Notícies d'Alacant i província

diumenge, 3 desembre 2023

La Generalitat aprova la normativa de gestió forestal i la prevenció d'incendis forestals

S'introdueixen millores com la declaració responsable per acampades i hi haurà més simplificació administrativa per a l'ús del foc en celebracions o festes locals.

El Consell ha aprovat el Reglament de la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana, per tal d'actualitzar i simplificar la normativa existent i fer-la més senzilla per a la societat.

El nou Reglament de la Llei Forestal suposa una profunda revisió i actualització del context jurídic relatiu a la gestió forestal i la prevenció d'incendis forestals a la Comunitat Valenciana.

D'esta manera, s'aconsegueix actualitzar i generar més seguretat jurídica, ja que la llei ha patit nombroses modificacions des del 1993.

Millores

En primer lloc, s'ha fet una simplificació normativa. El nou reglament suposa un compendi actualitzat de la major part de la normativa forestal existent. Pel ciutadà serà molt més senzill conèixer la regulació forestal. Alhora, estarà actualitzada i concentrada en un únic text legal.

A més, es dóna més protagonisme a la declaració responsable en la tramitació administrativa, per tal de façalitar i simplificar les relacions entre l'Administració i la societat. Per exemple, les acampades i la pràctica del bivac seran per declaració responsable. Això anirà acompanyat d'una aplicació web amigable per a la reserva d'instal·lacions.

Hi haurà flexibilització de tràmits en aspectes estratègics per al desenvolupament socioeconòmic, la gestió del paisatge i la prevenció dincendis. Per exemple, s‟estableix un procediment simplificat per a la recuperació d‟antics bancals mitjançant presentació de declaració responsable (en determinats supòsits i condicions).

Igualment, es consideren eines per fer accessible la gestió forestal a la petita propietat, mitjançant la implantació de sistemes de gestió a través de models tipus de gestió forestal; el registre de terrenys per a la compensació de la petjada de carboni; la gratuïtat dels aprofitaments de pastures i apícoles a les muntanyes propietat de la Generalitat.

A més, es possibilita una agilitat més gran en la tramitació d'activitats esportives. Mitjançant la creació del Catàleg d'Activitats Recreatives i Esportives (CIRD) i del Registre de proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments, es permetrà una tramitació àgil de tot tipus d'informes i autoritzacions relatives a estes activitats, en no haver d'informar-se a cada ocasió, la qual cosa sens dubte revertirà en més garanties per al promotor i els participants.

També hi haurà una simplificació administrativa més gran per a l'ús del foc en celebracions o festes locals. Amb la normativa actual cal donar d'alta la festa a l'inventari de patrimoni de la Conselleria de Cultura, fet que suposa un tràmit d'un departament d'una altra Conselleria.

Amb la nova proposta, n'hi ha prou amb un acord plenari del ajuntament, indicant el llistat de festes o actes en què s'usarà el foc a la zona d'influència forestal.

Per això, una vegada que l'ajuntament disposa de l'autorització de l'emplaçament per a l'ús festivo-recreatiu del foc, únicament ho haurà de comunicar a la Conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis forestals (mitjançant declaració responsable) quan estigua ubicat a menys de 100 metres de terreny forestal, en el cas d'ubicar-se a una distància superior, no requerirà ni autorització ni declaració responsable.

El nou text també aconsegueix una major clarificació, millora i simplificació en l'execució de les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals per als treballs que es realitzen al medi forestal i als voltants.