Notícies d'Alacant i província

divendres, 29 setembre 2023

Una sentència exculpa Alacant dels desbordaments de clavegueres a barris del sud

El Tribunal reconeix que el problema es va iniciar el 1982 i que el consistori està treballant per pal·liar els abocaments en cas de pluges fortes

El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 d'Alacant ha dictat sentència desestimatòria del recurs contenciós administratiu interposat per l'Associació de Consumidors José María Mena contra l'Ajuntament d'Alacant en relació amb el control dels abocaments d'aigües residuals urbanes per desbordament del clavegueram a la zona de Gran Via Sud, Sant Gabriel i l'entorn del Barranc de les Ovelles.

- Publicitat -

El tribunal considera que el Consistori aborda “de forma contínua i sistemàtica” els problemes d'abocaments en casos de pluges fortes, amb les limitacions pressupostàries pròpies de la Corporació municipal i la necessària coordinació amb altres administracions públiques corresponsables en la solució.

En concret la zona urbana a què fa referència la decisió judicial comprèn els carrers del Perú, Panamà i el Verger, el Parc Joan Fuster, l'entorn del col·legi El Palmerar, el tram condicionat del Barranc de les Ovelles, a més de la Platja de Sant Gabriel i el litoral costaner fins a la Cala Calabarda.

- Publicitat -

Després de desestimar les al·legacions formals i processals expressades per l'Ajuntament contra el recurs, la sentència entra al fons de l'assumpte. El tribunal reconeix que “el problema del desbordament del Barranc de les Ovelles és secular a la ciutat d'Alacant des de l'any 1982 que un episodi de pluges torrencials va destruir moltes infraestructures al barri de Sant Gabriel i que això va motivar que el barranc es canalitzés, abocant les aigües del mateix al mar”. També es reconeix que "el reflux del mar produeix en este barranc de vegades un problema afegit a l'evacuació a les aigües pluvials".

El magistrat assenyala a la part expositiva que “les infraestructures municipals de clavegueram i depuradores d'aigües residuals són molt nombroses i, entre elles, hi ha com a element principal la depuradora de Racó de Lleó (EDAR), sobri la qual s'han realitzat múltiples actuacions actualització i millora”. En este punt reflecteix la descripció detallada dels sistemes que hi ha al barri de Sant Gabriel que es fa a l'informe municipal i un extens estudi de l'EDAR de Racó de Lleó amb les actuacions previstes amb la situació pressupostària i la tramitació dels projectes.

Entre estes projectes, indica el desdoblament de l'Estació de Bombeig d'Aigües Residuals (EBAR) de Sant Gabriel, finançada amb el conveni d'obris subscrit entre l'Ajuntament i l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Generalitat, obris complementàries, la inclusió de xarxes separatives en nous desenvolupaments i renovacions urbanístiques dels ja consolidats, la implantació de tècniques de reducció d'escorrenties superficials, de laminació de les puntes de cabal en moments de pluja o de captació de sòlids flotants transportats per les xarxes, a més de campanya de conscienciació ciutadana per al bon ús dels sistemes de drenatge urbans.

Competència autonòmica i de la Confederació Hidrogràfica

El tribunal no dóna per acreditades les dates o el lloc exacte on es fan les fotografies sobri els sis punts d'abocament indicats pels demandants i assenyala que l'informe de la Universitat d'Alacant aportat presenta un caràcter genèric. “A més a més, es fa menció per l'actora en la seua demanda a l'existència de sis punts d'abocament sense que s'aporti cap denúncia respecte d'ells i sent que la competència sancionadora respecte d'estes és de la Comunitat Autònoma i els organismes de Conca, no de l'Ajuntament demanat”, reflecteix la sentència.

En conseqüència, el tribunal assenyala que “es pot concloure que per l'Administració demandada s'aborda de forma contínua i sistemàtica la problemàtica exposada a la demanda, si bé amb les limitacions pressupostàries pròpies de la Corporació municipal i amb la necessària coordinació -que de vegades pot dilatar les actuacions-”, dictant finalment sentència desestimatòria del recurs contenciós administratiu presentat per l'associació veïnal sobri el qual es pot interposar un recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.