Notícies d'Alacant i província

divendres, 29 setembre 2023

Economia concedirà 150 euros a persones amb rendes baixes afectades per un ERTE per la crisi de COVID-19

Es prioritzarà la base de cotització i les persones beneficiàries hauran de complir diversos requisits com ara estar donades d'alta a Labora.

La Conselleria dEconomia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball concedirà 150 euros dajuda a persones treballadores de rendes baixes afectades per un ERTE provocat per la crisi de COVID-19.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat les bases reguladores deste ajut econòmic, que té caràcter singular per la situació d excepcionalitat provocada per la pandèmia. Està previst destinar-hi un total de 30 milions d'euros.

Les persones treballadores no hauran de realitzar cap tràmit, ja que les ajudes es tramitaran d'ofici i la concessió es realitzarà de forma directa a totes aquelles en què concorrin els requisits següents:

a) Tenir la condició de treballadors per compte aliè.

b) Que prestin els seus serveis en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana.

c) Que el seu contracte de treball haja estat suspès temporalment, de manera total, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19.

d) Que estiguen inclosos en un expedient de regulació temporal docupació sol·licitat entre el 14 de març i el 30 dabril de 2020, ambdós inclosos, que haja estat aprovat per lautoritat laboral, ja siga de forma expressa o per silenci administratiu.

e) Que haguessin estat donats d'alta al Servei de Valencià d'Ocupació i Formació (Labora) amb motiu de l'expedient de regulació d'ocupació.

El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha explicat que "l'objectiu de les ajudes és pal·liar els efectes negatius que les suspensions temporals dels contractes de treball estan provocant als col·lectius més vulnerables", entre els que es troben els treballadors de rendes baixes que presten els seus serveis en empreses radicades a la Comunitat Valenciana.

La concessió de les ajudes es prioritzarà en funció de la base de cotització de les possibles persones beneficiàries fins que s'esgoti l'import global, de manera que tindran prioritat les persones les bases de cotització de les quals siguen inferiors. En el cas que existissin diverses persones amb idèntica base de cotització, tindrà prioritat la de més edat.

Tramitació d'ofici

Les persones treballadores no han de fer cap tràmit, ja que les ajudes es tramitaran d'ofici.
En este sentit, atenent raons d'índole organitzativa i d'eficàcia administrativa, s'ha atribuït la tramitació i la gestió d'estes ajudes a l'Agència Tributària Valenciana, que demanarà de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, del Servei de Valencià de Ocupació i Formació (Labora), del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i de qualsevol altra Administració o entitat pública, la informació estrictament necessària per a l'atorgament de les ajudes.

Després del processament de la informació, la competència per resoldre sobri la concessió de les ajudes correspon a la Conselleria dEconomia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Resolució

La resolució de concessió aprovarà la relació de persones beneficiàries i indicarà, llevat que es tracti duna resolució parcial, la base de cotització i, si és el cas, la data de naixement, que hagueren determinat el tall de les ajudes.
El termini per resoldre serà de tres mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació d'estes bases reguladores.

La resolució es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i la relació de les persones beneficiàries apareixerà al seu moment a la pàgina web de la Generalitat (consultar ací), dins de l'apartat corresponent a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Totes les dades identificatives figuraran de forma anonimitzada per garantir la confidencialitat de dades de les persones beneficiàries o interessades, que podran comprovar si estan incloses a través de la pàgina web esmentada.