Notícies d'Alacant i província

dijous, 18 abril 2024

Urbanisme obri les seues noves oficines als Pisos Blaus i unifica serveis

S'hi ubiquen el servei tècnic i el jurídic d'autoritzacions urbanístiques i d'activitats.

Millorar latenció al ciutadà. Este ha estat l'objectiu pel qual la regidoria d'Urbanisme ha traslladat part de les seues dependències a unes noves oficines ubicades als 'Pisos Azules', justament a l'antiga seu de l'Agència Tributària.

L'alcalde d'Elx, Carlos González, i la regidora d'Urbanisme, Ana Arabid han visitat este matí estes noves dependències que ja estan en funcionament prestant el servei al públic amb un total de 43 funcionaris municipals.

Es tracta d'unes oficines modernes construïdes sobri una superfície de 843 metres quadrats i s'hi han traslladat el servei tècnic i el jurídic d'autoritzacions urbanístiques i d'activitats.

“El que hem pretès amb esta actuació és oferir un millor servei a tota la ciutadania que té expedients per tramitar en esta oficina”, ha assenyalat Arabid qui ha aclarit, que “amb estes noves dependències hem aconseguit unificar la tramitació de tot tipus de llicències , ja siguen urbanística o d'activitats econòmiques. estes noves oficines ens permeten tindre tot el personal dels dos serveis en un espai comú, sense tindre els usuaris a veure's obligats a fer diligències en diferents ubicacions, eliminant tasques repetitives i perfeccionant la coordinació entre tots els tècnics”.

Ana Arabid ha assenyalat que a més d'unificar físicament els serveis que té a veure amb el tràmit de llicències urbanístiques i obertures, s'han unit els serveis que tramitaven les llicències d'obris d'una banda i les d'obertura de l'altra. Per fer-ho, s'ha fet una modificació de la relació de llocs de treball i s'ha creat el servei tècnic d'autoritzacions urbanístiques i d'activitats, i també un servei jurídic que recolza en qüestions legals estes tècnics.

“En definitiva, el que aconseguim és tramitar per un mateix servei de l'Ajuntament tot allò relatiu a llicències d'obertura ia llicències urbanístiques. Pel mateix grup de funcionaris i en un mateix espai físic. D'esta manera s'agilitzaran els serveis i s'unificaran criteris”, ha destacat la regidora.

D'altra banda, Arabid ha anunciat que des del departament s'està treballant en una tercera unificació de normativa.

Actualment coexisteixen a l'Ajuntament d'Elx dos ordenances que regulen els procediments d'autoritzacions urbanístiques i d'activitats: l'ordenança municipal reguladora de la tramitació de llicències i altres mitjans d'intervenció en l'activitat urbanística de l'Ajuntament d'Elx i l'ordenança reguladora del exercici d'activitats econòmiques del municipi d'Elx. Ara es tracta que esta unificació a nivell funcionarial ia nivell d'espais físics es vegi acompanyada per una normativa única que reguli tot allò referent a les llicències d'obertura i d'obra”, ha conclòs.

Tràmits que es poden fer

o Declaracions responsables i/o llicències relacionades amb actes de construcció o edificació i instal·lació i dús del sòl: Llicències dobris i usos provisionals, dintervenció, de segregació, de primera i següent ocupació.

o Conservació dimmobles: ordres dexecució, declaració de ruïna

o Emissió informe de compatibilitat urbanística, de DICs, informes urbanístics, expedició cedules de garantia urbanística,….

o Procediments de protecció de la legalitat urbanística: sancionadors i de restauració de la legalitat.

o Redacció dels plans especials de minimització dimpactes territorials en sòl no urbanitzable i tramitació de les minimitzacions individuals

o Tots els procediments sotmesos a algun instrument dintervenció ambiental, les declaracions responsables dactivitats comercials, les declaracions responsables i llicències dobertura dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

o Contaminació acústica relacionada amb les activitats

o Tramitació de les terrasses.

o Les autoritzacions dels diferents usos i activitats que es realitzin a l'espai públic, incloent-hi la concessió de gual.