Notícies d'Alacant i província

divendres, 2 desembre 2022

La Sindicatura de Comptes detecta irregularitats a l'Ajuntament de La Nucía

En un informe de fiscalització sobre la gestió el 2019 i 2020 detecta 'incompliments' en contractació i rendició de comptes.

La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió del Ajuntament de la Nucia durant els exercicis del 2019 al 2020 que «ha posat de manifest determinats incompliments» en qüestions referides a rendició de comptes i contractació.

- Publicitat -

Entre els incompliments «més significatius» observats relatius a contractació adverteix que no ha publicat al perfil de contractant, que ha d'estar ubicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, la licitació, ni l'adjudicació ni la formalització de diversos expedients de contractació.

També al quasi de sis expedients, en relació amb la mostra de contractes formalitzats en exercicis anteriors, cal observar que no han estat façalitades les factures i els pagaments corresponents a l'exercici 2020 per verificar-lo, fet que ha suposat una limitació a l'abast del treball realitzat.

- Publicitat -

D'altra banda, a un expedient de contractació s'han agrupat diferents prestacions en un únic contracte. A més no han estat publicats al perfil de contractant la memòria justificativa del contracte, l'informe d'insuficiència de mitjans, l'aprovació de l'expedient, les actes de la mesa de contractació i l'informe de valoració dels criteris d'adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor

En un altre expedient, adjudicat per procediment negociat sense publicitat, no consten al PCAP els aspectes econòmics i tècnics que han de ser objecte de negociació. A sis dels expedients de contractes menors analitzats s'ha prestat l'objecte del contracte amb anterioritat a l'acord d'aprovació de la despesa per l'òrgan de contractació.

Irregularitats en justificació de comptes

En matèria de justificació de comptes, assenyala la presentació «fora de termini extraordinari previst» dels comptes generals de 2019. La imputació de despeses, derivades dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits, a l'exercici de meritació, hauria tingut com a conseqüència la reducció del resultat pressupostari en 2.168.088 euros i el romanent de tresoreria en 2.604.361. XNUMX euros.

Segons l'informe, el contingut de la memòria dels comptes anuals «resulta incomplet», en particular als apartats d'actius i passius financers, immobilitzat intangible, material, patrimoni públic del sòl, contractació administrativa, transferències rebudes i concedides. Així mateix, detecta retards en la liquidació de pressupostos i no ha adoptat les mesures establertes per la llei després d'haver presentat saldo negatiu als comptes per a despeses generals dels dos anys.

CatalàEspañol