Notícies d'Alacant i província

dijous, 18 abril 2024

El Ple d'Elx aprova bonificacions per als impostos IBI i ICIO

Llum verda a dos modificacions pressupostàries finançades amb el romanent de tresoreria per afrontar allò que resta del present exercici.

El Ple Municipal ha aprovat hui la modificació dordenances de cara al pressupost de 2023. Es tracta de les ordenances, els preus públics, els impostos. estes modificacions han estat aprovades amb els vots favorables de PSOE i Compromis i amb l'abstenció de la resta de grups municipals.

S'han rebutjat diverses esmenes sobri bonificacions a impostos presentades per VOX i pel PP, estes últimes per no ajustar-se a la llei, ja que les propostes plantejades no estan contemplades a la Llei d'Hisendes Locals, segons ha declarat durant la sessió plenària l'interventor .

La regidora de Gestió Tributària i Financera, Patricia Macià, ha explicat que, amb vista al pròxim exercici, es manté la pressió fiscal i s'aborden baixades d'impostos relacionades amb la fiscalitat verda mitjançant bonificacions.

hui s‟ha aprovat la modificació de tres taxes municipals, d‟un preu públic i de tres impostos.

Pel que fa a les taxes, amb la posada en marxa de l'Administració Electrònica, s'elimina la taxa per expedició de documents administratius i només se'n manté la corresponent als certificats d'empadronament històrics que requereixin intervenció d'un empleat municipal. També es modifica el preu públic per l'ús d'instal·lacions esportives per gaudir-ne per part de clubs no conveniats amb l'Ajuntament d'Elx.

Pel que fa als impostos es produeixen modificacions a l'Impost de Béns Immobles (IBI), a l'Impost de Construccions (ICIO) i modificació de l'Impost d'Atracció Mecànica. L'objectiu és afavorir esta fiscalitat verda mitjançant bonificacions orientades a promoure la generació a Elx de punts de recàrrega elèctrics a places de garatge particulars.

Es tracta de mesures en l'àmbit energètic tendents a eliminar les barreres normatives que impedeixen o dificulten un desplegament accelerat de la mobilitat elèctrica, l'autoconsum o les energies renovables innovadores i, permetent segons la seua exposició de motius, la consecució dels objectius fixats al marco estratègic denergia i clima, mobilitzant inversions, i anticipar els beneficis de la transició cap a un model econòmic i social més sostenible. Així, en l'àmbit local i per contribuir al desplegament dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics, es creen bonificacions als tributs locals.

Així, s'estableix una bonificació de la quota de l'impost sobri aquells immobles cadastrals (garatges) on s'hajan instal·lat punts de recàrrega homologats per a vehicles elèctrics. S'aplicarà una bonificació del 50% sobri la quota íntegra de l'impost sobri béns d'immobles de la plaça del garatge.

Respecte a la rebaixa a l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) proposa una bonificació del 90 per cent per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

modificacions pressupostàries

El Ple ha aprovat la modificació 18 per crèdits extraordinaris. Patricia Macià ha explicat que esta modificació ascendeix a 223.000 euros i consta de la creació de sis partides noves: Conveni Associació discapacitats Psíquics Tamarit: 30.000 euros; Conveni obris seu social associació Tamarit: 70.000 euros; Conveni associació Parkingson obris seu social: 15.000 euros (en concret es canvia de capítol, del 4 passa al 6); Conveni Consciencia't habitatge social: 70.000 euros; Conveni Cedelco estudi impacte econòmic retorn de la Dama: 18.000 euros. L'objecte és transferir al col·lectiu empresarial este import perquè faça un estudi sobri l'impacte econòmic que puga tindre el retorn de la dama a la ciutat i l'adquisició d'obris d'art: 20.000 euros.

Un total de 208.000 euros es financen amb el romanent de tresoreria de despeses generals.

D'altra banda, s'ha aprovat la modificació 19 per suplements de crèdit. L'import és de 2.335.335'71 euros i suplementa partides que requereixen de major import davant les necessitats que tenen els departaments:

– Esports ha sol·licitat 50.000 euros per a conservació de les instal·lacions esportives, 70.000 euros per a carburant de les instal·lacions esportives, 10.000 euros per a material de la brigada de les instal·lacions i 20.000 euros per a la realització de la gimnàstica de manteniment d'adults

- Urbanisme ha sol·licitat 491.235 euros per a indemnitzacions d'execucions de sentències i 71 per a la partida d'actuacions de conservació de patrimoni cultural.

– Recursos Humans ha sol·licitat 790.000 euros per al pagament de serveis extraordinaris tant de la policia local com de la resta de departaments

– La partida de combustible i lubrificants del parc mòbil s'incrementa en 230.000 euros

- Es suplementa la partida d'activitats culturals en 12.100 euros minorant la partida de programes del pla de joventut i s'augmenta en 5.000 euros per partida d'activitats d'animació a la lectura

- La Regidoria de Festes ha demanat un increment de 475.000 euros per finalitzar l'any

– Drets Socials ha sol·licitat 20.000 euros més per a la partida de programes per a la igualtat LGTBI i 20.000 euros més per a les activitats de la Casa de la Dona.

– La partida de distribució de correspondència municipal augmenta en 87.000 euros

- I la partida de celebració dactivitats de la Regidoria dEducació saugmenta en 5.000 euros.

Totes estes actuacions es financen amb Romanent de Tresoreria 2.323.235'71 euros i la resta amb baixes a la partida de Pla de Joventut.

Ambdos modificacions sumen 2.558.335'71 euros, dels quals 2.531.235'71 euros es financen amb romanent de tresoreria.

D'altra banda, hui s'ha aprovat per part del Ple el compte general del 2021.

Reglament Gestió de Borses de Treball

El Ple Municipal ha aprovat amb els vots favorables del PSOE, Compromis i Ciudadanos i amb l'abstenció de la resta de grups el Reglament de gestió de borses de treball.

Segons ha explicat l'edil de Recursos Humans, Ramón Abad, este reglament regularà la prestació de serveis de caràcter temporal a l'Ajuntament per a personal interí i laboral i es basa en els principis de publicitat de convocatòries, transparència en la contractació i agilitat, entre d'altres qüestions.

Abad ha dit que amb este reglament l'Ajuntament fa un pas més en la millora de la gestió municipal.

Xarxa Xaloc

Finalment, el Ple ha aprovat per unanimitat la proposta d'acceptació per part de l'Ajuntament de la comanda de gestió de la Generalitat Valenciana per al desenvolupament d'una oficina integrada a la Xarxa d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Xarxa Xaloc.