````

Notícies d'Alacant i província

dimarts, 23 abril 2024

El Consell aprova les mesures per limitar la pol·linització creuada en cítrics

Els ruscs no es poden situar a menys de 4 quilòmetres de les plantacions de cítrics entre el 26 de febrer i el 31 de maig

El Ple del Consell ha aprovat, a proposta de la Conselleria dAgricultura, Ramaderia i Pesca, les mesures per limitar la pol·linització creuada en cítrics, que augmenta la presència de llavors en el fruit.

Així els ruscs han de col·locar-se a més de 4 quilòmetres de les plantacions de cítrics. Esta regulació es mantindrà durant l'època de floració dels cítrics, que, atesos els registres actuals de temperatures i les condicions previstes per a la primavera de l'any 2024, ia estes efectes, es fixa entre el 26 de febrer del 2024 i el 31 de maig del 2024.

L'Administració és conscient de la necessitat d'avançar en la correcta ordenació dels dos sectors. En este sentit, cal tindre present l'acord assolit el 13 de febrer del 2024 amb els col·lectius implicats, que recull tota una sèrie d'iniciatives tendents a conciliar de manera gradual els interessos de la citricultura i l'apicultura i que s'aniran implementant a partir del 2024.

Cal destacar que en estes reunions s‟ha presentat a tots els agents del sector l‟estudi realitzat per l‟equip de Monitorització i Teledetecció de l‟Institut Valencià d‟Investigacions Agràries (IVIA), a partir del qual s‟ha elaborat un mapa actualitzat de regs de pol·linització creuada.

Les persones dedicades a l'apicultura tindran, com a termini per retirar els ruscs de les zones citrícoles afectades, set dies des de la publicació del present acord al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Entre les excepcions a esta ordenació hi ha els assentaments apícoles que allotgin un nombre màxim de 650 ruscs i tinguen per escrit el consentiment de totes les persones propietàries en un radi d'un quilòmetre.

També es troben entre les excepcions aquells assentaments de ruscos que s'ubiquin en els termes municipals indicats a l'acord, sempre que compleixin determinades condicions, com ubicar a una distància superior a 500 metres dels límits de les parcel·les de qualsevol de les varietats d'híbrids de mandarí susceptibles de provocar pol·linització creuada; albergar un màxim de 150 ruscos per assentament o respectar una distància d'almenys 350 metres amb altres assentaments apícoles i comptar amb el permís de la persona propietària dels terrenys.

L'acord contempla l'obligació que té tota explotació apícola de complir el programa sanitari mínim que estableix el Pla Anual Zoosanitari per al 2024. I afegeix que tots els assentaments apícoles estaran dotats de punts d‟aigua per atendre les necessitats fisiològiques de les abelles.

Llavors als fruits

Els anys 80 i 90 es van plantar al llarg del territori de la Comunitat Valenciana varietats híbrides de mandarí que van provocar la presència de llavors en els fruits d'altres varietats del grup mandarines que, fins ara, no les produïen. La conseqüència va ser un detriment de la qualitat final d'algunes varietats de cítrics amb greu repercussió comercial negativa. Per això, i per tal d'evitar la presència de llavors en fruits cítrics, es va establir la necessitat de regular la presència dels ruscs a les zones citrícoles.