Notícies d'Alacant i província

divendres, 9 juny 2023

L'ordenança contra la contaminació acústica d'Alacant passa el filtre d'urbanisme

El projecte passa a aprovació provisional al proper Ple Municipal amb els vots a favor de PP, Ciudadanos i PSOE. Darrere d'este tràmit, el document passarà a exposició pública.

La Comissió d'Urbanisme ha aprovat el projecte de l'Ordenança de Protecció contra la Contaminació Acústica i Vibracions amb els vots a favor dels representants del PP, Ciudadanos i PSOE.

- Publicitat -

Per la seua banda, Vox ha optat per l'abstenció, mentre que Podem i Compromís hi han votat en contra. Després d'este tràmit, el text passarà al Ple Municipal, previst per al proper 27, per a la seua aprovació inicial i passarà a exposició pública.

Els responsables polítics juntament amb els tècnics de l'Ajuntament d'Alacant han debatut les 25 esmenes presentades pels diferents grups amb representació al Ple Municipal en què s'han aprovat catorze modificacions de caràcter tècnic, set han estat rebutjades i quatre retirades pels proposants.

- Publicitat -

El nou text impulsat per les regidories d'Urbanisme i Medi Ambient, que revisa i actualitza l'Ordenança que es va aprovar el març del 2019, es marca com a objectiu adaptar les normes estatals i autonòmiques a les singularitats del municipi d'Alacant ia la seua organització. El president de la comissió Adrián Santos Pérez ha destacat que “s'ha impulsat la norma que regularà la convivència entre veïns dins de la ciutat en tots àmbits, des de l'oci i el comerç fins a la pròpia convivència veïnal”.

Plans dacció

La nova ordenança inclou, no sols els controls tradicionals de sorolls i vibracions, sinó també noves definicions de zones, plans i mapes acústics, aïllaments, mesures de control i sistemes d'alarma, informació i transparència amb caràcter actualitzat i permanent.

Els Plans d'Acció que s'aprovin per l'Ajuntament d'Alacant tindran per objecte identificar les àrees acústiques existents al municipi en funció de l'ús que hi haja o estigua previst sobre estes i les seues condicions acústiques, i establir mesures preventives i correctores davant de la contaminació acústica, constatada als mapes, perquè els nivells sonors compleixin els objectius de qualitat acústica

Plans acústics

Per a la millora acústica progressiva del medi ambient a les zones de protecció acústica especial s'elaboraran plans acústics municipals d'àmbit zonal, fins a assolir els objectius de qualitat acústica que els sigan aplicables.

El Pla Acústic Municipal dàmbit Zonal també s'adoptarà en aquelles zones lindants amb vies de comunicació on se superin els nivells fixats legalment així com en les zones en què hi haja nombroses activitats destinades a l'ús d'establiments públics, activitats recreatives, i activitats socioculturals i espectacles públics i nivells sonors produïts per la superposició de les múltiples activitats existents i per lactivitat de les persones que utilitzin estes establiments.

Estes plans han de contenir les mesures correctores que s'han d'aplicar als emissors acústics ia les vies de propagació, així com els responsables de la seua adopció, a fi de disminuir el nivell sonor a l'ambient exterior fins a situar-lo per sota d'estes valors. L'ordenança atorga una eina per elaborar un pla zonal que determini el grau de contaminació acústica.

A les zones declarades Zones de Protecció Acústica Especial (ZPAE), Zones de Situació Acústica Especial (ZSAE) o Zones Acústicament Saturades (ZAS), es podrà acordar reducció d'horaris de caràcter temporal en els termes establerts als articles d'esta Ordenança, reguladors d'estes zones. A la resolució s'haurà d'indicar la zona i/o establiments afectats, la reducció de l'horari de tancament acordada i la seua durada.

Entre les novetats que presenta la nova ordenança destaca l‟exigència d‟un estudi o auditoria acústica per a aquells projectes de desenvolupament urbanístics sotmeses a avaluació ambiental estratègica id‟impacte ambiental.

Condicions d'aïllament a locals amb activitat musical

Una de les esmenes aprovades regula que es podran instal·lar aparells reproductors d'imatge i/o so a l'interior del local amb destinació a l'exterior, però sense so. Esta activitat estarà subjecta a una limitació horària establerta.

Les activitats considerades com a altament productores de nivells sonors, hauran de comptar, independentment de les mesures d'insonorització general amb un vestíbul d'entrada, amb doble porta de moll de tornada a posició tancada, que garanteixi en tot moment, l'aïllament necessari a façana inclosos els instants dentrada i eixida, garantint el compliment de la normativa vigent en matèria daccessibilitat.

A més, hauran dexercir la seua activitat amb les portes i finestres tancades.

Les persones, físiques o jurídiques, titulars dels establiments han de vetllar, disposant dels mitjans necessaris, perquè els usuaris, en entrar i eixir del local, no produeixin molèsties al veïnat. Hi haurà un responsable del local a la porta per garantir este aspecte.

Reducció d'horaris per respectar el dret de descans

Així mateix, a la contaminació acústica que poguessin produir estes activitats, i al dret al descans dels veïns, respectant en tot moment els drets de cadascuna de les parts mitjançant l'estricta aplicació de les normes estatals i autonòmiques”.

La norma incorpora altres aspectes destacats per a la regulació de la contaminació acústica derivada d'activitats veïnals a l'interior d'edificis i habitatges que causen innombrables queixes veïnals per les instal·lacions inadequades d'aire condicionat, ventilació forçada o equips de refrigeració que produeixen sorolls i/o vibracions i que generen denúncies”.

També es regulen les molèsties ocasionades per les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderia, així com els produïts pels vehicles i treballs de neteja, el manteniment de la via pública i recollida de residus urbans i els treballs a la via pública i respecte de les obres d'edificació.

Ocupació amb taules i cadires en espais privatius i en el domini públic

A la declaració de Zones de Protecció Acústica Especial (ZPAE), zona de Situació Acústica Especial (ZEAE) o de Zona Acústicament Saturada (ZAS) per part de l'Excm. Ajuntament, podrà adoptar-se com a mesura cautelar o correctora la suspensió de les autoritzacions, pl'oratge previst o determinat en esta.

Així mateix, es pot decretar la suspensió temporal de les autoritzacions, pl'oratge que es proposi a instàncies de l'òrgan que té atribuïdes les funcions en matèria d'inspecció acústica, una vegada comprovada la transmissió a habitatges o locals contigus o propers, nivells de recepció superiors als establerts en esta ordenança, quan motivadament i atenent, especialment, la reiteració en este incompliment, es proposi esta mesura pel dit òrgan.

Règim sancionador

Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions tipificades en esta Ordenança i que es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Les infraccions considerades molt greus són les tipificades a l'article 55 de la Llei 7/2002, de 3 desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica ia l'article 28 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre , del Soroll i seran sancionades amb una multa des de 12.001 fins a 300.000 euros i retirada definitiva de les llicències o autoritzacions corresponents.

Seran considerades infraccions greus les que comporten multes des de 601 euros fins a 12.000 euros amb possibilitat de suspensió de la llicència ambiental amb o sense impacte ambiental o altres instruments d'intervenció ambiental en què s'hajan establert condicions relatives a la contaminació acústica, per un període de temps comprès entre un mes i un dia i un any. També es preveu la clausura temporal, total o parcial, de les instal·lacions per un període màxim de dos anys.

En el cas d'infraccions lleus, que seran tramitades per l'Ajuntament es recullen multes de fins a 600 euros.