Notícies d'Alacant i província

dimecres, 29 novembre 2023

Destinen 318.000 euros per fomentar el talent jove i la investigació en matèria d¿economia pública

La Conselleria d'Hisenda subvenciona la investigació i transferència de coneixement entre el Sistema Universitari Valencià i l'Administració pública valenciana

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic convoca subvencions per valor de 318.000 euros destinades al foment de la formació, la investigació i la transferència de coneixement entre el Sistema Universitari Valencià i lAdministració pública valenciana en làmbit de leconomia pública.

En concret, tal com publica este dimarts el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), estes subvecnions tindran caràcter pluriennal i cobriran el finançament de les tesis doctorals durant un període màxim de 4 anys, per la qual cosa podran prolongar-se fins 2027, i el seu import per a este exercici serà de 24.500 euros; de 73.500 per a l'exercici 2024; de 74.700 euros per la 2025; de 82.700 euros per la 2026 i de 62.600 euros per la 2027. Es preveu que els projectes de recerca s'iniciïn el novembre d'este any.

Podran ser entitats beneficiàries d'estes subvencions les universitats del sistema universitari valencià, d'acord amb la Llei 4/2007 de coordinació del sistema universitari que imparteixin estudis oficials de doctorat i que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores.

Així mateix, les subvencions seran percebudes directament per les universitats, que les destinaran al finançament de projectes de recerca relacionats amb el desenvolupament d'una tesi doctoral en estes àrees d'economia pública: governança fiscal, creixement econòmic i equitat al marco autonòmic; sistemes fiscals i transformació digital; determinants de les necessitats de despesa pública dels nivells de govern subestatals al marco un estat descentralitzat i avaluació de polítiques públiques.

Activitats finançables

El nombre màxim duniversitats beneficiàries en esta convocatòria serà de 02:00 i es finançaran un màxim de tres projectes de recerca de tesi doctoral.

A més, la dotació màxima per projecte serà de 24.500 euros el primer any; 24.500 euros el segon any; 25.700 euros el tercer any y 31.300 euros el quart any.

Així mateix, les subvencions es destinaran a finançar el salari i la quota empresarial a la Seguretat Social del contracte del personal investigador predoctoral, així com altres despeses relacionades amb el desenvolupament de la tesi i la formació del doctorand, fins a un màxim de 3.500 euros per anualitat.

entre estes despeses es troben material bibliogràfic, béns dequip, difusió del projecte de tesi doctoral, així com despeses derivades de la participació de la persona que realitza el projecte de recerca de tesi subvencionat.

Les sol·licituds d'estes subvencions les hauran de presentar les universitats del Sistema Universitari Valencià que imparteixin estudis oficials de doctorat en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Les sol·licituds i la documentació necessària es presentaran telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat a l'adreça web seu.gva, i només es podrà presentar una sol·licitud per universitat. En cas que una universitat presenti més d'una sol·licitud, només es considerarà vàlida la darrera presentada dins el termini.

Més informació: consultar