Notícies d'Alacant i província

divendres, 9 desembre 2022

Els polítics surten de les taules de contractació de l'Ajuntament del Campello

El decret se cenyeix al que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell

L'alcalde del Campello, Juanjo Berenguer, ha decretat que a partir d'ara els polítics deixaran de formar part de les taules de contractació de l'Ajuntament, que passen a estar integrades exclusivament per alts funcionaris i tècnics municipals. La decisió s'adopta per potenciar la transparència a la institució, concentrant les decisions tècniques en els tècnics, habituats a avaluar i emetre informes, valorar ofertes, controlar l'apartat econòmic-administratiu dels contractes i determinar la resta de detalls propis de tota adjudicació.

- Publicitat -

El decret se cenyeix al que disposa la Llei de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell.

estes normes indiquen que la mesa de contractació estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari de la mateixa, i en formaran part, com a vocals, el secretari o el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'interventor o el titular de l'òrgan que tingui atribuïdes la funció de control economicopressupostari, així com aquells altres que es designin per lòrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes de la mateixa.

- Publicitat -

Tot i que la llei permet la participació de polítics electes en estes òrgans de decisió (sense que en cap cas el seu nombre sobrepassi un terç dels components), Juanjo Berenguer ha preferit que sigan els tècnics els que prenguin les decisions per contractar. D'esta manera, es potencia al màxim la transparència a la gestió municipal en assumptes davant els quals els polítics han de ser aliens.

Se segueix així l'estela d'altres ajuntaments i institucions de rang superior, en què fa temps les taules de contractació està integrades exclusivament per tècnics, sense presència de polítics de cap signe.

La composició de les meses queda aleshores de la manera següent: secretari general de l'Ajuntament, viceinterventora, tècnica del servei de contractació, cap del servei d'Esports i Educació i auxiliar administratiu del servei de Contractació. Al decret es determinen també els substituts de tots ells, que són la cap del servei de Recursos Humans, el cap del servei de Patrimoni, l'interventor municipal, la tècnic de Foment i Ocupació i el tècnic de Recursos Humans.

CatalàEspañol