Notícies d'Alacant i província

dissabte, 2 desembre 2023

Entra en vigor la llei que regula el teletreball

Els empleats que treballen a distància tenen els mateixos drets que els treballadors presencials.

La llei que regula el treball a distància, aprovada pel Govern el passat 22 de setembre amb el suport dels agents socials, entra en vigor hui 13 d'octubre.

La norma es va publicar el passat 23 de setembre en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), donant un termini de 20 dies per a la seua entrada en vigor, que es compleixen hui.

D'acord amb esta llei, el treball a distància es considerarà de caràcter regular si arriba a l'almenys el 30% de la jornada o el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada de l'contracte de treball, en un període de referència de tres mesos. Els convenis o acords col·lectius poden establir el mecanisme per determinar i abonar les compensacions de despeses corresponents.

Segons la norma, al treball a distància implantat excepcionalment com a conseqüència de les mesures de contenció sanitària derivades de la pandèmia i mentre estes es mantinguen, seguirà resultant aplicable la normativa laboral ordinària. En tot cas, les empreses ja estan obligades a dotar els treballadors dels mitjans, equips i eines que exigeix ​​el desenvolupament del treball a distància, així com el manteniment que siga necessari.

La negociació col·lectiva, si escau, ha d'establir la forma de compensació de les despeses de l' 'teletreballador' durant la pandèmia, si existissin i no haguessin estat ja compensats.

Treball a distància voluntari i reversible

En termes generals, el treball a distància serà voluntari i reversible i requerirà la signatura dun acord per escrit, que podrà formar part del contracte inicial o realitzar-se en un moment posterior, sense que esta modalitat puga ser imposada.

La llei distingeix entre treball a distància (activitat laboral des del domicili o el lloc escollit pel treballador, amb caràcter regular); teletreball (treball a distància realitzat exclusivament o de manera prevalent per mitjans i sistemes informàtics o telemàtics), i treball presencial (el que es presta al centre de treball o al lloc que triï l'empresa).

En els contractes de treball celebrats amb menors i en els contractes en pràctiques i per a la formació i l'aprenentatge, només es podrà arribar a un acord de treball a distància que garanteixi a el menys un percentatge de l'50% de prestació de serveis presencial, sense perjudici de el desenvolupament telemàtic de la formació teòrica vinculada a estes últims.

Drets dels treballadors

Els empleats que treballen a distància tenen els mateixos drets que els treballadors presencials i no poden patir perjudici de les seues condicions laborals, incloent retribució, estabilitat en l'ocupació, temps de treball, formació i promoció professional.

La negativa d‟un empleat a treballar a distància, l‟exercici de la reversibilitat al treball presencial i les dificultats per al desenvolupament adequat de l‟activitat laboral a distància exclusivament relacionades amb el canvi d‟una prestació presencial a una altra que inclogui treball a distància, no seran causes justificatives de desmane ni de la modificació substancial de les condicions de treball.

Les persones que treballen a distància des de l'inici de la relació laboral durant la totalitat de la seua jornada tindran prioritat per ocupar llocs de treball que es realitzen totalment o parcialment de manera presencial, de manera que l'empresa ha d'informar de les vacants disponibles.

Tindran dret a la formació en termes equivalents als treballadors presencials; a la promoció professional; a la desconnexió digital; a el dret a la intimitat i protecció de dades; a la seguretat i salut en el treball, ia rebre de l'empresa els mitjans adequats per desenvolupar la seua activitat.