Notícies d'Alacant i província

dilluns, 22 abril 2024

El Campello dóna el vistiplau inicial a l'ordenança que regularà l'ús de patinets elèctrics

L'ordenança també estipula un règim de sancions.

A proposta del regidor de Trànsit i Seguretat, Rafa Galvañ (PP), el Ple de l'Ajuntament del Campello ha aprovat hui de forma inicial l'ordenança municipal que regularà l'ús de vehicles de mobilitat personal (VMP), que en els darrers anys ha arribat a alterar el trànsit per les ciutats, originat inconvenients davant del trànsit rodat tradicional i els vianants, i obligat les administracions locals a regular-ne el funcionament per àrees urbanes.

La norma ha rebut el suport de tots els grups polítics que integren la Corporació Municipal.

Com que estes vehicles en alguns casos ostenten una massa superior a la de les persones i es mouen a una major velocitat que els vianants, cal dotar-se de un marco normatiu on vianants i conductors de vehicles de mobilitat personal puguen conviure en harmonia i gaudeixin d'una mobilitat urbana adequada a les necessitats de tots dos.

Com que marco normatiu bàsic de referència, El Campello adopta les lleis i decrets promulgats en els darrers anys, que l'Ajuntament assumeix, afegint altres qüestions a través d'una ordenança que estableix les condicions generals d'utilització dels VMP al municipi, fent-ne compatible l'ús de les vies públiques i la resta d'usuaris.

Així, es consideren VMP aquells vehicles d'una o més rodes dotats d'una plaça única i propulsats exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h. Només poden estar equipats amb un seient o selló si estan dotats de sistema d'autoequilibrat.

S'exclouen d'esta definició els vehicles sense sistema d'autoequilibrat i amb selló, els concebuts per a competició i els de persones amb mobilitat reduïda.

La normativa estableix dos modalitats d'estes vehicles: tipus A (mono-cicles, plataformes i patinets elèctrics lleugers, i tipus B (patinets elèctrics més grans), tots estan subjectes a unes normes, com les d'estar equipats amb un motor elèctric , capacitat màxima de transport d'una plaça, disposar de sistema de frenada i de timbre, fre, llums (del davant i del darrere) i catadiòptrics.

Quan circulin a la nit o en condicions de baixa visibilitat per zona urbana, es recomana fer servir una peça, armilla o bandes reflectants. Els aparells que no tenen la consideració de VMP, així com els que excedeixin estes característiques tècniques, no poden circular per les vies públiques.

Els VMP hauran de circular per la calçada, en el sentit de la circulació i atenent les normes de circulació vigents en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. No és permesa la circulació destes vehicles per la vorera ni per les vies destinades a lús exclusiu per a vianants.

Es reclama la col·laboració dels conductors o usuaris per evitar danys, propis o aliens, tenint cura de no posar en perill tant el mateix conductor com els altres els usuaris de la via, i en cap cas no es permetrà que un VMP siga arrossegat per un altre vehicle.

No es permet circular utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells reproductors de so, ni l'ús durant la conducció de dispositius de telefonia mòbil, ni qualsevol altre mitjà o sistema de comunicació que impliqui ús manual. Es prohibeix la circulació dels VMP per la plataforma tramviària i per l'interior de parcs i jardins, així com circular en paral·lel.

La normativa també recomana disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura en cas d'accident per a danys a terceres persones, personals o materials, i els VMP podran ser registrats a l'Ajuntament aportant la marca, el model i el número de bastidor/sèrie als efectes d'identificació en cas de robatori, accident o estacionament indegut.

Estes vehicles no es poden estacionar lligats a arbres, semàfors, bancs o qualsevol altre element de mobiliari urbà. Tampoc no podran ser estacionats en llocs que obstaculitzin la resta d'usuaris de la via com ara zones de càrrega i descàrrega, estacionaments reservats a determinats usuaris oa persones amb mobilitat reduïda, zones d'estacionament prohibit, eixides d'emergència, etc.

Podran estacionar-se sobri la vorera a les zones compreses entre els escocells dels arbres, però mai a les proximitats de les interseccions, passos de vianants, zones de vianants, passeig marítim, rampes d'accessibilitat adaptada, ni en voreres en general quan en estacionar estes vehicles quede un espai lliure de trànsit a la mateixa, inferior a 1,5 metres. També podran estacionar als espais destinats a bicicletes. L'ordenança també estipula un règim de sancions.

El document aprovat hui se sotmetrà a informació pública i audiència dels interessats, amb publicació al Butlletí Oficial de la Província, al web del municipal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies hàbils perquè es puguen presentar reclamacions o suggeriments, que seran resolts per la Corporació per a la seua aprovació definitiva.