Notícies d'Alacant i província

diumenge, 26 març 2023

Mutxamel obre el termini per a la concessió del bar cafeteria del nou Mercat Municipal

Les persones interessades podran visitar la instal·lació el 27 de febrer i disposaran fins al 8 de març per lliurar la proposta.

Si fa uns dies s'obria el termini per presentar ofertes per a l'adjudicació de concessions d'ocupació de llocs vacants de venda al nou Mercat Municipal de Mutxamel, ara ja està obert el procés per presentar ofertes per a l'adjudicació de la concessió del servei de Bar Cafeteria en esta mateixa instal·lació. Si per a les parades vacants, el termini s'acaba el dia 17 de febrer, en el cas del bar, la data límit és el 8 de març.

- Publicitat -

L'objecte del contracte comprèn la gestió i l'explotació d'una activitat comercial indivisible, per la qual cosa el contracte no admet la divisió en lots per a la licitació. L'execució del contracte per a la gestió del servei s'iniciarà el mateix dia de la seua formalització, o el dia que s'assenyali al document contractual, i la seua durada serà de cinc anys, amb la possibilitat de pròrrogues anuals fins a un màxim de cinc pròrrogues .

Els licitadors presentaran les seues ofertes necessàriament mitjançant mitjans telemàtics i sobres virtuals, que contindran la documentació següent: el primer (sobre A) la documentació exigida per prendre part a la licitació i el segon (sobre B) l'oferta econòmica i millores subjectes a valoració mitjançant criteris quantificables.

- Publicitat -

Cada licitador només podrà presentar una sola proposició. Tampoc no en podrà subscriure cap en agrupació temporal amb altres, si ho ha fet individualment, o figurar en més d'una unió temporal. La contravenció d'este principi donarà lloc automàticament a la desestimació de totes les proposicions que presenta.

L'expedient d'esta licitació, amb les condicions i altres elements, podrà ser examinat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, a la qual es tindrà accés segons les especificacions tècniques que es regulen a la pàgina web http://contrataciondelestado.es/ . A més, tota la informació està disponible a la pàgina web www.mutxamel.org.

Les persones interessades a presentar ofertes per participar a la licitació del servei d'explotació de bar-cafeteria a les instal·lacions del mercat municipal de Mutxamel, poden visitar esta instal·lació el dilluns 27 de febrer, en horari d'11 a 14 hores. Les persones interessades hauran d'enviar un correu electrònic a [protegit per correu electrònic], indicant el seu nom i cognoms, telèfon i hora de visita.