fbpx

Notícies d'Alacant i província

dimarts, 4 octubre 2022

La Seguretat Social registra un saldo negatiu de 5.544,35 milions d'euros

Les prestacions econòmiques a famílies i institucions ascendeixen a 129.605,49 milions d'euros, un 8,2% més.

Els comptes de la Seguretat Social presenten un saldo negatiu de 5.544,35 milions d'euros el 31 d'octubre de 2020. Esta xifra és la diferència entre uns drets reconeguts per operacions no financeres de 135.473,55 milions d'euros, que registren un increment de l' 11,44%, i unes obligacions reconegudes de 141.017,90 milions, que creixen en un 10,34% interanual.

- Publicitat -


De el volum total de drets reconeguts, el 89,5% correspon a les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social i el 10,5% restant a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. Pel que fa a les obligacions, el 88,47% ha estat reconegut per les entitats gestores i serveis comuns i el 11,53% per les mútues.

En termes de caixa, la recaptació líquida de sistema arriba als 131.869,67 milions d'euros, amb un increment de l'11,04% respecte a l'exercici anterior.

- Publicitat -

Per la seua banda, els pagaments van presentar un augment de l'10,36%, fins a arribar als 140.933,68 milions d'euros.

Ingressos no financers

En el que va d'any, els ingressos per cotitzacions socials han ascendit a 99.089,69 milions d'euros, fet que suposa 4.112,99 milions d'euros menys que en el mateix període de 2019 (-3,99%).

Este comportament ve motivat pel descens en la cotització d'ocupats d'un 6,47% (6.298,75 milions d'euros menys), mentre que la cotització de desocupats s'eleva un 37,34% (2.185,76 milions d'euros més) .

El descens en els ingressos per cotitzacions té el seu origen en les diferents mesures que s'han posat en marxa per fer front a la pandèmia, com l'exoneració de quotes per a les empreses acollides a Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació per força major i per a aquells autònoms perceptors dels ajuts, mesures que fins a setembre de 2020 han suposat ingressar 3.630,81 milions d'euros menys.

A això s'uneix, la concessió de moratòries en el pagament de les cotitzacions a les que s'han pogut acollir les empreses i els treballadors per compte propi.

A més, cal tenir en compte l'efecte que han tingut les devolucions de les quotes dels autònoms beneficiaris de la prestació per COVID-19 sobre els ingressos, sent les quotes reintegrades fins a 31 d'octubre de 503,98 d'euros.

Les transferències corrents ascendeixen a 35.462,22 milions, el que representa un increment de l'109,41% interanual. La partida més significativa és la corresponent a les transferències de l'Estat i organismes autònoms que suma un total de 28.707,61 milions (un 110,53% més).

Este increment es deu, fonamentalment, a la transferència de 14.002,59 milions que l'Estat va concedir a la Seguretat Social per equilibrar l'impacte de la pandèmia en els comptes.

Despeses no financeres

Les prestacions econòmiques a famílies i institucions van arribar 129.605,50 milions, un 8,20% més que en el mateix període de 2019.

Esta xifra representa un 91,91% de la despesa total realitzada en el sistema de Seguretat Social. La major partida, 120.338,70 milions, correspon a pensions i prestacions contributives, amb un augment d'un 8,69% (9.617,06 milions d'euros més).

En una anàlisi detallada de l'àrea contributiva, les pensions (invalidesa, jubilació, viduïtat, orfandat ia favor de familiars) s'eleven un 2,97% fins als 103.575,36 milions d'euros. Este increment té el seu origen en l'augment de el nombre de pensionistes (0,05%), en l'elevació de la pensió mitjana (2,21%), així com en la revaloració de
les pensions contributives en l'exercici 2020 (0,90%).

Les prestacions en concepte de naixement i cura de menor, Corresponsabilitat en la cura de l'lactant, risc durant l'embaràs i durant la lactància natural i cura de menors per càncer o una altra malaltia es van elevar fins als 2.461,65 milions, amb
un increment interanual de l'13,26%, a causa de l'augment de l'permís per
paternitat de 8 a 12 setmanes.

La despesa total en incapacitat temporal ha augmentat un 26,30%, fins als 9.560,76 milions d'euros. En concret, la despesa en incapacitat temporal per contingències professionals registra un increment de l'16,55% respecte a l'exercici anterior, fins a situar-se en 1.007,52 milions d'euros.

La despesa d'incapacitat temporal per processos derivats de l' Covid-19 arriba als 750,17 d'euros.

D'altra banda, la despesa en incapacitat temporal derivat de contingències comunes ha estat de 7.802,22 milions d'euros, un 17,06% més que un any abans.

Mereixen especial atenció les prestacions per a autònoms, la nòmina fins al 31 d'octubre, ascendeixen a 4.290,38 milions d'euros.

A sufragar la prestació extraordinària per COVID-19 es van destinar 3.701,71 milions d'euros; i 588,67 d'euros, a la cessació d'activitat ordinari previst en el Reial Decret Legislatiu 8/2015 i Reial Decret llei 24/2020.

Les pensions i prestacions no contributives, Inclosos els complements per mínims de les pensions contributives, arriben als 9.266,80 milions d'euros, un 2,31% més que en el mateix període de l'exercici anterior. D'este import, es destina a pensions no
contributives i complements per mínims 7.420,62 milions, ja subsidis i altres prestacions 1.846,18 milions, dels quals 1.787,51 milions corresponen a prestacions familiars i Ingrés Mínim Vital.

Específicament, a prestacions familiars corresponen 1.612,38 milions, amb un increment d'un 9,50% respecte a el mateix període del l'any anterior, i que ve motivat per la millora en la quantia de les mateixes que ha passat d'un import de 291 euros per fill a càrrec a 341, o 588 euros en els casos de molt baixos ingressos.

Els despeses de gestióPer la seua banda, marquen un retrocés de l'1,09% interanual. En concret, les despeses de personal han augmentat un 4,29%, mentre que les despeses corrents de béns i serveis disminueixen el 9,61% i les despeses dedicades a inversions minven el 5,08%.

L'augment dels despeses de personal es deu principalment a el canvi de criteri en la imputació de les quotes d'ocupadors meritades al desembre de l'exercici. Així, fins a 2018 estiguas quotes s'aplicaven a l'exercici tancat, però a partir de 2019 s'han imputat, a l'igual que els restants mesos de l'any, al mes següent a el de la meritació i, per
tant, a el pressupost de l'exercici 2020 que és quan es produeix el reconeixement i liquidació de estiguas quotes.

ValenciàEspañol