Notícies d'Alacant i província

dijous, 30 novembre 2023

Educació convoca cursos de valencià per als empleats de la Generalitat

Els cursos tindran una durada mínima de 50 hores lectives i un màxim de 40 alumnes

La Conselleria dEducació, Universitats i Ocupació, a través de la direcció general dOrdenació Educativa i Política Lingüística, ha convocat cursos de formació lingüística i tècnica inclosos en el Pla dacompanyament lingüístic per al personal de lAdministració de la Generalitat, corresponent a la campanya 2023-2024.

Esta convocatòria inclou cursos de coneixements de valencià corresponents als nivells del Marco Europeu Comú de Referència per a les Llengües (A2, B1, B2, C1, C2). A més, es pot optar per cursos dactualització de coneixements de valencià de nivell C1, o cursos de llenguatge administratiu.

Els cursos tindran una durada mínima de 50 hores lectives i màxima de 80 hores lectives. El calendari lectiu dels cursos serà entre els mesos de desembre del 2023 i setembre del 2024.

El nombre màxim dalumnes per curs serà de 40 i el mínim de 5. Així mateix, es reservarà un 10 % de les places per al personal empleat públic que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. Si queden places vacants als cursos, podran ser ocupades per personal d'altres conselleries o organismes dependents de la Generalitat.

La Direcció General dOrdenació Educativa i Política Lingüística nomenarà el professorat que impartirà els cursos autoritzats. El professorat haurà d'estar en possessió del grau en Filologia, Traducció o titulació equivalent i del certificat del C2 de coneixements de valencià.

Els cursos de valencià s'impartiran als centres de treball, organitzats a les diferents conselleries i organismes dependents de la Generalitat, en la modalitat presencial, preferentment. Amb caràcter extraordinari es podran impartir cursos en la modalitat telepresencial.