fbpx

Notícies d'Alacant i província

dijous, 30 juny 2022

Novetats a les deduccions fiscals de la Renda 2021

Les persones contribuents es beneficiaran per primera vegada a la Renda 2021 de les deduccions fiscals per a les zones amb risc de despoblació.

La campanya de la Renda de 2021 serà la primera en què les persones contribuents de la Comunitat Valenciana podran deduir-se els beneficis fiscals aprovats per la Generalitat Valenciana per lluitar contra la despoblació i fomentar l'activitat a les zones rurals amb risc de despoblament «amb l'objectiu de dotar de més dinamisme econòmic a estes zones i promoure la creació de noves activitats», tal com ha apuntat el director general de Tributs, Rafael Beneyto.

- Publicitat -

estes deduccions autonòmiques per als residents a la Comunitat Valenciana van ser aprovades a la Llei de Mesures Fiscals per a l'any 2021, cosa que permetrà alleugerir les càrregues tributàries de els residents en municipis en risc de despoblació, així com dinamitzar l'economia i el mercat laboral en el cas dels negocis que s'implantin a la zona.

En concret, tal com va quedar recollit al Seminari de Govern celebrat a Montanejos l'estiu de 2020 i en què es va aprovar l'establiment d'un nou escenari de tributació autonòmica a zones despoblades o en perill de despoblació, a esta campanya de la renda s'inclou per primer cop una deducció autonòmica de 300 euros per a les persones contribuents que durant el període impositiu (any 2021) resideixin en alguns dels municipis estipulats com a risc de despoblament.

- Publicitat -

A més, en funció de les càrregues familiars, l'import que podran deduir-se les persones contribuents a partir del proper 6 d'abril, podrà incrementar-se 120 euros més si les famílies tenen un fill/a, en 180 euros si tenen dos fills/es i 240 si se'n tenen tres o més, de forma que una família nombrosa es podrà beneficiar d'una deducció al tram autonòmic de l'IRPF de fins a 540 euros.

«No obstant, des del Consell també estem treballant per promoure l'activitat econòmica a qualsevol racó de la Comunitat Valenciana i per això a més de les deduccions a les persones físiques pel sol fet de residir en una zona despoblada, també aprovem noves deduccions per a la implantació de negocis en estes zones», ha assenyalat sobre això el responsable de Tributs.

Amb este objectiu també entrarà en vigor una altra mesura fiscal que permet a les persones contribuents deduir-se a la quota íntegra autonòmica, i amb un límit de 6.000 euros, el 30% de les quantitats invertides durant l'exercici de subscripció i desemborsament d'accions o participacions en els acords de constitució o ampliació de capital a negocis instal·lats en estes zones.

Per al director general de Tributs i Joc, Rafael Beneyto, esta és una mostra que "el Govern del Botànic aposta fermament per promoure beneficis fiscals per a iniciatives socials i empresarials que decideixin establir-se a les comarques dʻinterior en risc de despoblament".

Així, este benefici fiscal podrà incrementar-se en un 15% addicional, amb límit de 9.000 euros, quan les persones titulars destes negocis tinguin a més el seu domicili fiscal en un municipi en risc de despoblament.

«Som conscients que el fenomen del despoblament és un problema estatal i transversal i deu ser tractat des de l'acció pública amb les polítiques de suport que calguin», ha apuntat Beneyto abans de reiterar el compromís de la Generalitat «per col·laborar amb la solució del problema complex de la despoblació des del prisma fiscal d'acord amb els principis de legalitat, suficiència i progressivitat».

Un total de 30 deduccions autonòmiques

En total, com ha recordat el director general de Tributs, «els valencians i valencianes podran accedir a un total de 30 deduccions autonòmiques a la propera campanya de la renda, entre les quals destaquen no només les vinculades a la lluita contra la despoblació sinó també aquelles vinculades a garantir l'accés a l'habitatge dels col·lectius més vulnerables com ara els joves o per garantir el suport familiar».

En concret Beneyto ha destacat la bateria de deduccions a què podran acollir-se diferents contribuents «per façalitar directament o indirectament una reducció dels preus del lloguer o un suport per a l'adquisició d'habitatge als menors de 35 anys, però també i molt especialment per a les dones víctimes de violència de gènere.

De fet, en esta campanya també s'inclou com a novetat, en el cas de les dones víctimes violència de gènere, una deducció autonòmica de l?IRPF per arrendament d?habitatge habitual del 25%, amb un límit de 850 euros. En el cas de dones de fins a 35 anys i/o amb discapacitat, la deducció és del 30%, amb un límit de 1.000 euros.

Deduccions relacionades amb l'habitatge

Continuant en esta línia, per arrendament de l'habitatge habitual, sobre les quantitats satisfetes en el període impositiu, els contribuents es poden deduir un 20% amb un límit de 700 euros.

També hi haurà una deducció de 25% amb un límit de 850 euros si és arrendatari és menor de 36 anys o té reconegut un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%, o psíquica, superior al 33% i de fins al 30 % amb un límit de 1.000 euros si compleix les dos condicions anteriors.

Per l'arrendament d'un habitatge, com a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o d'altri, en municipi diferent d'aquell en què la persona contribuent residia amb anterioritat també es podrà aplicar el 10% per 100 de les quantitats satisfetes al període impositiu, amb el límit de 204 euros.

Igualment, es torna a incloure una rebaixa fiscal d'un màxim de 3.000 euros "per obtenció de rendes derivades del lloguer d'habitatge, sempre que este no superi el preu de referència de la zona". És a dir, una deducció d'un 5% per als contribuents que lloguin els habitatges a un preu que no superi els establerts a l'índex de referència amb què compta la Generalitat.

També es podrà deduir un 5% la primera adquisició d'habitatge habitual per part de contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys o aquelles persones que tinguen reconeguda una discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100. En el cas que els contribuents hajan rebut ajuts públics per a l'adquisició o la rehabilitació d'habitatge habitual, es podran aplicar una rebaixa fiscal de fins a 102 euros.

Finalment, quant a les deduccions vinculades a habitatge es mantenen les deduccions de fins a un 40% per a actuacions realitzades en habitatge habitual vinculades a l'eficiència energètica amb un màxim de 8.000 euros i també les deduccions d'un 20% per a obres d'obres de conservació o millora de l'accessibilitat a l'habitatge habitual amb un màxim de 5.000 euros

Deduccions amb caràcter excepcional relacionades amb la COVID-19

Per segon any consecutiu, a més, els i les contribuents de la Comunitat Valenciana es podran aplicar un conjunt de deduccions que, amb caràcter excepcional, estan dirigides a pal·liar els efectes de la pandèmia, com la que permet compensar íntegrament la major càrrega fiscal a l'IRPF derivada de les ajudes o subvencions que hajan pogut rebre els treballadors i treballadores afectades per ERTE o aquells que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar

Igualment, la campanya de la renda 2021 inclourà una deducció del 20% per als primers 150 euros i del 25% per al valor restant de les donacions dineràries adreçades a finançar programes de recerca, innovació, desenvolupament científic o tecnològic en el camp del tractament i prevenció de la COVID-19; i una altra, amb els mateixos percentatges, per a donacions, en metàl·lic o en espècie, per contribuir al finançament de les despeses relacionades amb la crisi sanitària.

Deduccions per circumstàncies personals i familiars

Els i les contribuents amb descendents es podran aplicar, entre d'altres, una deducció de 270 euros per cada fill o filla nascut o adoptat o en acolliment familiar; 224 euros per naixement o adopció múltiple; i entre 224 euros i 275 euros per naixement o adopció d'un fill discapacitat físic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% o discapacitat psíquic, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.

Si tenen dos o més descendents i la base imposable de la unitat familiar no excedeix els 24.000 euros tenen dret a una deducció del 10% de la quota íntegra autonòmica. En cas d'ostentar el títol de família nombrosa i el de família monoparental, se sumaran també les deduccions de 300 i 600 euros, respectivament.

Els i les contribuents de la Comunitat Valenciana també podran beneficiar-se d'una deducció del 15% de les quantitats destinades a la custòdia en escoles bressol i centres de primer cicle d'educació infantil amb un límit de 270 euros per cada fill; 418 euros per cada fill més gran de 3 anys i menor de 5 per a la conciliació del treball amb la vida familiar; 153 euros per la realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de labors no remunerades a la llar, i 100 euros addicionals per a l'adquisició de material escolar a Primària i Secundària si el contribuent es trobe en situació d'atur.

En matèria de discapacitat, els valencians i valencianes podran deduir-se fins a 179 euros si tenen un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i una edat igual o superior a 65 anys.

Per la seua banda, en el cas d'ascendents més grans de 75 anys, o més grans de 65 anys que sigan discapacitats físics o sensorials, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, o discapacitats psíquics, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, quan convisquin amb el contribuent i no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, la deducció pot assolir els 179 euros.

altres deduccions

També es pot practicar una deducció del 21% de les quantitats satisfetes per l'adquisició de adobs culturals d'empreses o institucions adherides al conveni específic subscrit amb Culturarts Generalitat sobre l'Abonament Cultural Valencià i del 10% de les quantitats destinades a l'adquisició de vehicles elèctrics nous de mobilitat personal.

Finalment, s'estableixen deduccions del 20 per cent per als primers 150 euros i el 25 per cent, per a la resta de l'import, de les donacions efectuades durant el període impositiu als àmbits de les donacions amb finalitat ecològica, relatives al patrimoni cultural valencià; donacions destinades al foment de la llengua valenciana, així com altres fins de caràcter cultural, científic o esportiu no professional.

La totalitat de les 30 deduccions que actualment té la Generalitat es poden consultar aquí: web de la Conselleria.

ValenciàEspañol