Notícies d'Alacant i província

diumenge, 3 desembre 2023

La nova ordenança redueix a menys de 3 mesos les llicències d'obra més gran a Alacant

L?aplicació de la nova ordenança reguladora ECUV ha permès agilitzar els tràmits per a dos promocions amb una inversió d?un milió d?euros.

La regidoria d'Urbanisme ha concedit dos llicències d'obra major en menys de tres mesos després de la sol·licitud, per part dels interessats, en virtut de la nova ordenança reguladora de verificació de les actuacions urbanístiques aprovada este any. Les promotores Kiyakom International Trading SL i Maritel Capital SL han estat les dos primeres empreses que construiran blocs d'habitatges i apartaments turístics després d'acollir-se a la nova ordenança.

Es tracta de dos llicències d'obra d'edificis amb una inversió que frega el milió d'euros. D'una banda, a l'octubre es va sol·licitar llicència per a la construcció d'un edifici d'ús residencial al carrer del Doctor Sapena, per la qual cosa, en menys d'un mes, s'ha donat llum verda a l'inici de les obris. En el segon cas, es tracta d'un bloc d'apartaments turístics al carrer Bazán que va sol·licitar la llicència el mes d'agost passat, cosa que deixa en menys de tres mesos el termini de concessió.

L'Ajuntament d'Alacant va aprovar a proposta de la regidoria d'Urbanisme, presidida per Adrián Santos Pérez, l'ordenança reguladora del Règim de Funcionament de les Entitats Col·laboradores de l'Administració Municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques a Alacant, amb què es redueix els terminis i els tràmits burocràtics per a l'obtenció de llicències urbanístiques dels fins a 16 mesos a menys de tres actualment.

El regidor d'Urbanisme, Adrián Sants, ha explicat que “com hem comprovat, amb esta nova ordenança s'aconsegueix reduir els terminis per obtindre llicència per part dels ciutadans i empreses en un termini màxim de dos mesos i mig, alhora que reduïm la càrrega de treball i laboral de l'Ajuntament davant l'augment experimentat de peticions”.

També, l'edil ha apuntat que permetrà pal·liar les necessitats de nou personal per fer front a este increment en el nombre d'expedients, agilitzant-ne la tramitació i reduint l'oratge per a l'obtenció de les llicències tant per a les empreses com per a la ciutadania en general.

"No és tant una urgència quant a l'inici de l'execució de l'obra, sinó l'obtenció de la llicència per comercialitzar un producte amb la garantia de què disposen de llicència i de finançament" ha afegit l'edil.

Santos ha explicat que “la postura favorable a esta Ordenança i al Decret 62/2020 per part dels promotors deriva de tindre la certesa que la llicència estarà resolta, de manera favorable o no, en un termini màxim de dos mesos o dos mesos i mitjà en funció dels casos”.

Nova regulació

L'ordenança regula l'objecte, les funcions i la finalitat de les Entitats Col·laboradores de l'Administració Municipal, així com les obligacions en la gestió i els procediments de concessió de les llicències d'obris i declaracions responsables d'obris. A més, inclou la regulació del règim sancionador, amb infraccions, sancions i multes coercitives.

El regidor d'Urbanisme ha comentat a més que la nova ordenança permet fer front amb més eficàcia al permanent increment anual del volum de sol·licituds d'autoritzacions, declaracions responsables i comunicacions d'obris que amb independència de la situació econòmica han mantingut una constant pel que fa al creixement durant els darrers anys.

Les Entitats Col·laboradores de l'Administració amb els Municipis són persones jurídic privades constituïdes per a la realització de les comeses expressament establertes a la normativa i prèviament acreditades per l'Ajuntament, entre les quals es troba els col·legis professionals.