Notícies d'Alacant i província

diumenge, 14 abril 2024

La Generalitat descarta irregularitats a les oposicions a Policia Local d'Alacant

Manifesta que el darrer procés selectiu de torn lliure s'ha realitzat d'acord amb les bases de la convocatòria.

El Ajuntament ha informat a través d'un comunicat que l'Agència de Seguretat i Emergències (S+EM), dependent de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE), ha resolt que no s'ha produït cap irregularitat a les oposicions del torn lliure de la Policia Local d'Alacant. estes oposicions estan sent analitzades per un Comitè Específic designat pel Ple de l'Ajuntament després de transcendir que dos terços de les 92 persones que han aconseguit plaça al cos tenen vincles directes amb comandaments, polítics i empreses contractistes del Consistori.

La Regidoria de Recursos Humans ha rebut este dimarts 17 de maig els informes que acrediten l‟absència d‟incidències que van motivar la creació d‟una comissió municipal de seguiment d‟este procés selectiu, assenyalen des de l‟Ajuntament. Este organisme, dependent de la Generalitat Valenciana, no ha trobat indicis que s'haja comès alguna incidència o anomalia en el procés. A l'informe s'assenyala que “tot el procés s'ha realitzat conforme a les bases de la convocatòria, segons consta a les actes sobri això. Totes les proves, a excepció de la prèvia, primera i setena, es van realitzar i corregir guardant el anonimat de l'aspirant amb un codi aleatori que es va lliurar al començament de cadascun dels exercicis identificant l'autor amb posterioritat a la correcció”.

A més, s'afegeix al document emès que “prèviament a l'inici de cada prova, es va explicar als partícips la manera de realitzar-la, els criteris que se seguirien per a la seua avaluació i es van resoldre en aquell mateix moment els dubtes que es van plantejar. En cap moment del procés, cap dels opositors va fer objecció algun sobri la manera de realitzar-la, la correcció, ni cap altra observació ni sospita d'incidència o anomalia del procés”.

“Després de la realització de cada prova, -prossegueix l'informe- es va concedir un termini perquè els participants pogueren Examinar personalment el seu exercici, realitzar les al·legacions que consideressin oportunes sense perjudici dels recursos que corresponen per a aquells que no estiguessin conformes amb el seu resultat”.

Finalment, s'incideix també en l'informe que “els exercicis realitzats pels opositors van quedar a custòdia de la secretaria del tribunal a excepció dels exercicis psicotècnics que van quedar en poder de lassessora psicòloga per a la seua correcció i de la prova mèdica que va quedar en poder de lassessor mèdic per a la seua valoració”·

La comissió municipal de seguiment de les oposicions de la Policia Local té previst reunir-se de nou este dimecres al migdia a l'antiga sala de la Junta de Govern, a la qual han estat citats quatre responsables més del procés selectiu. Els informes de l'Agència de Seguretat i Emergències de la Generalitat Valenciana “vénen a ratificar les afirmacions realitzades pels membres del tribunal de les proves selectives en la primera sessió, celebrada el 2 de maig sense que es posés de manifest cap incidència”, expliquen. .

L'Ajuntament descarta repetir proves del torn de mobilitat

D'altra banda, en relació amb l'execució de la sentència relativa a les proves d'oposicions del torn de mobilitat per la qual es dictava que s'havia de retrotraure a l'inici del procediment, l'equip de govern ha tingut coneixement de la presentació d'un recurs per un dels opositors denunciants en no estar d'acord amb la decisió judicial, per la qual cosa ha decidit no seguir endavant amb el reinici d'este procés selectiu.

D'esta manera, el regidor de Recursos Humans i la cap de personal han emès un nou decret que deixa sense efecte l'execució de la sentència esmentada que obligava a retrotraure les actuacions al principi de la prova.