fbpx

Notícies d'Alacant i província

dissabte, 1 octubre 2022

El Consell premiarà els millors expedients acadèmics de grau de l'estudiantat valencià

El premi a estudiants de les universitats públiques valencianes i dels centres adscrits a l'ISEACV podrà assolir els 3.000 euros per persona beneficiària.

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) les bases reguladores que regiran la concessió dels premis als millors expedients acadèmics d'estudiants que finalitzin els estudis de grau cursats a les universitats públiques valencianes i als centres adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

- Publicitat -

Els nous Premis a l'Excel·lència Acadèmica substitueixen les anteriors Beques de Promoció a l'Excel·lència Acadèmica, reforçant el compromís del Consell per reconèixer i recompensar el mèrit i la capacitat de l'estudiantat, així com de ampliar el nombre de beneficiaris i beneficiaràs d'estes ajuts.

Així, segons es contempla a les bases, els premis consistiran en una dotació econòmica per a les persones que acreditin els millors expedients acadèmics d'entre les titulacions oficials de grau impartides per cadascuna de les universitats públiques, i en cadascuna de les titulacions impartides a cada centre, en les cinc modalitats d'ensenyaments artístics superiors: art dramàtic, arts plàstiques (ceràmica), dansa, disseny i música, assignant un premi a l'excel·lència per cada titulació.

- Publicitat -

Així mateix, es podran assignar un o més premis addicionals, en funció del nombre total d'estudiants egressats en cadascuna d'estes titulacions.

A més de la dotació econòmica, que tindrà una quantia màxima de 3.000 euros per beneficiari/ària, la Conselleria d'Universitats expedirà un certificat, acreditatiu de l'excel·lència acadèmica a l'estudiantat beneficiari del premi, del qual quedarà registre i constància, i es podrà aportar com a mèrit en concursos universitaris i administratius a l'hora de formalitzar un contracte o continuar amb la carrera universitària i/ o investigadora, amb la qual cosa milloraran les possibilitats d'accedir al mercat laboral.

Les universitats valoraran lexpedient acadèmic de lestudiantat per la mitjana de les notes obtingudes en els diferents cursos de què constin els ensenyaments de grau conduents a lobtenció del títol universitari oficial corresponent, sent beneficiàries les persones que obtinguin la màxima puntuació dentre tot lestudiantat del grau corresponent i que haja finalitzat els estudis en el curs que determini la convocatòria.

En el cas dels premis per a l'estudiantat que haja finalitzat els estudis superiors en ensenyaments artístics als centres adscrits al ISEACV, es tindrà en compte la nota mitjana de lexpedient acadèmic, dacord amb la mitjana de les notes obtingudes en els diferents cursos de què constin els ensenyaments.

La percepció deste premi és compatible amb qualsevol altra subvenció, ajut, ingrés o recurs per a la mateixa finalitat procedent de qualsevol altra administració, ens públic o privat nacional o internacional.

ValenciàEspañol