Notícies d'Alacant i província

dimarts, 3 octubre 2023

La Generalitat dóna el seu primer vistiplau a el Pla Parcial "Ensanche Llevant" de Benidorm

Els informes recaptats per l'Administració autonòmica conclouen que el desenvolupament de el sector és "viable".

L'Administració Autonòmica ha mogut fitxa resolent i comunicant el seu primer vistiplau al Pla Parcial Eixample Llevant de Benidorm, un pla urbanístic que afecta un total de 56 hectàrees (560.00 metres quadrats) sobri les quals prendrà forma un desenvolupament d'acord amb el Benidorm actual (definit per un marcat urbanisme vertical, molt més sostenible que la resta de models coneguts per a ús residencial i hoteler).

Això possibilitarà una important bossa de sòl per a dotacions públiques i zones verdes, el que sens dubte contribuirà a millorar l'atractiu turístic de la ciutat, en esta àrea urbana escassa de zones d'esplai ciutadà i col·lectiu.

Després lustres de paralització, el nou projecte ha obtingut el primer recolzament institucional. Durant esta primera fase s'han recaptat nombrosos informes sectorials a les administracions implicades, que han considerat que el desenvolupament de el sector és "viable", ia tal efecte han exposat determinades prescripcions i condicions que el Pla haurà de justificar i completar.

Superada, aleshores, esta primera etapa d'avaluació ambiental estratègica, en breu començarà la tramitació de l'instrument de planejament complet (Pla Parcial), possibilitant així el començament de la transformació d'una àmplia franja del territori de Benidorm que ara presenta una imatge deteriorada social i físicament per molt diversos motius.

La Generalitat considera que no hi ha impediments ambientals que condicions el desenvolupament de el sector. La seua dimensió fa aconsellable la seua submissió a l'tràmit d'avaluació ambiental ordinària, que permet una millor valoració i planificació dels efectes de l'execució de el pla sobri aspectes com la infraestructura verda, els riscos induïts o l'afecció a recursos naturals com l'aigua i l'atmosfera , entre d'altres. Este tràmit reforça l'anàlisi tècnica durant el procés de tramitació de el pla, i requerirà una nova intervenció de l'òrgan ambiental abans de la seua aprovació definitiva.

Amb esta resolució, l'Agrupació d'Interès Urbanístic, integrada per propietaris de la major part de terra afecte, activa la segona fase dels treballs, que consistirà en la confecció d'una versió preliminar del Pla Parcial, juntament amb estudis sectorials referits a l'trànsit i mobilitat sostenible, demanda de recursos hídrics, reducció de el risc d'inundabilitat, integració paisatgística, informe acústic, viabilitat i sostenibilitat econòmica, complementat tot això amb un estudi ambiental i territorial estratègic que valorarà els impactes més rellevants i proposar les mesures correctores per garantir el millor encaix ambiental i territorial de el desenvolupament de el sector.

El Pla Parcial té com a eixos fonamentals la integració amb la Infraestructura verda regional i local, a més de l'adopció d'alts estàndards ambientals i de sostenibilitat per a edificis i espais públics i privats de el sector, aprofitant projectes com Benidorm Destinació Turística Intel·ligent i la EDUSI Benidorm, entre d'altres. Això permetrà culminar la trama urbana de la zona de Llevant de Benidorm, creant nous espais dotacionals (zones verdes i equipaments) al voltant d'un gran parc central que generarà una nova àrea i la solució als diferents problemes que presenta l'àrea.

El projecte presentat en esta primera fase ja va tindre en compte les indicacions prèvies que van plantejar Generalitat i Ajuntament de Benidorm, donant forma a un document "molt escrupolós", que recollia absolutament tots els suggeriments de les dos institucions.