres quadrats, el que en total suposa 15.096 metres quadrats).

- Publicitat -

Segons consta en la sentència suposa "un nou revés judicial a l'Ajuntament de Torrevieja"Ha assenyalat Dolón, ja que el consistori haurà de tornar més d'un milió d'euros pels imports cobrats en concepte de plusvàlua als propietaris d'una de les finques expropiades pels Governs de PP.

Els terrenys sobri els quals es va girar la liquidació van ser inicialment ocupats per l'Ajuntament de Torrevieja l'any 2001, i el juliol d'aquell any es va sol·licitar l'expedient d'expropiació. El 2008, es va fixar el justipreu corresponent pel jurat provincial d'expropiació. L'octubre de 2009 l'ajuntament va reconèixer l'obligació de l'esmentat pagament, mentre que al setembre de 2012 es dicta decret d'alcaldia en què, en calcular els interessos de demora, es reconeix com a data de la meritació el 22 de novembre de 2008 i igualment la sentència indica que a pesar de que les actes de formalització del març i 2012 la veritat és que els terrenys en qüestió ja estaven ocupats des de l'any 2015 i l'obligació de pagament del preu just, com s'ha indicat, va vèncer el novembre del 2001”. En conseqüència, girades les liquidacions de plusvàlua el març del 2008 la sentència conclou que “ha estat depassat àmpliament el termini prescriptiu de quatre anys”.