Notícies d'Alacant i província

diumenge, 25 febrer 2024

Elx congela per segon any consecutiu impostos, taxes i preus públics

El Govern Municipal aprova la congelació de les taxes de taules i cadires, així com de vendes ambulants i mercats ambulants durant el primer semestre del l'any vinent.

El Ple de l'Ajuntament de Elx ha aprovat hui amb els vots favorables de PSOE i Compromís, després de rebutjar les esmenes de Vox, el projecte d'ordenances fiscals, taxes i preus públics per a 2022.

Un projecte en el qual l'equip de govern ha decidit congelar impostos, taxes i preus públics per segon any consecutiu, atenent a la situació de recuperació econòmica i social després de la greu crisi ocasionada per la pandèmia de l'covid-19.

Els impostos es congelen tot i l'increment de l'3,3% de l'IPC i el Govern Municipal garanteix la millora dels serveis públics invertint en projectes que milloren els barris i pedanies. Al costat d'això, l'Ajuntament garanteix la prestació d'ajuts al pagament de l'IBI i al rebut de l'aigua.

Tal com ha explicat la regidora de Gestió Tributària i Financera, Patricia Macià, l'objectiu és mantindre un equilibri entre no afectar les economies domèstiques i no perjudicar els ingressos de les arques públiques.

En total s'ha donat llum verda a 12 modificacions d'índole formal, majoritàriament, que afecta la tramitació d'expedients per a millorar la redacció dels articulats.

L'edil ha destacat que es va a millorar la bonificació de l'IBI per impulsar la instal·lació de les energies solars en els habitatges. En concret es reduirà el quilowatt per cada metre quadrat i es passarà de 5kw per cada 200 metres quadrats a 1 kw per cada 50 metres quadrats.

Així mateix, es congelen les taxes de taules i cadires, així com de vendes ambulants i mercats ambulants durant el primer semestre del l'any vinent.

Macià ha assenyalat que la política d'el Govern Municipal es resumeix en congelació d'impostos, suport a famílies que més ho necessiten, ajuda a col·lectius i inversió per reactivar l'economia, ja que tal com ha apuntat, la recuperació econòmica passa per la inversió pública .

El Ple ha aprovat hui amb els vots a favor de PSOE i Compromís, l'abstenció de Cs i el regidor no adscrit i els vots en contra de PP i Vox dos expedients de modificacions pressupostàries, tant de suplement de crèdit com de crèdits extraordinaris, per import total de 5.525.226'45 euros que es finançaran amb romanent de tresoreria de despeses generals.

Es tracta de modificacions que es destinaran a complementar partides de l'àrea d'Esports, d'Urbanisme i Recursos Humans, així com a la creació d'una partida de subvencions als col·lectius de comerciants i un nou conveni amb l'associació de productors de l'dàtil d'Elx. El gruix de la modificació pressupostària està destinat a amortització de deute amb la qual s'elimina, de forma anticipada, tres préstecs bancaris.

En la modificació per Suplements de Crèdit, entre altres coses, es destinen 96.000 euros a incrementar les partides de conservació i manteniment d'instal·lacions esportives, lloguer de maquinària i equipament i en material de les brigades. Un total de 152.712'51 euros es destinen a la construcció de l'segon edifici a San Antón.

A més, a l'àrea de Recursos Humans, es suplementa la partida de Serveis Extraordinaris per import de 400.000 euros com a previsió per fer front als futurs serveis extraordinaris que hi haja d'ací al desembre, sobritot, dels agents de la Policia Local.

Dins d'este expedient s'inclou a més l'amortització anticipada dels tres préstecs que finalitzen en 2023. Es tracta de dos préstecs amb el Banc Sabadell i un amb Liberbank que ascendeixen en total a 5.951.796'95 euros. L'objectiu és que a 31 de desembre estiguen finalitzats els tres préstecs. Segons Macià, esta operació permetrà un estalvi pressupostari mitjana de 2.383.308'89 euros el 2022 i 2023 en el capítol 9 de passius financers, el que permetrà major descongestió en despesa corrent de cara als pròxims exercicis i poder afrontar l'augment dels contractes com el de la neteja viària o dels col·legis.

La regidora ha dit que en el que va de legislatura, l'equip de govern ha liquidat huit préstecs. Després d'esta amortització, el pendent amb els bancs a 31 de desembre, sense comptabilitzar els dos préstecs amb carència, se situa en 6.073.806'21 euros. Segons Macià, el 2015 el deute se situava en 119 milions d'euros i s'han pagat des de llavors 113 milions d'euros sense retallar serveis.

Esta decisió es pren un cop s'han destinat uns 12 milions d'euros a ajuts socials de tot tipus i ajuts als sectors econòmics per pal·liar els efectes de la crisi.

Pel que fa a la modificació per Crèdits Extraordinaris, es crea una nova partida adreçada a ajudes a les associacions de comerciants d'Elx per import de 30.000 euros i un nou conveni que substitueix el que existeix amb Datelx SAT.

Al Peno també s'ha compte de l'informe d'execució pressupostària i informe de morositat dels mesos d'abril, maig i juny.

Tal com ha explicat la responsable d'Hisenda, a 30 de juny, el pressupost de INGRESSOS reflecteix un nivell d'execució dels drets reconeguts d'un 32'53%, dels quals s'han recaptat el 62'48%.

Pel que fa a el pressupost de DESPESES ha assenyalat que, a 30 de juny hi ha un nivell d'execució de l'51'71% de despeses compromeses i un 36'22% d'obligacions reconegudes. El capítol de serveis i activitats té un nivell d'execució de l'70'13% a despeses compromeses.

L'import total gestionat a 20 de setembre és de l'60'38%, 29'8 milions d'euros. El total executat, és a dir, totalment acabat està en el 25'43%, és a dir 12'5 milions d'euros.

La regidora ha explicat que tots estes imports signifiquen mobilització de desenes de milions per generar ocupació, invertir en projectes i obris per a la ciutat i millorar espais.

Respecte a l'informe relatiu a l'acompliment de les mesures contra la morositat en les operacions comercials, el 72'84% de el nombre total de pagaments s'ha realitzat dins el període legal establert i el 62'26% de el nombre total de pagaments pendents a l'acabar juny es trobava dins de el període legal de pagament establert.

El període mitjà de pagament global a proveïdors a l'abril va ser de 34'5 dies, al maig de 37'3 dies i al juny de 43'44 dies.

control intern

En la sessió plenària d'hui també s'ha donat compte de l'Informe Resum de Control Intern de 2020, que ha d'acompanyar l'aprovació del Compte general de la qual parlarem en el següent punt.

S'han realitzat actuacions de control financer per millorar la gestió economicofinancera del Ajuntament i Visitelche i auditories sobri Espais Verds, Pimesa i Aigües d'Elx.

Pel que fa a la funció interventora, Macià ha dit que l'informe assenyala que no hi ha hagut cap problema a la fiscalització dels ingressos auditats i de les despeses, s'han fiscalitzat 206 expedients de diferent naturalesa amb fiscalitat acord, dos amb objecció-quatre tipuss de expedients amb omissió de la funció interventora, per valor de 8'9 milions, dels quals 7'6 es trobaven amb plecs en licitació, és a dir, el 84% dels expedients amb omissió de fiscalització disposaven de plecs en plena licitació.

Estes expedients amb omissió de fiscalització representen el 4'6% de l'import total d'obligacions reconegudes, és a dir, 195'8 milions d'euros.

Pel que fa a el control financer, de 69 expedients adjudicats en 2020, es van comprovar 14 i es van observar algunes deficiències de caràcter tècnic de el plec les recomanacions són purament tècniques. Sobri els contractes menors, l'informe indica que, dels 79 contractes menors adjudicats, 9 presenten deficiències i es recomana que es millori l'elaboració d'el mateix contracte menor i que s'opti, en alguns casos, si són serveis recurrents, a l'elaboració de un plec.