Notícies d'Alacant i província

dijous, 1 juny 2023

Llum verda al Pla Urbanístic de Lomas del Garbinet per a l'aprovació del Parc Central

Urbanisme elevarà a Ple el Pla especial del futur parc central adaptat a la legislació autonòmica i remetrà el text a la conselleria competent per a la seua aprovació definitiva.

La comissió d'Urbanisme ha donat llum verda, per a la seua aprovació al Ple municipal previst per als propers dies, a les modificacions puntuals del Pla General proposats per l'Oficina que dirigeix ​​Leticia Martín en relació al Pla Especial de reserva de sòl dotacional de la Universitat d'Alacant, la delimitació del nou sector urbanitzable a les Lomas del Garbinet i el sotmetiment a exposició pública de la regulació dels usos dotacionals terciaris per a la seua adaptació a la legislació autonòmica.

- Publicitat -

Així mateix, per via d'urgència, s'ha aprovat el projecte del Pla Especial de l'OI/2, referit a lordenació estructural adaptada al Text Refós de la Llei dOrdenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (TRLOTUP) on subicarà el futur Parc Central.

Sector Llomes del Garbinet

La comissió ha impulsat, amb l'aprovació de PP, Ciudadanos i Vox, la modificació puntual 46 del PGOU a la delimitació del sòl urbanitzable a les Lomas del Garbinet i un nou parc urbà. La resta de representants han optat per abstenció.

- Publicitat -

Els objectius que persegueix esta proposta es poden resumir de la manera següent: en primer lloc, proposar una ordenació urbanística que resolgui la rematada de la ciutat en esta vora, establint una transició adequada entre els sòls urbans del barri de Joan XXIII 2n Sector i l'espai natural de les Llomes de Garbinet, especial interès pels seus valors ambientals i paisatgístics.

També, proposar una ordenació urbanística que garanteixi la protecció i la posada en valor dels elements amb interès ambiental, paisatgístic i patrimonial que hi ha en l'àmbit de l'actuació.

Des del punt de vista urbanístic, l'àmbit d'actuació constitueix la vora urbana nord de la ciutat, més allà del barri del 2n sector. Se situa entre l'Autovia A70 i el carrer Turquesa, que s'ha de convertir en el bulevard Ronda Nord (pla especial aprovat el desembre de 2004), prolongació del bulevard Baronia de Polop, la funció del qual ha de ser, entre d'altres, connectar el carrer Pintor Gastón Castelló (eixida Nord d'Alacant cap a Villafranqueza i autovia) amb Poeta Salvador Sellés i la Via Parc a esta altura

La superfície d'esta infraestructura verda és de 449.381 m2, dels quals 314.491 m2 estan inclosos al nou sector de pla parcial que es delimita amb esta modificació. La seua cessió i urbanització es duran a terme mitjançant la gestió urbanística del propi sector a través de la seua programació i execució de lactuació. Els 134.890 m2 restants constitueixen el parc de xarxa primària extern al sector.

Esta iniciativa també persegueix fer compatible el compliment de la sentència del Tribunal Suprem d'11 de novembre de 1999, que estableix la vigència de la qualificació urbanística dels sòls inclosos al Polígon B del Pla Parcial de 1972, amb els criteris d'ordenació del territori establerts per la legislació urbanística i la resta de legislació aplicable.

Modificació puntual Pla especial de sòl dotacional de la Universitat

La comissió d'Urbanisme ha donat llum verda per unanimitat de tots els grups polítics al projecte de modificació puntual número 2 del Pla especial de reserva de sòl dotacional de la Universitat d'Alacant.

La modificació plantejada per la institució docent consisteix, exclusivament, a modificar l'article del Pla Especial vigent on es regula l'alçada de coronació de l'edifici en resultar esta insuficient per requerir d'una major altura lliure entre forjats per al desenvolupament adequat dels usos previstos i per al pas dinstal·lacions, en compliment de la normativa actual. La proposta és passar de 16 a 19 metres d'alçada de coronació. Este tràmit flexibilitzarà la construcció d'immobles per acollir les empreses que ho necessitin.

El Pla Especial de Reserva de Sòl Dotacional de la Universitat d'Alacant va qualificar els terrenys objecte del mateix com a Equipament Educatiu Cultural (PED), pertanyent a la Xarxa Estructural de dotacions públiques del municipi d'Alacant, sense alteració de la classificació del sòl que continua mantenint-se com a sòl no urbanitzable.

Adaptació de la qualificació del sòl dotacional

D'altra banda, s'ha aprovat, amb l'única abstenció del grup socialista, la submissió a exposició pública de la modificació puntual 42 del vigent Pla General que pretén l'adaptació de la qualificació d'aquells equipaments, el sòl dels quals és de titularitat privada, destinats als usos educatiu-cultural, esportiu-recreatiu i sanitari-assistencial, per passar a ser qualificats conforme al que disposa la normativa urbanística vigent, com terciaris especials.

Estes sòls requalificats com a terciari especial podran acollir qualsevol dels usos previstos a la legislació urbanística vigent, podent-se destinar indistintament a l'ús educatiu-cultural, esportiu-recreatiu i sanitari-assistencial.

L'objecte fonamental de la modificació del PGMO del 1987 és adaptar l'actual regulació dels usos dotacionals en què no es realitza distinció entre la titularitat pública o privada dels mateixos.

Esta regulació entra en conflicte amb la legislació urbanística actualment vigent a la Comunitat Valenciana, Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge (d'ara endavant TRLOTUP) , que realitza una distinció i regulació pròpia i més adequada de les dotacions de titularitat privada considerant que són Usos Terciaris de caràcter especial.

A més, amb esta Modificació Puntual es pretén dotar de més flexibilitat la regulació actual de les dotacions públiques, eliminar i adequar aquells aspectes que resulten incongruents amb la legislació urbanística vigent, així com dur a terme una organització més racional de les normes urbanístiques respecte als usos terciaris i dotacionals.

Pla Especial Estació Intermodal i Parc Central

A més, s'ha aprovat, amb els vots del PP i Ciudadanos i l'abstenció de la resta de formacions, el projecte del Pla Especial de l'OI/2, referit a l'ordenació estructural adaptada al text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i Paisatge (TRLOTUP) on s'ubicarà el futur Parc Central.

La comissió ha acordat una nova reunió, de caràcter tècnic, amb els grups de l'oposició prèvia al Ple Municipal extraordinari on es portarà l'assumpte per a la resolució de les al·legacions presentades durant el període d'exposició pública i l'aprovació provisional del Pla Especial esmentat posteriorment remetre a la conselleria competent en urbanisme el text per a la seua aprovació definitiva.

L'ordenació adopta un criteri de funcionalitat especial, en el sentit que, més allà de verificar el compliment d'estàndards dotacionals i d'edificabilitat en el seu àmbit, tracta de adoptar solucions dintegració amb els barris confrontants per millorar la qualitat de vida dels seus veïns.

Tot plegat gira al voltant de la creació de grans espais públics dotacionals, presidits per un gran parc urbà que s'incorpora com a element vertebrador del sistema d'espais lliures de la ciutat, façalitant-ne el gaudi públic a veïns que hui suporten dèficits històrics en matèria de llocs d'esbarjo i usos recreatius esportius.