fbpx

Orihuela obre el termini per sol·licitar els ajuts destinats a el sector turístic

Des d'hui i fins al proper 2 de novembre romandrà obert el termini per a la sol·licitud d'ajudes destinades a el sector turístic, afectat per la pandèmia.

Des d'hui i fins al proper 2 de novembre romandrà obert el termini per a la sol·licitud d'ajudes destinades a el sector turístic, afectat per la pandèmia COVID-19, emmarcades en el programa TEN 2021 dotat amb una quantia de 243.423 euros.

La regidora de Turisme de l'Ajuntament de Orihuela, Mariola Rocamora, ha explicat que l'objectiu de estes ajudes és minimitzar l'impacte econòmic que la crisi sanitària ha tingut sobre pimes, microempreses i autònoms del municipi de Orihuela que desenvolupen la seua tasca professional en l'àmbit de el sector turístic.

"La fi principal és incentivar, protegir i donar suport a el teixit productiu de les empreses i professionals de l'àmbit turístic, alleujant, en la mesura del possible, la situació econòmica d'un sector molt afectat per la pandèmia de coronavirus i que porta arrossegant, més d'any i mig, la càrrega de les restriccions. La nostra obligació és intentar recolzar-econòmicament per ajudar-los a recuperar l'activitat i, amb això, els llocs de treball que generen ", ha comentat Rocamora.

Les bases de la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Orihuela www.orihuela.es. A ella poden accedir els autònoms, microempreses i pimes del municipi de Orihuela que desenvolupen la seua tasca professional en l'àmbit de el sector turístic, oci i hostaleria, allotjament reglat, agències de viatge i oferta receptiva, guies i empreses de turisme actiu que tinguin el seu domicili fiscal i la seua activitat en el terme municipal de Orihuela i que hajan reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos dins el període comprès entre l'1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021 a, al menys, el 25% respecte de la mitjana mensual facturat en 2019, i que reuneixin les condicions exigides en les bases reguladores. Poden sol·licitar esta subvenció:

● Sempre que compleixin els següents requisits:

-Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per un autònom / ao una microempresa o pimes que no tinguin més de 25 treballadors / es en la seua plantilla que estiguan donats d'alta en el règim de la Seguretat Social oa la mútua professional corresponent ia l'Agència estatal d'Administració Tributària a data anterior o igual a 1 de desembre de 2019, mantenint la seua activitat econòmica d'alta en el moment de la sol·licitud d'este ajut.

● Podran accedir a les ajudes els següents tipuss d'empresa:

a. Autònoms i mutualistes, sigan persones físiques o societàries, fins a 10 empleats.

b. Microempreses, definides com aquelles empreses amb una plantilla fins a 10 empleats.

c. Pimes, definides com aquelles petites empreses amb una plantilla fins a 25 empleats.

DESPESES SUBVENCIONABLES

1.- Té la consideració de concepte subvencionable el manteniment de l'activitat empresarial mitjançant la finançament de despeses estructurals i de funcionament corrent de l'activitat, que hajan estat suportats tot i la manca d'ingressos per la persona física / jurídica beneficiària, que ajudin a l'sosteniment de la situació d'alta en l'activitat.

2.- S'estableixen els següents conceptes subvencionables en matèria de despeses corrents inherents a l'exercici de l'activitat empresarial:

-La quota d'autònom. Justificades mitjançant el corresponent document justificatiu de l'pagament de la mateixa.

-El lloguer mensual de el local de negoci. Justificat mitjançant contracte d'arrendament en vigor i justificant de l'pagament de les mensualitats corresponents, havent de figurar com a arrendatària la persona física / jurídica sol·licitant de les ajudes.

-Les despeses de consultoria i assessoria referits a l'activitat. Justificades mitjançant factures i document acreditatiu de l'pagament de les mateixes.

-Les despeses de contractes de subministrament d'energia i aigua, referits necessàriament a el local de negoci. Justificats mitjançant justificants de pagament corresponents.

-Les despeses de servei de telefonia i internet referits necessàriament a l'activitat i vinculats a el local comercial on desenvolupa l'activitat comercial Justificats mitjançant justificants de pagament corresponents.

-Les despeses d'interessos de préstecs d'adquisició de local de negoci, ha de figurar com a titular la persona física o jurídica sol·licitant de l'ajuda. Justificats mitjançant rebut de préstec i justificant de pagament bancari, havent de figurar com a titular de l'préstec la persona física / jurídica sol·licitant de l'ajut.

-Les primes d'assegurances de el local de negoci i / o de el vehicle comercial afecte a l'activitat empresarial, havent de figurar com a titular la persona / es física / jurídica sol·licitant / s de l'ajut.

-El lloguer de vehicles comercials afectes 100% a l'activitat empresarial, havent de figurar com a titular la persona física o jurídica sol·licitant de l'ajuda. Justificat mitjançant justificants de pagament corresponents.

-Les despeses d'interessos de préstecs d'adquisició de vehicles comercials afectes 100% a l'activitat empresarial. Justificat mitjançant rebut de préstec i justificant de pagament bancari, havent de figurar com a titular de l'préstec la persona física / jurídica sol·licitant de l'ajut.

La regidora de Turisme, Mariola Rocamora, s'espera que acudeixin a esta convocatòria el major nombre d'autònoms i empreses de el sector turístic possible pel que els anima a presentar la documentació com més prompte millor.

CatalanSpanish