Notícies d'Alacant i província

dimarts, 28 novembre 2023

Orihuela obri la convocatòria per sol·licitar parcel·les dels horts urbans

Es posen a disposició un total de 22 parcel·les per a ús i aprofitament, dirigits a l'oci i esbarjo dels ciutadans fomentant l'agricultura ecològica.

La regidora de Medi Ambient, Noelia Grao, ha anunciat este dilluns la convocatòria per a l'autorització de l'ús de les parcel·les dels horts municipals ecològics de l'Ajuntament de Orihuela.

En esta ocasió es posen a disposició un total de 22 parcel·les per a ús i aprofitament, dirigits a l'oci i esbarjo dels ciutadans fomentant l'agricultura ecològica.

Podran optar les persones físiques que haguessin assolit la majoria d'edat i que compleixin els requisits d'estar empadronades al municipi de Orihuela, que s'haurà de mantindre durant tot el període que duri l'autorització, amb una antiguitat d'almenys un any ininterrompudament i immediatament anterior a la data de la convocatòria i tindre capacitat jurídica i d'obrar; comptar amb la capacitat física necessària per a la realització de les tasques agrícoles que comporta l'ús i la utilització dels horts urbans ecològics, d'acord amb el seu destí i la finalitat perseguida; estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Orihuela; i faltar de propietats de naturalesa rústica al terme municipal de Orihuela; no obstant això, si la titularitat sobri el bé immoble és de guanys, un dels cònjuges pot cursar esta sol·licitud, així com un dels copropietaris en cas de propietats en proindivís.

El termini per presentar les sol·licituds és de 10 dies naturals a partir d'hui dimarts.

Les bases íntegres d'esta convocatòria estan publicades al Butlletí Oficial de la Província https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2023/10/02_190/2023_008364.pdf i al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Orihuela.