Notícies d'Alacant i província

dijous, 30 novembre 2023

Ramaders valencians rebran 3,9 milions d'euros per ajuda a la sequera

Els ramaders que percebran este ajut són aquells que figuraven a les resolucions provisionals de juliol, que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat social, i que no han presentat al·legacions substancials

A la Comunitat Valenciana 610 ramaders rebran a l'octubre 3.902.476 euros per lajuda extraordinària de la sequera.

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat el llistat definitiu dels 70.267 titulars d'explotacions ramaderes que rebran a tot Espanya l'ajuda extraordinària per compensar la situació deguda a la sequera ia les condicions derivades del conflicte bèl·lic a Ucraïna, per un import de 332,3 milions d'euros.

Les ajudes seran ingressats als comptes bancaris dels ramaders al mes doctubre.

Esta xifra de tot Espanya representa el 94% del pressupost total assignat a esta línia de suport de 355 milions d'euros. Esta ajuda va ser aprovada pel Govern mitjançant el Reial decret llei 4/2023, d'11 de maig, pel qual es adopten mesures urgents en matèria agrària i d'aigües en resposta a la sequera i l'agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte
bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques
.

Esta ajuda extraordinària es concedeix d'ofici als beneficiaris, productors
de carn de boví (vaques nodrisses), d'oví i de cabrum, així com de llet
de vaca, ovella i cabra que haurien estat beneficiaris d'ajudes associades a la
ramaderia amb base la sol·licitud única de les ajudes de la Política Agrícola Comuna
(PAC) de la campanya 2022; i que fossin titulars d'explotacions donades d'alta
el 30 d'abril del 2023.

L'ajuda es concedeix quan el import a percebre resulti igual o superior als 200 euros.

A la resolució del mes de juliol, en base als dades provisionals d'explotacions ramaderes subvencionables i al nombre d'animals elegibles per a este ajut, i per evitar superar la quantia màxima estimada per espècie i orientació productiva, es va realitzar un ajust lineal dels imports unitaris per cap per a les zones d'afecció alta de sequera que s'indicaven al Reial decret llei 4/2023, d'11 de maig, de manera que es van establir els següents:

Vaca de carn (nodrissa): 143,48 euros

Ovella i cabra de carn: 15,89 euros

Vaca de llet: 52,12 euros

Ovella i cabra de llet: 8,66 euros

Les explotacions que compten amb la major part dels seus animals potencialment subvencionables a la campanya 2022 a les comunitats autònomes establertes com a zones d'afecció mitjana de sequera, rebran el 50% dels imports previstos per a cada espècie i orientació productiva, mentres que les d'afecció moderada percebran el 25%.

Per als productors de llet de vaca s'estableix un màxim de 725 animals
subvencionables per beneficiari
. Els productors de vaques nodrisses percebran
el 100% de l'import unitari per a les 250 primeres vaques i un 50% per a la resta
del cens. Els productors d'ovelles i cabres percebran el 100% dels imports
respectius per als primers 2.000 animals, i el 50% per a la resta dels seus
animals elegibles.

Finalitzat el termini de presentació d'al·legacions a les resolucions provisionals de 4 i 21 de juliol, s'ha establert un grup de beneficiaris que no han exercit les facultats de rebuig de l'ajut o no van presentar al·legacions, o si ho van fer no requereixen una anàlisi detallada de les mateixes.

Un cop verificat que es troben al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, se'ls ha concedit l'ajut.

Al tauler d'anuncis de la seu electrònica del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), es pot consultar la relació dels titulars d'explotacions ramaderes, el nombre de caps de bestiar computats i l'import de l'ajut a percebre.

La resolució publicada el dia d'hui recull igualment aquells titulars als quals no se'ls ha realitzat el pagament per haver-se detectat que no estan al corrent de les obligacions tributàries o amb la Seguretat Social.

En el termini màxim d'un mes des de la publicació de la resolució, es realitzarà una segona comprovació per verificar si han solucionat este aspecte, i aquells que ho hajan fet podran rebre lajuda.

En cas de titulars que hajan presentat al·legacions sobri aspectes relacionats amb la zona d'afecció, titulars de l'explotació o nombre d'animals, estes seran remeses a les comunitats autònomes per a les seues anàlisis.

Posteriorment es procedirà a la rsolució de les mateixes i, si escau, al pagament

de lajuda corresponent.