Notícies d'Alacant i província

dissabte, 13 abril 2024

La Generalitat supera les 50.500 inspeccions a locals i salons de joc el 2021

Les quantitats jugades el 2021 (3.586 milions) s'eleven respecte a l'any de la pandèmia, però es consolida la tendència decreixent des de l'aprovació de la nova llei, amb un 23,3% menys jugat que el 2019.

El Consell ha rebut l'Informe Anual de la situació del joc a la Comunitat Valenciana corresponent a 2021, emesa per la Comissió del Joc i elevada per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

Segons l'informe, a 2021 la Generalitat es van realitzar un total de 50.533 actuacions de control i inspecció als establiments de joc i hostaleria, quasi un 5% més de les que es van fer el 2020 (48.478) amb l'objectiu d'evitar les pràctiques il·legals, fomentar polítiques de joc responsable i prevenir i lluitar contra el joc patològic, especialment en menors i persones vulnerables.

De fet, com a conseqüència de l‟increment d‟inspeccions i actuacions de control, la Generalitat Valenciana ha iniciat durant 2021 un total de 69 expedients per faltes molt greus (un 25,45% superior a les 55 registrades el 2020) fonamentalment per joc il·legal en locals no autoritzats o venda de cupons il·legals (43 sancions) i 18 per un control deficient d'admissió (com menors o persones inscrites al registre de prohibits), a més de per publicitat no permesa.                                                                                       

Quant als expedients iniciats per faltes greus i lleus, es constata igualment un fort ascens respecte al 2020, en incrementar-se de les 80 del 2020 al 204 el 2021, fet que suposa un augment de l'155%.

Així, la Generalitat ha registrat un augmentat l'import de les sancions imposades durant l'any 2021, aconseguint els 637.840,60 euros, un 33,63% més que a 2020, any en què l'import de les sancions imposades va ser de 477.323,60 euros. A més, la major part de les sancions (430.606 euros) corresponen a sancions per faltes molt greus.

A més, compromesos amb el joc responsable, des de la Generalitat s'ha façalitat a tots els establiments de joc que tenen l'obligació de comptar amb controls d'admissió les dades relatives al Registre de Prohibits, permetent verificar en temps real si els clients tenen acceptada o no l'entrada.

En este sentit, al llarg de 2021 s'han procedit a autoritzar 918 noves inclusions al Registre de Prohibits, especialment per a sales de bingo i casinos; mentres que s'ha alçat la suspensió a 487 valencians i valencianes.

Import jugat i modalitats

Pel que fa a l' flux de diners circulants que destinat al joc a la Comunitat Valenciana (Joc presencial, Loteries de l'Estat i ONCE), a 2021 ha suposat un total de 3.586 milions d'euros, un 25,79% superior al de l'exercici 2020, distorsionat per la pandèmia i les xifres globals de joc de la qual es van reduir fins als 2.851 milions d'euros.

D'esta manera, les xifres posen de manifest la consolidació de la reducció dels imports jugats des de l'entrada en vigor de la nova llei del joc a 2020 i que té com a objectiu la prevenció del joc patològic. D'esta manera, els imports registrats a 2021 encara se situen lluny dels 3.971 milions registrats el 2017; els 4.022 milions de l?any 2018, O els 4.230 milions que va assolir el 2019.

Per sectors, el major import es concentra en els jocs presencials competència de la Generalitat, com són els casinos, bingos, apostes, salons i màquines recreatives i d'atzar, que a 2020 van pujar a un total de 2.210 milions d'euros (el 62% de l'import jugat).

D'esta manera, s'ha registrat un increment de les quantitats destinades a este sector respecte 2021 d'un 26,51% quan es van jugar 1.747 milions d'euros, encara que les dades encara són un 23,3 % inferiors als registrats el darrer any pre-pandèmia, quan es van assolir els 2.900 Milions.

Per modalitats de joc presencial, les màquines recreatives (tipus B i C) són a què s'han destinat la major part de l'import jugat amb 1.710 milions d'euros, molt lluny del registrat a bingos (219 milions d'euros, un 9,25 % menys que el 2020), casinos (61 milions, un 19,6 % més) i apostes (220 milions d'euros, un 9,47 % menys que el 2020).

Això no obstant, cal assenyalar que des d'a entra en vigor de la llei 1/2020 se n'observa una reducció significativa de les màquines auxiliars i d'apostes del 35%, majoritàriament en establiments d'hostaleria. Reducció que també es registra al nombre de màquines d'atzar (tipus B), del 4 %; així com en les de tipus C, que han disminuït un 16,7% el darrer any.  

Pel que fa als jocs de competència estatal, comercialitzats a la Comunitat Valenciana, el volum de vendes dels jocs dependents de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE), també van experimentar un augment significatiu respecte a l'exercici anterior.

Així, tant en el joc de Loteria Nacional, com en el joc de la Primitiva i les seues variants, les quantitats jugades van pujar a més de 1.118 milions d'euros, fet que va suposar un augment del 21,26% respecte a l'exercici anterior, i del 2,5% respecte de l'any 2019.

Finalment, els jocs gestionats per la UN COP, en les diferents modalitats, van pujar el 2021 a més de 258 milions d'euros, quantitat un 41,76 % superior a la jugada el 2020 que va superar els 182 milions i semblant a la xifra jugada el 2019.

Pel que fa al valor mitjà de les quantitats jugades per habitant major de 18 anys a la Comunitat Valenciana ja s'arriben als 855 euros, fet que suposa un 16,96 més que la quantitat mitjana registrada el 2020 (que va pujar a 731 euros). D'este import, la major part (527 euros) els valencians i les valencianes el destinen al joc privat; 266 euros anuals a la Loteria Nacional i Primitives i 62 euros anuals a jocs de l'ONCE.

Més de 102 milions d'euros recaptats

En relació al import recaptat per tributs i taxes vinculats al joc, durant el 2021 la Generalitat ha recaptat en impostos propis sobri el joc presencial un total de 102,9 milions d'euros, un 0,66 % menys que l'any 2020. A esta quantia caldria sumar la procedent del joc en línia, de competència estatal i que puja a 17 milions d'euros, fet que suposa un descens del 7,53% sobri la recaptació de l'any 2020.

Cal destacar que el Consell va establir durant el 2021 mesures extraordinàries de recolzament a la solvència empresarial com a resposta a la pandèmia de la COVID-19 i, entre elles, una bonificació del 100% de la quota íntegra del tribut sobri l'explotació de màquines i aparells automàtics, corresponent al segon trimestre natural, conseqüència del tancament.

També se'n va fixar una altra bonificació del 100% de la quota íntegra del tribut sobri l'explotació de les màquines i els aparells automàtics corresponents al primer trimestre natural que es van donar de baixa com a conseqüència del cessament definitiu de l'activitat del negoci on estaven instal·lades.

Atenent els diferents subsectors, i sense tindre en compte el joc online, de competència estatal, la xifra del recaptat a la Comunitat Valenciana es distribueix de la manera següent: 69,4 milions procedents de màquines recreatives i d'atzar; 13,2 milions d'apostes; 17,5 milions dels bingos i 2,6 milions dels casinos.

763 empreses inscrites al Registre

Les dades de l'Informe reflecteixen, a més, que un total de 763 empreses desenvolupen ja alguna activitat vinculada al joc presencial privat quatre menys que el 2020, sent les responsables de gestionar un nombre limitat de salons o bingos i disposen d'autorització per a un nombre determinat de màquines recreatives i d'atzar.

En concret, en 2021 hi ha registrats 523 salons de joc, 64 sales de bingo, 28 locals específics d'apostes, Casinos 3 y 2 sales apèndix.