fbpx

Notícies d'Alacant i província

dilluns, 4 juliol 2022

Elx aprova una actuació per acabar amb el fibrociment de totes les escoles

El Ple Municipal ha donat llum verda a una disposició transitòria per la qual queda en suspens la vigència i l'aplicació de la taxa de taula i cadires i de mercats ambulants fins al 31 de desembre.

el Ple ha aprovat sol·licitar al secretari autonòmic d'Educació la delegació de competències a l'Ajuntament per procedir a la retirada del fibrociment als centres educatius d'Infantil i Primària, Sanchís Guarner, L'Alcúdia i Miguel de Cervantes, dins del Pla Edificant.

- Publicitat -

Una iniciativa amb què, tal com ha explicat la regidora d'Educació, María José Martínez, unida a l'actuació que la conselleria portarà a terme al CEIP Baix Vinalopó, “es donen per finalitzades les actuacions de retirada de fibrociment a tots els centres educatius del municipi”.

L'edil ha explicat en la seua intervenció que doni els onze projectes inicialment inclosos al Pla Edificant, cinc ja són una realitat (els aularis d'Infantil dels Garrofers, Valverde i La Galia, el menjador del Jaime Balmes i l'ampliació del Montserrat Roig) i la resta de projectes segueix avançant, cas de l'ampliació del col·legi de la Baia les obres del qual s'adjudicaran ben prompte.

- Publicitat -

Estan en fase de redacció de projectes la construcció del gimnàs del López Orozco i dels nous col·legis Els Arrels i Verge de la Llum, d'educació especial.

Tal com ha recordat Martínez, a això cal sumar les accions realitzades per conselleria amb la construcció del nou institut Vicente Verdú i l'inici de les obres hui mateix a el col·legi La Paz de Torrellano.

Canvi data del Ple d'abril

També hui el Ple ha aprovat traslladar el ple ordinari del mes dabril 3 de maig, per coincidència amb un dilluns festiu.

Ampliació de l'exempció de la taxa de taules i cadires fins al 2023

El Ple Municipal ha donat hui llum verda a una disposició transitòria en què s'indica que de l'1 de juliol al 31 de desembre queda en suspens la vigència i l'aplicació de la taxa, tant per a mercats ambulants com per a taules i cadires.

D'esta manera, s'amplia la suspensió de totes dos taxes a tot el 2022, tal com ha explicat la regidora de Gestió Tributària i Financera, Patricia Macià, que ha recordat que l'Equip de Govern ha suspès les dos taxes des del 2020, tres anys seguits , com a suport ferm al sector de l'hostaleria i de la venda ambulant.

Macià ha apuntat que l'Ajuntament ha ajudat els dos sectors deixant d'ingressar 2'5 milions d'euros aproximadament en concepte de taxes. Ha afegit que cal sumar-hi els més de 7 milions d'euros que l'Equip de Govern ha destinat, amb la col·laboració d'altres institucions, a les pimes i autònoms de sectors productius amb els diferents programes d'ajudes Reactiva't Elx, impulsades pel departament de Promoció Econòmica, i les subvencions dels diferents programes Parèntesi, a més d'ajudes al sector del taxi, palmell blanc o del turisme.

D'altra banda, Macià ha donat compte de l'informe de l'informe sobre execució pressupostària i situació i moviments de Tresoreria corresponent al 4t trimestre de 2021, així com del decret de l'1 de març d'aprovació de la Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament d'Elx i VisitElche de 2021 i del seguiment del compliment dels requisits de les inversions financerament sostenibles del 2021.

Sobre l'informe de execució pressupostària del quart trimestre de 2021, ha indicat que el pressupost d'ingressos a 31 de desembre reflecteix un nivell d'execució dels drets reconeguts del 83,44%, el 84,72% dels quals han estat recaptats.

El pressupost de despeses a 31 de desembre reflecteix un nivell d'execució del 83% de despeses compromeses, és a dir, 54 milions d'euros i un 209,3% d'obligacions reconegudes, és a dir, 80 milions d'euros.

El nivell d'execució de les despeses corrents se situa en el 92,84% per a despeses compromeses i el 92,57% pel que fa a les obligacions reconegudes.

El capítol 6 de Inversions Reals va tenir un nivell d'execució del 42% de la despesa compromesa, és a dir, 20,8 milions d'euros amb un 35,4% de despesa reconeguda, és a dir, 17,6 milions d'euros.

A més, ha apuntat que el 31 de desembre del 2021 s'havia gestionat un 64% del capítol d'inversions: Hi havia un total de 21.866.000 euros, un 42,06%, d'inversió adjudicada i un 20,66% del total d'inversions , és a dir, 10,2 milions d'euros, corresponia a plecs aprovats per junta de govern pendents d'adjudicar i 640.000 euros corresponen a expedients en tràmit pendents d'aprovació amb la RC disponible, un 1,29%

El total executat és del 35,4%, és a dir, 17.565.000 euros invertits a millorar Elx en conjunt que se sumen a les inversions ja executades d'este mandat. Les existències finals a Tresoreria eren de 31 milions d'euros.

La liquidació del pressupost de l'ajuntament de 2021

Respecte al romanent de Tresoreria per a despeses generals, que es determina minorant del Romanent de Tresoreria Total els drets de difícil o impossible recaptació i l'excés de finançament afectat, ha dit que la liquidació del 2021 dóna un Romanent de Tresoreria de Despeses Generals de 26.647.395,28 euros.

Al romanent de despeses generals se li han de minorar les obligacions pendents d'aplicar al pressupost 2021 comptabilitzades al compte 413 a 31 de desembre, és a dir, factures de serveis i subministraments degudament tramitades i conformades. A 1 de març, limport era de 3.686.694'09 euros.

Després d'estes càlculs, si obté el romanent de Tresoreria ajustat que puja a 22.960.701,19 euros.

D'altra banda, s'ha calculat el romanent de tresoreria de despeses generals de Visitelche, que puja a 551.832'92 euros. Visitelche no té operacions pendents d'aplicar al pressupost.

D'acord amb les xifres contingudes a la liquidació, l'ajuntament té un estalvi net positiu de 22.595.390,69 euros i una ràtio d'endeutament a 31 de desembre del 10,28%, percentatge 100 vegades per sota del límit establert per la Llei d'estabilitat pressupostària.

La Intervenció Municipal ha emès, per tant, un informe favorable de la liquidació.

El resum final de l'Estabilitat Pressupostària és favorable amb una capacitat de finançament o superàvit de 8, 9 milions d'euros i un període mitjà de pagament global d'Ajuntament, Visitelche i Mevesa de 19,06 dies al mes de desembre.

També s'ha adonat hui de l'informe de seguiment del compliment dels requisits de les inversions financerament sostenibles de l'any 2021.

L'exercici 2020 no es va aprovar normativa per utilitzar el superàvit a IFS. Això no obstant, els responsables dels diferents IFS han elaborat els corresponents informes justificatius. A l'expedient apareixen les diferents obres i la informació sobre elles.

Sol·licitud de bonificació a la quota de l'IBI per al 2022 per a IFA

El Ple ha aprovat la sol·licitud de bonificació de l'IBI per a la Institució firal Alacantina el 2022. La Institució Firal Alacantina, a través de la nova directora, va presentar un escrit el 24 de gener sol·licitant una bonificació de la quota de l'IBI per a este exercici 2022, acollint-se al que estableix l'apartat sisè de l'article 4 de l'ordenança fiscal.

Un cop examinada la sol·licitud i la documentació aportada, s'ha comprovat que compleix els requisits de l'ordenança per optar a esta bonificació, que hem establert al 50%.

ValenciàEspañol