Notícies d'Alacant i província

diumenge, 4 juny 2023

Nou decret unifica normativa sobre registre d'animals a ramaderies de la Comunitat

Es tracta d'instruments imprescindibles per a la sanitat i el benestar animal, així com per a la seguretat alimentària.

El Ple del Consell ha aprovat el decret que unifica i actualitza la normativa referent als procediments de registre, identificació i moviment dels animals de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana.

- Publicitat -

El nou text normatiu dóna més transparència, aporta més seguretat jurídica i eficàcia administrativa, en evitar la dispersió de normes que regulaven este àmbit (deroga diverses ordres i decrets previs) i posar al dia la legislació vigent, adaptant-la al nou marco normatiu nacional i europeu i al desenvolupament legislatiu de la llei valenciana de ramaderia.

Les normatives que regulen els registres d'explotacions i moviments de bestiar són de la dècada dels anys huitanta i noranta, i des de llavors, la ramaderia ha canviat en exigències de seguretat alimentària, sanitat animal i benestar animal. A més, s'ha incorporat nombrosa legislació de la Unió Europea, sobretot des del 2001.

- Publicitat -

El registre, la identificació i el seguiment i el control dels moviments d'animals són instruments imprescindibles per a la sanitat i benestar animal, així com per a la seguretat alimentària.

Referent a això, la traçabilitat té una importància decisiva per a la protecció del públic consumidor i és una eina de gestió del risc que contribueix a garantir la salut pública, ja que permet la retirada efectiva de qualsevol producte no segur o sospitós de no ser-ho, a qualsevol anella de la cadena alimentària. Una traçabilitat eficaç és un element clau de la política de control de malalties.

Text normatiu

Concretament, el text s'articula en sis títols amb 63 articles, 7 disposicions addicionals, 3 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria, 2 disposicions finals i 3 annexos.

El títol primer agrupa les disposicions de caràcter general amb la definició precisa de lobjecte del decret i la regulació de les vies de comunicació amb lAdministració i la protecció de dades de caràcter personal.

El títol segonso regula el registre d'explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana conforme les necessitats actuals en matèria de sanitat animal, l'actualització del llibre d'explotació als formats electrònics i l'ordenació sectorial d'algunes espècies ramaderes d'acord amb les peculiaritats d'estes produccions a la Comunitat valenciana.

El títol tercer regula les condicions en què es desenvolupa el moviment d'animals a la Comunitat Valenciana, establint els tipus de documentacions específiques per a cada espècie i els requisits per al moviment.

El títol quart regula els procediments per a la comunicació de la identificació de les diferents espècies animals incloent els casos en els quals estes ja són cadàvers.

El títol cinquè regula els controls de lautoritat competent i el sisè, el règim sancionador corresponent.