El govern alacantí tira endavant els contractes d'Absentisme Escolar i el servei d'Atenció Ciutadana

A la Junta de Govern Local s'aprova la inversió dels projectes de renovació de la Illeta, la Plaça de la Creu Roja i la muralla de la Muntanya Benacantil. L'Ajuntament d'Alacant recorre a la sentència de la descàrrega de granels i demana un préstec a curt termini per al finançament de projectes.

505
Servei Diario de Alicante
Josep Manel Sánchez

El portaveu adjunt, Israel Cortés, Ha informat en roda de premsa del que s'ha aprovat en Junta de Govern Local en el que destaca la inversió de 1.816.286 euros per tirar endavant els contractes per al Servei de detecció, prevenció i intervenció en absentisme escolar en el municipi d'Alacant i el Servei d'Informació i Atenció a la Ciutadania a través del telèfon 010. Però esta inversió també implica les obres de condicionament de l'entorn de la Illot a l'Albufereta, Millores d'accessibilitat de la Plaça de la Creu Roja, La reparació de la tela oest de la muralla de l' muntanya Benacantil, Així com la Convocatòria de subvencions a les associacions de la Zona Nord i de l'entorn de l'Vial dels Xiprers - Barri de l'Cementiri.

Cortés ha comentat que s'ha contractat el Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania a través de el telèfon 010 (SAIC). Este servei compta amb un pressupost de licitació de 596.186,90 euros i un termini d'execució de dos anys. El primer licitador classificat de les proposicions presentades a l'procediment obert ha estat per Bee Enginyeria i Solucions, SL

Otro de los servicios que también han aprobado en Junta Local, ha sido el de la contratación del Servicio de detección, prevención e intervención en absentismo escolar en Alicante. La mercantil EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A, será quien lleve este servicio que cuenta con un presupuesto de 340.808,60 euros y un plazo de ejecución de dos cursos escolares prorrogables por un curso escolar cada una. También se ha aprobado la resolución de la convocatoria de subvenciones a asociaciones de la Zona Norte y del entorno del Vial de los Cipreses – Barrio del Cementerio. La cuantía de estes ajudes ha ascendido a 93.842,50 euros. De está cuantía, 83.842,50 euros se reparten entre 29 asociaciones con proyectos para la Zona Norte, y 10.000 euros para 3 asociaciones con proyectos para zona del Barrio del Cementerio.

Les obres de condicionament de l'entorn de la Illeta a l'Albufereta compta amb un pressupost de 493.630,66 euros amb un termini d'execució de quatre mesos. Este expedient té com a objectiu donar solució als problemes de la pavimentació, els itineraris de vianants perquè tinguin més espais. Cortés ha assenyalat que a més es plantaran arbres i arbustos, milloressin les instal·lacions elèctriques i de reg, col·locaran mobiliari urbà i senyalització vertical i horitzontal. Esta previst que en esta obra es col·loqui rajoles de formigó, encintat d'un nou vorada de granit i pavimentació.

Les obres d'accessibilitat de la Plaça de la Creu Roja, és un altre dels projectes de millores que compta amb un pressupost de 201.321,69 euros, i un termini d'execució de quatre mesos. En esta reforma es condicionarà els passos de vianants que donen a la plaça, la construcció d'una rampa d'accés a la zona sud-oest i condicionament dels accessos de la zona sud-est. La sorra de la plaça serà substituïda per paviment de formigó, s'adaptaran les escales existents a la normativa d'accessibilitat, dotant-les de baranes i passamans. El que no es construirà serà l'escenari de la plaça, tot i les reunions veïnals amb Urbanisme, però el disseny de el projecte si compta amb esta possibilitat per a un futur.

La reparació de la tela oest de la muralla de la Muntanya Benacantil que ja es va signar el 29 de desembre de 2017, amb un pressupost de 80.498,44 euros, té com a termini d'execució de dos mesos. El propòsit d'este projecte és la reparació de la tela oest d'esta muralla, així com la seua pavimentació i les zones deteriorades.

Servei Diario de Alicante
Josep Manel Sánchez

Préstec a llarg termini

La junta també ha aprovat per urgència el Plec de Condicions per a la contractació d'un préstec a llarg termini per un import de 8.099.863,89 euros, Destinat al finançament de 16 projectes d'inversió. Per tirar endavant este préstec s'ha anunciat la convocatòria pública, amb un termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent a el d'aprovació d'este acord. Perquè les entitats de crèdit autoritzades a operar en l'àmbit de la Unió Europea que ho desitgin formulin les ofertes que considerin convenient, d'acord amb el que disposa el Plec de Condicions.

Esta convocatòria es publicarà mitjançant Edicte en el Tauler Municipal, en el Butlletí Oficial de la Província i en el 'Perfil de l'contractant' del web municipal. A més es comunicarà la convocatòria de forma individualitzada a les entitats de crèdit que, habitualment, col·laboren en el finançament municipal o estan establertes en el terme municipal d'Alacant.

Les ofertes es presentaran al Servei d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament d'Alacant, al Carrer Jorge Juan, número 5 – 2n. Es procedirà a realitzar en sobres tancats, i s'admetran totes aquelles ofertes que es presentin fins a les 14 hores del dia que finalitzi el termini de presentació d'ofertes. Les ofertes vindran signades per representant o apoderat que disposi de poders suficients per obligar l'entitat de crèdit en esta operació. L'operació es formalitzarà mitjançant pòlissa mercantil autoritzada per fedatari públic si així ho sol·licita l'Entitat o Entitats prestadores, cas en què correran a càrrec seu els honoraris corresponents.

En l'expedient s'ha aprovat habilitar el regidor delegat d'Economia, Hisenda i Patrimoni per a la signatura dels contractes de préstecs corresponents amb el límit esmentat anteriorment, i queda condicionada, així, a l'aprovació definitiva de l'tercer expedient de modificació de crèdits dins el pressupost de l'Ajuntament d'Alacant.

Descàrrega de granels

L'Ajuntament d'Alacant ha recorregut, de moment, a la primera sentència de l'Jutjat del Contenciós-Administratiu número 2 d'Alacant sobre la descàrrega de granels, En base als dos informes tècnics que avalen l'actuació de l'consistori ia la consideració errònia de la resolució judicial que l'Ajuntament no té competència per decidir si l'activitat de maneig de granels té encaix en el grup A de l'Annex de l'RD 100 / 2011, que delimita la documentació a exigir.

Referent a això, l'Ajuntament considera "que això no pot ser interpretat com estableix la sentència, ja que per poder tramitar, bé una sol·licitud de declaració responsable o bé una sol·licitud de llicència ambiental, la competència radica únicament a l'Ajuntament, este ha de establir en quin grup s'enquadra l'activitat sol·licitada ".

L'acte administratiu que es recorre i que és objecte d'el recurs, el que fa és requerir a la mercantil actora que sol·liciti llicència ambiental per tractar-se d'una activitat que, com ve indicat en dos informes municipals, requereix de tramitació mitjançant una llicència ambiental.

Referent a això, el recurs incideix que la mercantil demandant "no disposa de l'esmentada autorització sectorial, ja que, l'única autorització que aporta és de titularitat de l'Autoritat Portuària d'Alacant, que no realitza cap activitat de les esmentades, per la qual que l'Ajuntament estima que és la mercantil que realment porta a terme l'exercici d'estes activitats la que ha de disposar de l'autorització, i ni disposa ni té l'autorització sectorial ".