Notícies d'Alacant i província

diumenge, 4 juny 2023

El ple de Sant Vicent aprova provisionalment el Pla Local de Residus

El PLR té com a objectiu evitar la generació de residus mitjançant la posada en marxa de polítiques de prevenció i fomentar la reutilització de béns.

El ple ordinari d'abril de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig ha aprovat inicialment el Pla local de recollida de residus domèstics i municipals, l'objectiu del qual és millorar la gestió dels residus, evitar la generació de residus a través de la posada en marxa de polítiques de prevenció i fomentar la reutilització de béns.

- Publicitat -

El document ha estat elaborat d'acord amb els objectius i prescripcions establerts a les lleis europees, nacionals i autonòmiques – Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular novembre, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana –, en què es basa el Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana i els plans zonals que el desenvolupen, així com el pla estatal marco de gestió de residus.

El PLR tindrà una validesa de cinc anys – entre l'1 de gener del 2025 i el 31 de desembre del 2029 –, el desenvolupament de les seues mesures dependrà del futur contracte de recollida de RSU i seran els pressupostos municipals els que assumeixin els compromisos econòmics successius.

- Publicitat -

L'alcalde, Jesús Villar, ha assenyalat que des de l'Ajuntament se segueixen fent passos per avançar en un desenvolupament urbà sostenible, que permeti als veïns i veïnes de Sant Vicent “comptar amb eines com este Pla, dirigit a millorar la seua qualitat de vida”.

Per part seua, l'edil de l'àrea, Pilar Alcolea ha indicat que este Pla “formarà part del nou plec de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans”.

El document inclou un diagnòstic de la situació inicial, així com els resultats de les 380 enquestes d'un procés participatiu que es va dur a terme durant els mesos de maig i juny de 2021, a més, de la definició de l'àmbit d'aplicació i les accions i les indicacions per al seu desenvolupament.

Aporta, igualment, una guia pràctica de separació de residus, mesures addicionals per a la millora dels resultats quantitatius i qualitatius de la recollida separada en origen – els circuits de recollida, la seua periodicitat, la regulació i ubicació dels elements per a la recollida separada, i els equipaments, instal·lacions i prescripcions per a l'adequada prestació del servei –; una proposta de format del Pla dEducació Ambiental, així com un estudi preliminar de valoració dels efectes econòmics de la implantació de les mesures.

Al PLR s'estableixen mesures concretes per al desenvolupament de les propostes -punt 4t-, que passen per l'ampliació del servei de recollida de fraccions de selectiva (millor organització i dotació de contenidors per illes; per la creació d'un servei complet de recollida de fracció orgànica, per la recollida porta a porta per a col·lectius especials (HORECA, comerços, administració), pel reforç d'altres recollides selectives (fracció cel·lulòsica, tèxtil, vidre, RAEEs, Piles); i la reducció del malbaratament alimentari, així com per la millora dels serveis de recollida de poda i el foment de la reutilització a través d'espais d'intercanvi i reparació de béns i voluminosos, entre d'altres.

De la mateixa manera, el Pla assenyala la importància de desenvolupar mesures de sensibilització i establir indicadors per fer el seguiment de les mesures implantades. El pla es complementa amb un “Document Síntesi” que presenta un resum que serveix per a la consulta ràpida dels aspectes principals.

El nou instrument de planificació de l'operació de recollida de residus domèstics i municipals de Sant Vicent del Raspeig, redactat per AYMED PROJECTES, OBRES I SERVEIS, SL, el 2021 i posteriorment actualitzat pel mateix Servei Municipal de Serveis Tècnics, compta amb els informes favorables del propi Servei de Serveis Tècnics de 03/03/2023, del Consorci de Residus del Pla Zonal 7 (A2) de 30/05/2022 i amb l'actualització de parts del document, preceptiva, derivada del Reial Decret 1055/2022, de 27 de desembre, d'envasos i residus d'envasos, Llei 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana.

El document, també, ha inclòs els suggeriments aportats per el Consorci Terra en el seu informe de 30 de maig de 2022, quant a la recollida porta a porta, als ecoparcs mòbils, al projecte de gestió de la xarxa d'ecoparcs ia la gestió actual de l'ecoparc municipal. Finalment, el document compta amb linforme favorable del Servei Jurídic dUrbanisme de 06/04/2023 i el vistiplau de la Secretària General.

El ple aprova, simultàniament, obrir un període d'informació pública durant trenta dies hàbils, des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d'Anuncis municipal. En cas de no presentar-se reclamació s'entendrà definitivament adoptat l'acord, altrament es resoldrà i tornarà a sancionar pel ple. Un cop aprovada definitivament, s'haurà de publicar l'acord al Butlletí Oficial de la Província, al web municipal i al Portal de Transparència per a la seua entrada en vigor.