fbpx

Notícies d'Alacant i província

dilluns, 4 juliol 2022

El Consell aprova la nova organització del Registre d'Unions de Fet

S'acceptarà per acreditar la convivència, a més de la descendència comuna, el contracte de lloguer o el préstec hipotecari de la parella.

El Ple del Consell ha aprovat el decret que regula l'organització i el funcionament del Registre d'Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana, així com els procediments per a la inscripció, modificació i cancel·lació al registre. La nova normativa substitueix el decret vigent, en vigor des de fa vint anys i que necessitava actualitzar-se.

- Publicitat -

La principal novetat del nou reglament és que, per acreditar la convivència comuna, l'Administració valenciana acceptarà el contracte de lloguer d'un habitatge a nom de tots dos o el préstec hipotecari o de compravenda de la llar habitual de la parella sempre que almenys un dels membres estigua empadronat a la Comunitat Valenciana. Es manté la descendència comuna com a mitjà de prova per acreditar la convivència.

D'esta manera, perquè una parella siga inscrita al Registre, a més de presentar la sol·licitud corresponent signada pels dos membres de la unió, una identificació (DNI o passaport) i el certificat d'empadronament dels dos integrants de la parella, llevat de les excepcions previstes a la llei.

- Publicitat -

Ambdos persones han de ser més grans o menors emancipats; conviure en una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal (encara que es podrà justificar no fer-ho de manera temporal); manifestar la voluntat de formalitzar la relació; i no tenir relació de parentiu en línia recta per consanguinitat o adopció ni col·lateral per consanguinitat o adopció fins al segon grau.

Així mateix, no estar lligats per matrimoni o estar separats legalment, mitjançant sentència judicial ferma; no tenir constituïda una parella o unió de fet inscrita a qualsevol registre de característiques similars, ni formar parella estable amb una altra persona i no estar incapacitats judicialment.

El nou reglament que elimina el tràmit de l?entrevista personal amb els membres de la parella que pretenia inscriure's contempla també el registre telemàtic per agilitzar els processos a través del tràmit Z de la Generalitat i està previst que s'habiliti un tràmit electrònic específic per a les unions de fet que redueixi els terminis.

A més, s'ha augmentat la plantilla del servei per accelerar els processos que, normalment, consten de, com a mínim, tres notificacions a les parelles que se solen fer en paper.

ValenciàEspañol