fbpx

Torrevieja obre el termini per sol·licitar ajudes directes a sectors turístics

L'ajuda màxima a percebre és de 6.000 euros per sol·licitant, aplicant-se una quantitat fixa de 3.000 euros per cada pime o autònom.

La regidora de Turisme de l'Ajuntament de Torrevieja, Rosario Martínez Chazarra, comunica que hui dijous, 9 de setembre, ha quedat obert el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes econòmiques destinades a pimes, autònoms i professionals que exerceixin la seua activitat econòmica en el municipi de Torrevieja, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, que pertanyin a algun dels següents sectors productius de l'àmbit turístic: oci i hostaleria, allotjament reglat, agències de viatges i oferta receptiva, guies i empreses de turisme actiu.

Ahir va ser publicat l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Provincial (BOE), quedant obert el termini de presentació de sol·licituds fins al proper 29 de setembre, inclusivament. Les bases es troben al web municipal www.torrevieja.es i en el catàleg de tràmits de la seu electrònica.

La quantia destinada a atendre estiguas subvencions ascendeix a un import total de 281.664 euros, fons procedents íntegrament de la Diputació Provincial d'Alacant. L'ajuda màxima a percebre és de 6.000 euros per sol·licitant, i s'aplicarà una quantitat fixa de 3.000 euros per cada pime o autònom que tingui la condició de persona beneficiària.

En el cas de pimes i autònoms que tinguin la condició de persona beneficiària i tinguin treballadors al seu càrrec, s'aplicarà una quantitat addicional resultant de multiplicar 600 euros per treballador afiliat a la Seguretat Social a data de 30 de juny de 2021, a jornada completa i de 300 euros, en cas de contractes a jornada parcial. A estes efectes, els autònoms col·laboradors tindran la consideració de treballador afiliat.

Estes ajudes econòmiques van destinades a:

1. Les persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que desenvolupen una activitat econòmica classificada en algun dels codis de la CNAE-09 relacionats a l'annex V.

2. les pimes i persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que disposin de al menys un compte de cotització amb persones treballadores en alta i l'activitat econòmica es classifiqui en algun dels codis de la CNAE-09 relacionats a l'annex V.

3. Les persones sol·licitants hauran, a més, complir els següents requisits determinats en la Base Setena de les Bases reguladores, sent estees, entre altres condicions de caràcter general als beneficiaris de subvencions, la d'exercir l'activitat econòmica a la ciutat i tenir el domicili fiscal a Torrevieja en el moment de presentació de la sol·licitud d'estees ajudes i que hajan reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos pels quals es vagi a sol·licitar l'ajuda (que han d'estar compresos entre l'1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021) en, al menys, el 25% respecte de la mitjana mensual facturat en 2019.

Lloc i termini de presentació

La sol·licitud de la subvenció i la seua justificació s'han de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Torrevieja. La sol·licitud es subscriurà per la persona beneficiària o, si s'escau, per la persona que acrediti la representació de l'entitat interessada per qualsevol mitjà vàlid en dret.

La sol·licitud es considerarà completa quan s'haja presentat tota la documentació exigible en les presents bases.

articles relacionats

CatalanSpanish