Notícies d'Alacant i província

divendres, 24 març 2023

Tenir pensió de viduïtat a les parelles de fet, un dramàtic repte legal

En l'actualitat, si s'és parella de fet, per poder ser beneficiari d'una pensió de viduïtat, a més de complir la resta de requisits legals, s'exigeix ​​que hi haja hagut residència en comú durant els darrers 5 anys i que la parella de fet consti inscrita en un registre oficial.

Antigament, la situació més habitual en una parella estable era casar-se. Tot i això, d'un temps ençà, la realitat ha canviat molt i hui dia moltes parelles estables conviuen sense estar casades. Esta realitat canviant provocar que el legislador, al seu dia, ampliara l'àmbit de la pensió de viduïtat també a les parelles de fet. Si bé, en els últims anys, hi ha hagut una sèrie de canvis importants en esta matèria que han restringit este dret.

- Publicitat -

Qui té dret a pensió per viduïtat?

  • El mort d'alta a la Seguretat Social o situació assimilada ha de tenir més de 500 dies acumulats d'alta en el sistema en els 5 anys anteriors a la defunció. Si la mort de l'treballador és conseqüència d'un accident de treball no s'exigeix ​​període mínim de cotització.
  • Amb més de 15 anys cotitzats a la Seguretat Social, no cal que el mort estigua en situació d'alta per causar dret a pensió.
  • Si la mort és conseqüència de malaltia comuna anterior a el matrimoni i no hi ha fills, s'exigeix ​​que la unió tingui, al menys, un any d'antiguitat perquè el supervivent tingui dret a paga.
  • El vidu perd la seua paga per esta causa sempre que torni a casar-se. Només els majors de 61 anys que acreditin que esta pensió és la seua única font d'ingressos poden conservar-la.
  • La pensió és compatible amb qualsevol tipo de treball per compte d'altri o propi, i amb les pensions de jubilació o invalidesa de l'supervivent, si bé en cas de cobrar la quantia màxima establerta, la viduïtat no pot acumular-se.

Registre de parelles de fet

- Publicitat -

A la Comunitat Valenciana es pot inscriure la unió de fet formalitzada en el Registre Administratiu d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana sempre que, al menys, un dels seus membres tingui la condició de veí de qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana acreditant-ho mitjançant el Certificat d'Empadronament en qualsevol munipio de la Comunitat Valenciana.

Evolució legal i canvis

Fins a l'any 2014, el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social establia que en aquelles comunitats autònomes que tinguessin una legislació civil pròpia es consideraria parella de fet ho es que s'establís com a tal en esta normativa pròpia. Doncs bé, el Tribunal Constitucional la va declarar inconstitucional. Com a conseqüència d'això, en les següents sentències de Tribunal Suprem va unificar la seua doctrina i estableix que només es considerarien parelles de fet beneficiàries de la pensió de viduïtat aquelles que, a més de reunir els requisits legals previstos, constaran degudament inscrites oficialment com a tals en el corresponent registre , al menys durant els 2 últims anys anteriors a la defunció.

Per tant, a partir d'este moment, moltes parelles de fet que haurien tingut dret a la pensió de viduïtat, van passar a perdre este dret. Actualment s'estableix de forma explícita la necessària inscripció de la parella de fet.

Situació actual de la viduïtat per a parelles de fet

En l'actualitat, si s'és parella de fet, per poder ser beneficiari d'una pensió de viduïtat, a més de complir la resta de requisits legals, s'exigeix ​​que hi haja hagut residència en comú durant els darrers 5 anys i que la parella de fet consti inscrita en un registre oficial o en un document públic durant, al menys, els últims dos anys anteriors a la defunció.

El tema ha arribat a les Corts Valencianes per Rosa Peris, Que ha presentat una Proposició No de Llei amb l'objectiu de garantir que les parelles de fet tinguin «l'accés a totes les prestacions o pensions» en situacions de viduïtat. Amb això pretén garantir que «els membres de les parelles de fet tinguin accés a totes les pensions» en situacions de viduïtat «en les mateixes condicions que els cònjuges en els matrimonis civils». Així, la mesura presentada per la dirigeixnte socialista pretén acabar amb una situació de «discriminació» que viuen les parelles de fet davant els matrimonis per rebre estes prestacions: «esta diferència de tracte no té causa objectiva que actualment la justifiqui», ha assegurat la diputada.

Una situació que atempta contra la igualtat de la dona

A prop de el 90% de les persones que reben a Espanya la prestació de viduïtat a Espanya són dones, si bé és cert que majoritàriament es tracta d'un perfil superior a 70 anys i que procedeixen de matrimonis, De totes maneres mantenir les barreres a la pensió de viduïtat de la dona «atempta contra la igualtat de la dona».