````

Notícies d'Alacant i província

dimarts, 23 abril 2024

L'Ajuntament d'Alacant aprova en Junta de Govern els pressupostos municipals que es duran a ple

Després de la Junta de Govern celebrada ahir s'obrin els sis dies hàbils de l'termini de presentació d'esmenes.

L'equip de govern de el Partit Socialista d'l'Ajuntament d'Alacant ha aprovat en Junta de Govern Local el Projecte d'Expedient instruït per a l'aprovació de l'Pressupost General i de la Plantilla de Personal.

Els Pressupostos Municipals de l'any 2018, equilibrats en Ingressos i Despeses, ascendeixen a un total de 251.947.528 milions incloent organismes autònoms i amb unes inversions de 10.000.000,00 milions d'euros per a la ciutat, destinant als projectes de l'Estratègia Dusi 5.551.185,77 milions d'euros en inversions i despesa corrent.

Així mateix, els pressupostos d'ingressos, s'incrementen en la quantitat de 2.740.829,28 euros, un 1,12%, mentre que el pressupost de despeses augmenta en 4.632.172,45 euros, un 1,90%. Es compleix la Llei d'Estabilitat Pressupostària, presentant una capacitat de finançament de 18,55 d'euros per a l'Ajuntament i una capacitat de 19,13 milions per al pressupost consolidat en el qual s'inclouen els organismes autònoms i el Consorci de Televisió. I es consignen les dotacions d'amortització corresponents als contractes de préstecs en vigor, que disminueixen respecte a l'2017 en un 9,24%.

En este sentit, l'edil d'Hisenda, Sofia Morales, ha assenyalat en roda de premsa que el consistori compleix amb l'objectiu de reducció de deute financer, havent disminuït en 57 milions, el que significa 8,5 punts percentuals respecte a l'any anterior i destacandoque segons la proposta no hi ha cap modificació de tarifes de taxes i preus públics per al pròxim exercici de 2018.

Pel que fa a el grau d'execució dels ingressos actuals, es preveu per a l'ICIO d'al 2018 una consignació de 3,12 milions d'euros i un augment de l'20%, 520.000,00 euros, en funció de l'execució observada en l'exercici en curs i de la creixent evolució de el sector immobiliari.

En els projectes de l'estratègia DUSI dels Fons Europeus FEDER 2017-2020, es preveu un finançament de 2.775.592,64 euros, destinat a la millora de l'entorn urbà de “Las Cigarreras”.

Quant a les despeses de personal s'augmenta pel que fa a al 2017 a 3,30 milions d'euros, el que representa un 3,70%, incloent un increment de l'1% en les retribucions de 2017 a l'haver-se aprovat amb retard la Llei de Pressupostos Generals per a 2017 i es preveu l'1% per al 2018 a costa de l'aprovació de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2018.

D'altra banda, es dota d'un pressupost de 200.000 euros per complir el compromís de la corporació i desenvolupar un sistema de carrera professional per als empleats de l'Ajuntament. A més, s'incrementen les cotitzacions per l'aplicació de la bestreta d'edat de jubilació dels policies locals de manera similar a l'establerta per als Bombers, fet que suposa aproximadament una dotació pressupostària per valor de 400.000,00 euros.

Les transferències corrents de la Subvenció a l'Transport Col·lectiu Urbà de Viatgers s'incrementen en 2.177.590,12 a l'incloure en el pressupost les noves línies circulars d'autobús per a tot l'any, així com la línia 03 N, donar servei a l'PAU 5, els reforços de la línia 22 durant l'estiu, el taxi a la demanda, i altres millores, així com la inclusió de l'IVA en virtut de Sentència.

Pel que fa a les despeses financeres, es disminueix, en un 109.375,89 euros, el que representa el 5,96% com a conseqüència fonamental de les amortitzacions anticipades de préstecs duts a terme en 2018, així com per l'evolució prevista dels tipuss de referència, Euribor.

A més, l'Ajuntament d'Alacant i els seus organismes autònoms, per a complir els objectius previstos en el Pla d'Ajust 2012-2022, han adoptat algunes mesures respecte a la plantilla municipal entre les quals destaquen la integració de el personal dels organismes autònoms de Cultura, Gerència d'Urbanisme i Esports, i la corresponent creació de places a la plantilla municipal, es fomenta la carrera professional amb la creació de diverses places enquadrades en el grup B, com ara Tècnics especialistes en arxius i biblioteques, Tècnics especialistes en delineació, Tècnics especialistes en Informàtica, Tècnics especialistes en Animació Sociocultural.

I també en el subgrup A2 amb places de tècnic mitjà en Ciències Ambientals i Diplomat en Informàtica, que es cobriran per promoció interna amb l'amortització automàtica de la plaça que quede vacant després de la seua provisió.

En este sentit, informar que en la proposta s'inclou l'aprovació de la plantilla municipal de l'Ajuntament d'Alacant, amb la proposta de creació de 75 places, que es durà a el pròxim ple per a la seua aprovació.