Notícies d'Alacant i província

dissabte, 30 setembre 2023

Urbanisme posa en marxa un pla de xoc per inspeccionar els solars de Torrevieja

La regidoria d'Urbanisme que dirigeix ​​Fanny Serrano ha iniciat un pla de xoc per localitzar i inspeccionar els solars de terme municipal per tal que es compleixi la legalitat vigent respecte a l'obligació dels seus propietaris de netejar-los i mantindre-los en les condicions de seguretat, salubritat, ornament i higiene corresponents.

- Publicitat -

Serrano ha explicat en la seua compareixença que el pla de xoc s'ha iniciat "en l'àmbit de l'nucli urbà, per després anar estenent-se a les urbanitzacions ia la perifèria, amb diversos vessants. La primera, la localització i inspecció d'estes espais, detectant les possibles infraccions a l'ordenança ia la legislació aplicable, la segona reactivar els expedients ja oberts i la tercera incoar expedients d'ordres d'execució ".

L´edil ha detallat s´estan comprovant els solars "un per un amb els inspectors d´urbanisme i en funció de l´estat en què es troba se´ls assigna un color, roig, groc o verd, en funció de si poden estar cometent una infracció molt greu, greu o lleu”. De moment que s'han localitzat 140 solars, alguns dels quals ja tenien expedients oberts que estaven paralitzats i ara s'han reactivat. En conseqüència, en els casos que així ho estimin els tècnics municipals s'imposaran les multes coercitives corresponents –fins a un màxim de deu- amb la valoració associada a la neteja i al tanca quan siga necessari.

- Publicitat -

Fins a la data, s'han obert 9 expedients d'ordres d'execució, s'han incoat 23 expedients d'infracció a l'ordenança amb sancions, que depenent de si són qualificats de lleus, greus o molt greus, poden comportar sancions que van des dels 100 euros , per a les més lleus, fins als 3.000 euros de les més greus. Altres 6 solars es troben en condicions adequades. Serrano ha dit que alguns dels solars ja revisats estan situats en carrers cèntrics com Maria Parodi, Gregorio Marañón o Rubén Darío.

L'edil ha animat els propietaris de solars a consultar l'ordenança íntegra -que poden trobar a la web municipal - en la qual es detallen les obligacions de l'li propietari, fins i tot el tipo de tanca que correspon a cadascú "en funció de la tipuslogía edificatòria ", així com les actuacions periòdiques que s'han executar. L'Ordenança de Foment de la Qualitat de l'Mitjà Urbà de l'Ajuntament de Torrevieja "Va regular amb detall esta obligació legal", imposant per exemple en el seu article 5.4 l'obligació per al propietari de desinfectar, desinsectar i desratitzar anualment per empresa especialitzada i autoritzada, havent de presentar la documentació que acrediti este fet a requeriment de l'Ajuntament. També es va recollir en el seu article 71 les característiques de les tanques dels solars, depenent de la tipuslogía edificatòria prevista pel PGOU per a estes solars, amb el consegüent catàleg d'infraccions.

Totes les normatives urbanístiques que s'han anat succeint en la nostra comunitat autònoma imposen als propietaris de solars, és a dir, a les parcel·les situades en sòl urbà amb vocació edificatòria però que no han estat edificades, incomplint l'obligació d'edificar prevista legalment l'obligació de netejar i mantindre en condicions de salubritat, ornament i higiene dels solars.

Fins ara entre els procediments administratius regulats en esta ordenança, relatius a la tanca i neteja de solars, i la Llei d'Ordenació de l'Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP), es produïa una dualitat de competències ja que per al tràmit la competència la ostentava la regidoria delegada d'Urbanisme i per a la resolució dels procediments la competència la mantenia l'alcalde. "A l'efecte d'agilitar estes procediments que es tramiten en urbanisme, evitar confusions i aconseguir l'eficiència que considerem adequada l'Alcalde, José Manuel Dolón, ha delegat en la regidora d'urbanisme per decret de 27/09/17, publicat en el BOP el 17/10/17.