Notícies d'Alacant i província

diumenge, 4 juny 2023

Un jutjat condemna Sanitat a indemnitzar víctima de l'ex d'Oltra per desmane

La Conselleria de Sanitat a pagar 10.000 euros a la víctima dels abusos sexuals de l'exmarit de Mónica Oltra i la mateixa quantitat a la seua parella llavors en declarar nul el desmane

El Jutjat Social número 1 d'Elx ha condemnat la Conselleria de Sanitat a pagar 10.000 euros a la víctima dels abusos sexuals de l'exmarit de Mónica Oltra i la mateixa quantitat a la seua parella al declarar nul el menyspreu de tots dos com a treballadors de l'Hospital de Torrevieja després de la reversió pública d'este centre.

- Publicitat -

En la sentència, contra la qual cal interposar un recurs davant la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat (TSJCV) ia la qual ha tingut accés EFE, el jutjat estima parcialment la demanda d'este cas interposada per tots dos, considerar la “existència de vulneració del dret fonamental a la garantia d'indemnitat“, alhora que declara “la nul·litat radical del desmane tàcit impugnat” i disposa la readmissió laboral de tots dos amb abonament dels salaris.

El jutjat considera fet provat que, amb caràcter previ a produir-se la reversió del servei sanitari esmentat, la demandant va interposar una denúncia davant l'exmarit de la qual va ser vicepresidenta del Consell Mónica Oltra per “abusos sexuals patits durant l'oratge que, com a menor d'edat, va estar sota la tutela de la Generalitat Valenciana al Centre d'Acollida xiquet Jesús".

- Publicitat -

Assenyala que “fruit de la denúncia es van obrir diversos processos penals, un davant” a l'exmarit d'Oltra, que “va resultar condemnat“, i un altre davant de l'exvicepresidenta del Consell.

La sentència indica que la demandant treballava com a auxiliar administrativa, amb antiguitat des de l'1 de setembre del 2021 i un salari mensual net de 1.592 euros, inclosa la part proporcional de les pagues extres, en virtut d'un contracte d'interinitat a jornada completa, quan el servei d'atenció sanitària integrada de l'àrea 20 era prestat per la mercantil Torrevieja Salut UTE.

Mitjançant una resolució de 14 d'octubre de 2020, la Conselleria de Sanitat va comunicar a Torrevieja Salut UTE la seua intenció de no prorrogar el contracte que ostentava esta mercantil per a la prestació del servei d'atenció sanitària esmentat, és a dir, la seua reversió pública amb efectes del 16 d'octubre del 2021.

La mercantil va façalitar a la Conselleria el 15 d'octubre del 2021 les dades definitives relatives als contractes de treball i nòmines de la plantilla de la concessionària, entre els que es trobaven els dels demandants com a treballadors en actiu.

Segons la sentència, Torrevieja Salut UTE tenia contractat en plantilla per al funcionament del servei sanitari un total de 1.058 treballadors, entre personal laboral i extraestatutari.

Davant les dificultats per obtenir amb antelació suficient a la data de reversió la informació referent a la totalitat de la plantilla que havia de subrogar en el moment d'assumir el servei sanitari, la Conselleria va procedir a requerir els treballadors del centre sanitari perquè aportessin voluntàriament la informació laboral personal que tinguessin.

"Que esta actuació va comportar que, del total del personal a subrogar, sorgissin problemes en matèria de contractació únicament amb uns 300 treballadors aproximadament“, diu la sentència, que precisa que “el restant personal provinent de Torrevieja Salut es va subrogar sense cap problema, començant a percebre des del mes següent a la reversió, és a dir, novembre de 2021, el seu salari amb normalitat, sent la pagadora la Conselleria de Sanitat”.

Després de la reversió pública del Departament de Salut de Torrevieja, afirma la resolució, de la plantilla de 1.058 treballadors van ser subrogats per la Conselleria de Sanitat un total de 1.056, quedant exclosos “únicament els demandants".

Estes van interposar demanda de desmane davant la jurisdicció social, després del coneixement de la qual per la Conselleria de Sanitat es van dictar sengles resolucions administratives de data 1 de desembre de 2022 en les quals, després de reconèixer-se que no es va produir la subrogació havent-se d'haver produït, va acordar, en el cas de la demandant, regularitzar la seua situació en el període que hi ha des de la data d'efectes de reversió (16 d'octubre del 2021) fins a la finalització del contracte temporal (12 de novembre del 2021).

A més, es reconeixien i liquidaven tots els drets derivats de la dita regularització: retribucions deixades de percebre, liquidació de vacances no gaudides, reconeixement de serveis prestats i cotitzacions a la Seguretat Social. Es va dictar el mateix per a l'altre demandant.