Notícies d'Alacant i província

dijous, 7 desembre 2023

Regulades les unitats educatives dels hospitals de dia

L'alumnat rebrà atenció i seguiment de la unitat de salut mental infantil i adolescent que correspongui

El Ple del Consell ha aprovat un decret pel qual es regulen les unitats educatives terapèutiques/hospitals de dia per a l'alumnat que cursi ensenyaments dEducació Secundària Obligatòria o un cicle formatiu de grau bàsic fins que finalitzi el curs escolar de lany natural en què compleixi dihuit anys.

Excepcionalment, es valorarà la incorporació dalumnat que cursa ensenyaments de cinquè i sisè d'Educació Primària i que tingui complerts els deu anys.

A través deste decret es donarà resposta educativa a lalumnat que presenti un trastorn mental greu que derivi en necessitats educatives especials, diagnosticat per les unitats de salut mental infantil i adolescent o unitats de salut mental, així com les unitats dhospitalització psiquiàtrica infanto-juvenil o els serveis de salut mental concertats o que tenen un conveni amb la Seguretat Social.

L'alumnat rebrà atenció i seguiment del servei especialitzat en salut mental que correspongui a cada cas i amb esta atenció integral es busca que es reincorpori al centre ordinari com més prompte millor.