Notícies d'Alacant i província

dilluns, 28 novembre 2022

El Govern aprova mesures urgents de suport al sector agrari davant de la sequera

Els agricultors i ramaders podran tenir una reducció del 20% als mòduls de l'IRPF i accedir a línies de crèdits avantatjoses, entre altres mesures.

El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret llei que conté un conjunt de mesures urgents de suport al sector agrari per fer front a la situació perllongada de sequera, que compromet les produccions.

- Publicitat -

Les mesures aprovades, que competeixen a sis ministeris diferents, s'inscriuen als àmbits fiscal, laboral, financer i hidrològic i tenen com a objectiu “contribuir al manteniment de la rendibilitat i la sostenibilitat de les explotacions agrícoles i ramaderes, en un context de dificultats acumulades per la pujada dels preus d'insums i primeres matèries”, segons ha destacat el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas.

El reial decret llei s'ha aprovat a proposta dels ministeris d'Agricultura, Pesca i Alimentació; Hisenda i Funció Pública; Assumptes Econòmics i Transformació Digital; Treball i Economia Social; Inclusió, Seguretat Social i Migracions i Per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Luis Planas ha assenyalat que es tracta d'un “potent” paquet de mesures, l'estimació del qual ha xifrat a 450 milions d'euros, i que constitueixen “un element més que el Govern posa a disposició del sector agrícola i ramader per enfortir-lo davant de les dificultats perquè segueixi subministrant aliments”.

- Publicitat -

Des de l'inici de l'any hidrològic, a l'octubre del 2021, el valor mitjà nacional de les precipitacions ha estat un 41,1% inferior al valor normal, i la reserva hidràulica nacional, el 15 de març, se situava en un 40,7% de la capacitat d'embassament total, 12 punts per sota de la mitjana dels darrers cinc anys. A més, al llarg de l'any 2021 les explotacions agràries han hagut d'afrontar un increment dels costos de producció, a causa de l'encariment dels preus de les primeres matèries i de l'energia.

MESURES LABORALS

En matèria laboral i de Seguretat Social, el reial decret llei recull mesures de liquiditat, com són els ajornaments especials, per a empreses incloses al Sistema Especial Agrari i per a autònoms pertanyents al Sistema Especial per a Treballadors per compte propi (SETA), de les quotes a la Seguretat Social a un interès molt reduït, del 0,5 %, set vegades inferior a l'habitual. En el cas de les empreses, els períodes de meritació seran entre els mesos de març a maig del 2022 i, per als autònoms, d'abril a juny.

Així mateix, s'autoritza una reducció del nombre mínim de jornades reals cotitzades, de 35 a 20, per accedir al subsidi per desocupació oa la renda agrària a favor de treballadors eventuals agraris residents al territori de les comunitats autònomes d'Andalusia i Extremadura. Estes dos són els territoris més afectats per la situació de sequera, ja que les reserves emmagatzemades a les conques hidrogràfiques del Guadalquivir i del Guadiana amb prou feines arriben al 30 %.

S'equipara la contractació com a fix discontinu i la contractació eventual, als efectes d'accés i determinació del dret al subsidi per a treballadors eventuals agraris ia la renda agrària.

Els treballadors amb contracte de fix discontinu inclosos al Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social que desenvolupin esta activitat a les comunitats autònomes d'Andalusia i Extremadura, quan deixin de prestar serveis per haver finalitzat o haver-se interromdit l'activitat intermitent o de temporada de l'empresa , o quan se suspengui l'activitat per causes econòmiques, tecnològiques o de força major, o bé quan, després d'estes situacions cessin involuntàriament en un treball eventual agrari, podran tenir la consideració tant de treballadors fixos discontinus com de treballadors eventuals del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social als efectes de la protecció per desocupació sempre que reuneixin els requisits exigits en cada cas.

MESURES FISCALS I ECONÒMIQUES

En relació amb mesures de caràcter fiscal, s'aprova una reducció del 20% del rendiment net per a les activitats agrícoles i ramaderes que tributen a l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) pel mètode d'estimació objectiva (mòduls). S'estima que esta mesura beneficiarà 918.000 agricultors i ramaders i reduirà la base imposable en més de 500 milions d'euros.

També s'aprova l'exempció de les quotes de l'impost de béns immobles (IBI) de naturalesa rústica per a determinats productors agraris que reuneixin certs requisits.

Pel que fa a les mesures destinades a la sostenibilitat de les explotacions, el reial decret llei recull dos actuacions:

· En relació amb el finançament d'explotacions agràries, es posarà a disposició dels operadors agraris una línia dajuda, en règim de concessió directa, per a la bonificació del principal doperacions de finançament formalitzades a través de les entitats financeres, per a la qual cosa shabilita un pressupost de 10 milions deuros, que podrà mobilitzar més de 100 milions d'euros al sector.

· En relació amb el finançament d'avals en explotacions agràries, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) podrà posar a disposició dels operadors econòmics, dins del seu àmbit de competència, línies de finançament de 2,7 milions d'euros, en què subvencionarà, en règim de concessió directa, el cost dels avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA).

Quant a l'assegurança agrària, el Govern incrementarà la dotació aprovada per al Quaranta-tercer Pla d'Assegurances Agràries Combinades, en la quantitat que siga adequada per donar resposta a la creixent demanda en la contractació.

A més, el Govern, a través del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació, sol·licitarà les bestretes dels ajuts i la flexibilització de les condicions d'aplicació de la Política Agrària Comuna (PAC).

AIGUA DESSALADA

Per poder disposar de recursos d'aigua dessalada en este moment crític i no perdre una part important de la producció del regadiu del sud-est espanyol, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) estableix unes tarifes assumibles pels usuaris del regadiu el aigua dessalada a les Instal·lacions Dessaladoras d'Aigua de Mar (IDAM) ia les conduccions que han de salvar mitjançant elevacions una gran diferència de cota entre origen del recurs i demanda de destinació.

S'actua també sobre el cost de l'aigua procedent de dessaladores de titularitat de l'Administració General de l'Estat de fins a 0,450 €/m3, en presa de reg i amb el cost de l'aigua a la conducció Xúquer-Vinalopó, fixant-se uns preus per m3 de 0,295 € en presa de postrasvasse. La fixació destes preus màxims permetrà als usuaris assumir els costos del recurs.

A més, s'adopten mesures urgents per reduir els efectes produïts per la sequera a la conca hidrogràfica del Guadalquivir i del Guadiana, que seran aplicables a determinades unitats territorials d'escassetat (UTES). Entre estes mesures destaca la reducció d'entre el 50% i el 100% de les quotes del cànon de regulació i les tarifes d'utilització de l'aigua o la posada en marxa d'obres d'emergència a la demarcació del Guadalquivir amb una inversió estimada de 9,65, XNUMX milions d?euros.

CatalàEspañol