Notícies d'Alacant i província

diumenge, 3 desembre 2023

Torrevieja convoca les ajudes per a empreses i pimes afectades per la crisi Covid-19

La setmana que ve s'obrigarà el termini de presentació de sol·licituds d'estes ajudes, a la seua anualitat 2022.

El regidor de Foment i Ocupació de l'Ajuntament de Torrevieja, Domingo Paredes, ha recordat que la crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha afectat tant l'activitat productiva com la demanda i el benestar dels ciutadans.

Per tot això, cal impulsar l'activitat econòmica a Torrevieja a través d'ajudes directes per tal d'afavorir i façalitar liquiditat als nostres autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats, microempreses i petites empreses, permetent el compliment de les seues obligacions empresarials, el manteniment de la seua activitat i l'ocupació, així com esmorteir una reducció important dels ingressos.

La finalitat d'estes ajudes és protegir l'interès general, actuant directament sobri les persones físiques i jurídiques més afectades per fer front a esta situació extraordinària provocada per la COVID 19, per evitar que s'originin conseqüències econòmiques i socials irreversibles per a la població del municipi, i tractar d'afavorir una reactivació de l'economia local, evitant que l'impacte econòmic i social es prolongui en l'oratge.

Domingo Paredes informa que la setmana que ve s'obrigarà el termini de presentació de sol·licituds d'estes ajudes, la seua anualitat 2022, que serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (BOP).

La quantia destinada a atendre estes subvencions és de 313.716 euros, procedents en la seua totalitat de la Diputació d'Alacant, en virtut d'un ajut econòmic concedit a l'Ajuntament de Torrevieja. L'ajut màxim a percebre podrà assolir els 4.000 euros per sol·licitant.

Les despeses subvencionables comprendran totes aquelles abonades en el període comprès entre l'1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022, podent subvencionar-se:

 1. Quotes d'autònom imputades a la subvenció.
 2. Lloguer mensual del local de negoci destinat exclusivament a lexercici de lactivitat. No és subvencionable la part proporcional de la despesa per rendes d'arrendament o quotes hipotecàries sobri immobles destinats a habitatge, encara que l'activitat hi exerceixi.
 3. Lloguer de vehicles, 100% afectes a lactivitat econòmica.
 4. Serveis professionals dassessoria i consultoria.
 5. Les primes dassegurances del local del negoci i/o vehicle comercial.
 6. Les despeses de contractes de subministrament denergia i aigua referides a lestabliment.
 7. Les despeses de servei de telefonia i internet referides a lactivitat.
 8. Les despeses mensuals de contractes de serveis de seguretat del local de negoci.
 9. Despeses dinteressos de préstecs dadquisició del local de negoci.
 10. Despeses dinterès de préstecs dadquisició de vehicles comercials afectes 100% a lactivitat.
 11. Despeses de contractes de manteniment dequips afectes a lactivitat.

El model de sol·licitud normalitzat per a l'obtenció de les subvencions regulades a la present convocatòria estarà disponible al web municipal de l'Ajuntament de Torrevieja: www.adl-Torrevieja.es. A l'esmentada pàgina s'habilitarà l'accés a la seu electrònica de l'Ajuntament de Torrevieja per formular la sol·licitud.